del?rsrapporter

INVITASJON TIL EMBEDDED VALUE PRESENTASJONER

Green Reefers ASA
Konsernrapport 4. kvartal 2009 / ?rsregnskap 2009

? EBITDA USDM 1,9 (USDM 2,0) i 4. kvartal og USDM 8,8 (USDM 26,0) akkumulert.
? Driftskostnadene viser en nedadg?ende trend.
? Gjennomf?rt rettet emisjon MNOK 60 i november.
? Nedskriving av verdiene for enkelte skip, samt terminalen i Guatemala.
? 5,7 prosent av den totale reeferfl?ten skrapet i 2009.
? GRR-aksjen flyttet fra OB Standard til OB Match.

Resultat 4. kvartal 2009

Konsernet hadde et resultat f?r skatt p? USDM -18,7 i 4. kvartal 2009 (USDM -4,7).

Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2009 utgjorde USDM 50,7 (USDM 59,1). Driftsresultatet f?r
avskrivninger (EBITDA) ble USDM 1,9 (USDM 2,0). Bruttoinntekten er ned MUSD 8,6 fra fjor?ret, noe som hovedsaklig skyldes lavere aktivitet blant annet som f?lge av skip i opplag. Dette forklarer ogs? nedgangen i reiseavhengige kostnader og driftskostnader.

Skipene hadde en EBITDA p? USDM 1,7 (USDM 2,0), mens terminalene viser en EBITDA p? USDM 0,2 (USDM 0,0) f?r eliminering av interne transaksjoner.

Av- og nedskrivinger i kvartalet er MUSD -19,8 (MUSD – 7,0). Av dette er MUSD -11,8 (MUSD 0,5) ekstraordin?re nedskrivninger, hvorav MUSD -10,7 gjelder skipene og MUSD -1,1 investeringer i bygningsmassen p? terminalen i Guatemala. Skipene nedskrives som f?lge av at konsernet f?lger prinsippet om at eiendeler skal bokf?res til antatt salgsverdi, og uavhengige meglervurderinger gir en del av skipene redusert salgsverdi som f?lge av det lave kj?leskipsmarkedet siste ?r. Bokf?rt verdi av terminalen i Guatemala nedskrives videre med MUSD – 1,1 som f?lge at terminaldriften vurderes avviklet.

Spotmarkedsratene bedret seg betydelig ved inngangen til 4. kvartal som f?lge av knapphet p? tonnasje i konsernets hovedsegment. S?rlig bidro store volum med fisk fra Norge til ?kt ettersp?rsel etter tonnasje.
Flere operat?rer hadde fortsatt skip i opplag, og skraping av eldre tonnasje fortsatte gjennom
kvartalet. Den positive rateutviklingen varte imidlertid ikke ut perioden, og “julestillheten” som
normalt inntrer i midten av desember, startet allerede i begynnelsen av m?neden. Ettersp?rselen
avtok, s?rlig for store kj?leskip i banantrafikk, noe som igjen har betydning for ratene i
sm?skipssegmentet. Redusert import fra Russland bidrog ogs? til nedgangen. Utviklingen medf?rte et lavt spotrateniv? ved ?rsskiftet, og marginene ble ytterligere presset av ?kende bunkerskostnader.

Spotmarkedsratene l? i kvartalet som helhet p? niv? med fjor?ret. Driftskostnadene for skipene i fjerde kvartal viser en nedgang sammenlignet med samme kvartal i fjor. .

Teknisk off-hire var lavere i kvartalet sammenlignet med samme periode ?ret f?r, mens konsernet hadde 11 % opplag. Det har v?rt gjennomf?rt 4 planlagte dokkinger i 4. kvartal 2009, mot 1 dokking i tilsvarende periode i fjor. I l?pet av 4. kvartal ble skipene som har v?rt i opplag satt i drift igjen.

Resultat 2009

Resultat f?r skatt for ?ret ble USDM -39,1 (USDM – 16,2)

Konsernets driftsinntekter utgjorde USDM 193,4 mot USDM 252,4 tilsvarende periode i fjor.
Driftsresultatet f?r avskrivninger (EBITDA) ble USDM 8,8 (USDM 26,0).

Skipene bidro med USDM 8,1 (USDM 26,0) til EBITDA, mens terminalene bidro med USDM 0,8 (USDM 0,0).

Spotmarkedsratene for 2009 rapporteres 23 prosent lavere enn 2008, mens skipenes inntjening falt 18 prosent. Driftskostnadene i 2009 er i snitt USD 6 142 per dag, mot USD 6 436 i 2008, for skip som har v?rt i drift hele ?ret.

Det svake markedet f?rte til at 7 skip l? i opplag i
3. kvartal. Disse ble satt tilbake i drift i l?pet av
4. kvartal.

Virksomheten

Green Reefers opererte 45 skip kommersielt ved utgangen av kvartalet, hvorav konsernet eide 32 skip og hadde eierandeler i ytterligere 3 av skipene. De resterende skipene var innleiet p? bareboat- (4) og tids-certeparti (6).

Konsernet har sluttf?rt overf?ringen av teknisk drift av skipene til et eget datterselskap i Polen, og alle 30 skipene under eget teknisk management driftes n? fra Polen. Etter planen skal de siste 9 skipene fortsatt driftes av en ekstern manager.

Green Reefers eier helt eller delvis 6 fryse- og kj?leterminaler. Terminalene i Norge (2) og i
Baltikum (3) er knyttet til konsernets aktivitet innenfor import av fisk og kj?tt til ?st-Europa, mens terminalen i Guatemala ogs? betjener eksterne kunder. Terminalen i Guatemala vurderes nedlagt da det har vist seg vanskelig ? f? tilstrekkelig volum til ? oppn? l?nnsomhet.

Finansiering og kapitalstruktur

I balansen per 31. desember 2009 utgj?r renteb?rende gjeld USDM 157,0 (USDM 180,1 per 31. desember 2008). Konsernets gjeld fordeler seg som f?lger: 82 % USD, 17 % EUR og 1 % NOK. Kontantbeholdning var USDM 12,3 (USDM 16,9).

Bokf?rt egenkapital pr. 31. desember 2009 utgjorde USDM 95,6 (USDM 125,0), hvilket tilsvarer USD 0,30 (USD 0,40) per aksje. Egenkapitalandelen var 35 % (37 %).

Green Reefers ASA gjennomf?rte i slutten av november en rettet emisjon p? MNOK 60, og har etter kvartalets utl?p gjennomf?rt en etterf?lgende reparasjonsemisjon for ? sikre likebehandling av aksjon?rene. Reparasjonsemisjonen innbrakte MNOK 2,1. Emisjonen var et ledd i en avtale med selskapets pantel?nsbanker om restrukturering av gjeld. I f?lge den reviderte avtalen skal selskapet betale halve avdrag i perioden 2010-2012, samtidig som l?n som forfaller i 2010 forlenges til desember 2012.Selskapet har forpliktet seg til ? bringe inn totalt USDM 15 i ?kt likviditet, hvorav de resterende MUSD 4,4 forventes tilf?rt gjennom salg av skip og/eller
sale/ leaseback av skip. For ?vrig er kravene til minimumslikviditet redusert. Selskapet er tilfreds
med den inng?tte avtalen, som inneb?rer en klar styrking av selskapets langsiktige likviditetsmessige og finansielle posisjon.

Markedet og fremtidsutsikter

Spotmarkedet har ved inngangen til 2010 v?rt svakere enn forventet hovedsaklig som f?lge av mindre ettersp?rsel etter bananer i Europa og Russland. ?kte eksportpriser i Equador som f?lge av forsinkede avlinger i Sentral-Amerika, har ytterligere forsterket dette. Importforbud av amerikansk kylling til Russland, har medf?rt mer venting enn det som er normalt i denne perioden, s?rlig for store kj?leskip. Forsinkede avlinger i Chile og Argentina har ogs? bidratt til at ettersp?rselen s? langt har v?rt lavere enn forventet. Dette har igjen medf?rt et fall i spot- markedsratene, som til dels har v?rt lavere enn driftskostnadene.

P? tross av dagens utfordringer forventer Green Reefers at markedet vil bedre seg i l?pet av ?ret.Varslet innh?stning p? den s?rlige halvkule og i Mellom-Amerika forventes ? v?re bedre enn i 2009. Tilsvarende er forventningene til fisket i Nordomr?dene, samt sommersesongen i Stillehavet, gode. Den p?g?ende konflikt mellom amerikanske produsenter og russiske import?rer av fj?rkre forventes ogs? l?st i l?pet av 1. kvartal, noe som forventes ? medf?re ?kt ettersp?rsel etter tonnasje.
Fortsatt stram kredittilgang og proteksjonistiske tiltak i sentrale markeder vil muligens forskyve
tidsperioden for h?ysesongen noe, men fundamentale markedsforhold tilsier en styrket ettersp?rsel for spesialisert kj?leskipstonnasje fremover.

Siden 2008 har det blitt skrapet totalt 31 mill. cuft, mens nybygging kun tilsvarer 4,8 mill. cuft.
Dette tilsvarer en 10% netto fl?tereduksjon for spesialisert kj?leskipstonnasje i l?pet av de siste 2
?rene.

Konkurransen fra containeroperat?rene er fortsatt sterk, men gitt tapene i bransjen forventes en
pris?kning p? transport av containere.

Selskapet opprettholder f?lgelig sine forventninger til at ratene p? lengre sikt vil normalisere seg. N?r det gjelder 2010 vil utviklingen de neste ukene v?re avgj?rende.

Bergen, 25. februar 2010
Green Reefers ASA
Styret

Kristian Eidesvik
Aage Thoen
Birthe C. J?rgensen
Anne-Sofie Utne
Eivind Eidesvik
Karl-Magnus Tobiassen

Kontakt: Toril Eidesvik (CEO), mob 90078218

Source: Millistream

Similar Posts