del?rsrapporter

Invitasjon til Bertel O. Steens presselunsj

Klimax: Indkaldelse til ordin?r

Dato, tid og sted : 9. april 2010 kl. 16.00 – Snaptun F?rgegaard, Snaptun, 8700 Horsens
DAGSORDEN:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forl?bne ?r.

2. Freml?ggelse af ?rsrapport og status med revisionsp?tegning og ?rsberetning til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller d?kning af tab i henhold til den godkendte ?rsrapport.

4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere:

* Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne kapitalandele, op til 10 % af selskabskapitalen, til den til enhver tid aktuelle b?rskurs +/- 10 %, og s?ledes at bemyndigelsen er g?ldende for en periode p? 18 m?neder, jf. selskabslovens § 198 stk. 1, sammenholdt med stk. 2.

* Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at optage ansvarlige l?n, op til DKK 3.420.000, i forbindelse med selskabets k?b af kapitalandele i LPS Labels Ltd., England, samt til i forbindelse hermed at udstede konvertible g?ldsbreve, til en rente p? 6 % p.a., der erl?gges halv?rsvis bagud, hver d. 1. maj og 1. november, f?rste gang d. 1. november 2010, og som amortiseres med 1/6 hver d. 1. maj og 1. november, f?rste gang d. 1. maj 2013.

Kreditor i henhold til de konvertible g?ldsbreve skal i perioden fra d. 1. januar 2013 og indtil d. 1. maj 2013 v?re berettiget til at konvertere de ydede l?n til kapitalandele i selskabet, á kurs 25, s?ledes at der modtages 4.000 kapitalandele, nom. af p?l. DKK 10, for hvert konverteret bel?b p? DKK 100.000.

Bemyndigelsen er g?ldende fra d. 9. april 2010 til d. 30. april 2011 – og erstatter hidtidig bemyndigelse.

De konvertible g?ldsbreve udstedes uden fortrins- og fortegningsret for nuv?rende kapitalejere.

A to już wiesz?  Ex utbytte kr. 1,75 i dag.

Udstedte konvertible obligationer skal b?re p?tegning om, at de ikke kan noteres eller oms?ttes p? et reguleret marked i et EU/E?S land, jf. lov om v?rdipapirhandel.

Bestyrelsen bemyndiges samtidig til i tiden fra d. 1. januar 2013 til d. 1. maj 2013 at tr?ffe beslutning om en kapitalforh?jelse i selskabet, svarende til de udstedte konvertible g?ldsbreves p?lydende og p? vilk?r, at de nye kapitalandele skal v?re oms?tningspapirer, at de skal registreres, som selskabets ?vrige kapitalandele, og at de skal lyde p? ih?ndehaver, men kan noteres p? navn i selskabets ejerbog. De nye kapitalandele skal have samme rettigheder som de eksisterende kapitalandele, og de oppeb?rer samme ret til udbytte og ?vrige rettigheder, som de eksisterende kapitalandele, fra kapitalforh?jelsens registrering. Der skal ikke g?lde indskr?nkninger i kapitalandelenes oms?ttelighed. I forbindelse med kapitaludvidelsen har de nuv?rende kapitalejere ikke fortrins- eller fortegningsret.

* Bestyrelsen frems?tter endvidere forslag til ?ndring af selskabets vedt?gter, til opfyldelse af krav i henhold til den nye danske selskabslov, lov nr. 470 af 12. juni 2009 – som f?lger:

* ?ndring af sprogbrug som f?lge af ny terminologi i selskabsloven, herunder ?ndring af ordene aktieselskabslov til selskabslov, aktion?r til kapitalejer, aktiekapital til selskabskapital, aktier til kapitalandele og aktiebog til ejerbog.
* ?ndring af indkaldelsesvarsel for generalforsamling, idet varslet fremover er minimum 3 uger og maksimum 5 uger, samt ?ndring af kapitalejernes indkaldelse til ekstraordin?r generalforsamling, idet gr?nsen herfor s?ttes til 5 % af selskabskapitalen.
* ?ndring af kapitalejernes frist for at stille forslag p? den ordin?re generalforsamling, idet fristen herfor fremover s?ttes til 6 uger f?r generalforsamlingen.
* ?ndret fremgangsm?de for freml?ggelse af dokumenter forud for generalforsamlinger, idet en r?kke oplysninger fremover skal offentligg?res p? selskabets hjemmeside, senest 3 uger f?r generalforsamlingen.

A to już wiesz?  Eks. dato

F?lgende forslag er enten konsekvens?ndringer som f?lge af den nye selskabslov eller muliggjort af denne:

* ?ndring af adgangen til at v?re repr?senteret ved fuldm?gtig.
* Vedt?gternes pkt. 1.2. slettes, idet den nye selskabslov ikke stiller krav om, at selskabets hjemsted skal fremg? af selskabets vedt?gter.
* Kapitalejernes kapitalandele i selskabet registreres i V?rdipapircentralen og kan tillige registreres i Euro Clear, Sverige.
* De ?ndringer af vedt?gterne, der er kr?vede som f?lge af den nye selskabslov, skal anses for vedtaget, n?r blot én kapitalejer har stemt for forslaget, jf. Bekendtg?relse nr. 172 af 22. februar 2010, § 55, stk. 3.
* ?vrige vedt?gts?ndringer skal vedtages med mindst 2/3 af s?vel de afgivne stemmer som af den p? generalforsamlingen repr?senterede stemmeberettigede kapital.
* De fuldst?ndige forslag til vedt?gts?ndringer kan findes p? selskabets hjemmeside, www.klimax.dk.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

De i selskabslovens § 99 indeholdte oplysninger vil v?re tilg?ngelige for kapitalejerne p? hjemmesiden www.klimax.dk senest 3 uger f?r generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden, den reviderede ?rsrapport samt de fuldst?ndige forslag, der frems?ttes p? generalforsamlingen, vil senest 8 dage f?r blive fremlagt til eftersyn p? Selskabets kontor samt sendt til enhver noteret kapitalejer, der har fremsat anmodning herom. ?rsrapporten kan endvidere downloades fra www.klimax.dk.

Adgangskort til generalforsamlingen skal i henhold til vedt?gterne rekvireres senest 6. april 2010 kl. 16.00. Dette kan ske p? vedlagte bestillingsformular eller telefonisk til regnskabschef Rene van Leeuwen p? +45 8824 6122 – eller mail [email protected] Adgangskortet skal tillige kunne tjene som grundlag for afgivelse af fuldmagt. Adgangen til generalforsamling foruds?tter rekvireret adgangskort.
Klimax A/S’ selskabskapital udg?r kr. 20 mio., fordelt p? kapitalandele á kr. 10,- eller multipla heraf. Hver kapitalandel p? kr. 10 giver 1 stemme. For at kunne ud?ve stemmeretten p? en kapitalandel, der er erhvervet ved overdragelse, skal kapitalandelen v?re noteret p? navn i ejerbogen eller adkomsten til kapitalandelen skal v?re anmeldt og dokumenteret overfor selskabet.
Kapitalejere kan ud?ve deres finansielle rettigheder gennem Nordea A/S.

A to już wiesz?  Udenrigshandlen i september

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Klimax A/S

For mere information venligst bes?g vores website: www.klimax.dk
YDERLIGERE INFORMATION:
Medie foresp?rgsler: [email protected]
Handels foresp?rgsler: [email protected]
Telefon: +45 70 22 10 71
Kontakt: Bent Hestehauge
OM KLIMAX A/S
Klimax A/S er en ledende producent af selvkl?bende etiketter og emballagefolie til f?devarer, mejeriprodukter samt hygiejne- og reng?ringsprodukter over hele Europa. Klimax besk?ftiger 210 dygtige medarbejdere p? 5 fabrikker i Danmark, Holland og England. Oms?tningen i Klimax gruppen ligger p? ca. DKK 300 mio. Klimax A/S er noteret p? Dansk AMP.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy