del?rsrapporter

Inntektsstatistikk for husholdninger, inntektsfordeling, 2008

God inntektsauke for dei fleste

Hushaldas inntekt etter skatt auka med 3,4 prosent fr? 2007 til 2008 m?lt i
faste prisar. St?rst inntektsauke hadde dei eldre, medan unge aleinebuande
hadde den l?gaste inntektsauken.

[Figur: Prosentvis auke i median inntekt etter skatt for ulike
hushaldstypar fr? 2000 til 2008 og fr? 2007 til 2008]

Medianinntekta etter skatt auka med 3,4 prosent for norske privathushald
fr? 2007 til 2008 m?lt i faste prisar. Dei aller fleste hushald hadde ein
god inntektsauke (se ogs? inntektsfordeling), men nokre grupper auka
inntektene sine meir enn andre. Aleinebuande pensjonistar og
pensjonistektepar hadde den st?rste veksten i medianinntektene med ein
realvekst p? drygt 5 prosent, medan aleinebuande under 45 ?r hadde den
l?gaste inntektsveksten med under 3 prosent fr? 2007 til 2008.

Eldres inntekter auka mest dei siste ?ra

Dei eldre har dei seinare ?ra vore “inntektsvinnarane”, medan unge
aleinebuande gjennom fleire ?r har hatt ein inntektsvekst l?gare enn den
generelle inntektsveksten i samfunnet. Sidan byrjinga av 2000-tallet har
medianinntekta etter skatt blant einslege under 45 ?r auka med 17 prosent
m?lt i faste prisar. Tilsvarande inntektsauke blant einslege 65 ?r og eldre
var 41 prosent, medan pensjonistpar auka inntekta med nesten 46 prosent fr?
2000 til 2008. For alle hushald auka median hushaldsinntekt etter skatt med
n?rare 34 prosent i denne perioden, m?lt i faste prisar.

Den sterke inntektsauken blant dei eldste kan mellom anna forklarast av
gode trygdeoppgjer, og at det dei siste ?ra har kome til nye pensjonistkull
som har eit klart betre inntektsgrunnlag for pensjonane sine enn tidlegare
kull. I tillegg blir inntekter som til d?mes tenestepensjonar,
renteinntekter og yrkesinntekter stadig meir viktige for dei eldre.

Ein sterk auke i innvandrardelen blant unge aleinebuande forklarar ein del
av den relativt l?ge inntektsveksten hos desse hushalda. Fr? 2005 til 2008
auka til d?mes prosentdelen innvandrarar fr? 15 til 21 blant dei yngste
aleinebuande (under 30 ?r). Blant unge aleinebuande innvandrarar i 2008
hadde vel ein tredel innvandra til landet same ?ret, og mange har dermed
ikkje ei full ?rsinntekt.

Vekst for barnefamiliane

Par med barn hadde ein realinntektsvekst p? om lag 4 prosent fr? 2007 til
2008. Sidan 2000 har sm?barnsfamiliane, yngste barn i alderen 0-6 ?r, auka
medianinntekta etter skatt med 28 prosent i faste prisar. Inntektsveksten
har vore noko sterkare blant par med eldre barn (yngste barn i alderen 7-17
?r) med 30 prosent. Einslege fors?rgjarar hadde ein realvekst i inntektene
med 3 prosent fr? 2007 til 2008, og med 25 prosent over heile perioden 2000
til 2008.

Statistikkgrunnlaget

Statistikken omfattar alle registrerte kontante inntekter som hushalda
tek imot i inntekts?ret. Fr? og med inntekts?ret 2004 er
inntektsstatistikken ei totalteljing som omfattar alle personar i
privathushald som bur i landet ved utgangen av ?ret. Datagrunnlaget er
gjort n?rare greie for i “Om statistikken”.

http://www.ssb.no/ifhus/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy