del?rsrapporter

Inntektsstatistikk for hushald. Hushaldstypar, 2008

3 prosent inntektsvekst i annen n?ring

Gjennomsnittlig n?ringsinntekt for personlig n?ringsdrivende som hadde
hovedinntekten fra andre n?ringer enn prim?rn?ringene, utgjorde n?r 475 000 kroner i 2008. Dette er dr?ye 3 prosent mer enn ?ret f?r.

[Figur: Driftskostnader og driftsresultat som andel av driftsinntekter,
etter hovedinntektens art. 2008. Prosent]

I underkant av 110 000 personer hadde sin hovedinntekt fra annen n?ring viser tall fra ligningen for 2008. Til sammenligning hadde 34 000
n?ringsdrivende hovedinntekt fra prim?rn?ring, og disse hadde en
gjennomsnittlig n?ringsinntekt p? dr?yt 358 000 kroner. Vel 183 000
n?ringsdrivende hadde sin hovedinntekt fra l?nn og pensjon. Denne gruppen hadde en gjennomsnittlig n?ringsinntekt p? n?rmere 48 000 kroner.

Inntekter og kostnader i ulike n?ringer

Gjennomsnittlig driftsinntekter for n?ringsdrivende i annen n?ring utgjorde over 1 237 000 kroner og gjennomsnittlig driftskostnader omkring 786 000 kroner i 2008. Dette ga et gjennomsnittlig driftsresultat p? vel 451 000 kroner. Driftsresultatet varierer fra n?ring til n?ring. N?ringsdrivende i tannhelsetjenester hadde et driftsresultat p? i overkant av 825 000 kroner, mens n?ringsdrivende i legetjenester satt igjen med n?rmere 686 000 kroner f?r skatt. Gjennomsnittlig driftsresultat for personer som tilb?d juridiske tjenester, var godt og vel 678 000 kroner. Til sammenligning hadde n?ringsdrivende i drosjebiln?ringen et driftsresultat p? 414 000 kroner i snitt.

N?ringsdrivende med hovedinntekt fra prim?rn?ring hadde i gjennomsnitt driftsinntekter p? om lag 1 226 000 kroner og driftskostnader p? knappe 902 000 kroner. Dette ga et gjennomsnittlig driftsresultat p? vel 324 000 kroner.

Over 100 000 i skatt i prim?rn?ringene

Utlignet skatt i 2008 for n?ringsdrivende med hovedinntekt fra
prim?rn?ringene utgjorde i gjennomsnitt omkring 105 000 kroner. Tilsvarende tall for dem med hovedinntekt fra annen n?ring var omkring 192 000 kroner.

Se flere tall i tabellene og i Statistikkbanken. Arkiv for tidligere
publiserte artikler: ssb.no/ifpn/arkiv/.

Ny n?ringsstandard

Fra og med 2008 benyttes ny n?ringsstandard, noe som medf?rer et brudd i tidsserien for n?ringsgruppene. For generell informasjon om overgang til ny standard klikk her.

Om statistikkgrunnlaget

Tabellene omfatter opplysninger om 327 287 personlig n?ringsdrivende.

Begreper og forklaringer

I statistikken er de n?ringsdrivende delt inn i tre grupper. Vi skiller
mellom hovedinntekt fra:

1) l?nn og pensjon

2) prim?rn?ring

3) annen n?ring

En personlig n?ringsdrivende er en person som driver n?ring for egen
regning og risiko. Ektefeller regnes som to n?ringsdrivende om de deler
n?ringsinntekten skattemessig. En personlig n?ringsdrivende kan drive flere virksomheter.

N?ringsinntekt er driftsresultat justert for enkelte finansielle poster.
Se for ?vrig -Om statistikken-.

http://www.ssb.no/ifpn/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy