DK

Jensen & M?ller Invest A/S Insideres handler Meddelelse 2010-07

Hermed offentligg?res periodemeddelelse for Tower Group A/S d?kkende v?sentlige
begivenheder i perioden 1. januar 2010 til 18. maj 2010 i henhold til
v?rdipapirhandelslovens §27, stk. 8.

Selskabets finansielle rekonstruktion er realiseret

Den planlagte rekonstruktion af Tower Group A/S blev realiseret med kontant
kapitalforh?jelse og kapitalforh?jelse ved konvertering af g?ld. Selskabets
kapitalbase er styrket med ca. DKK 900 mio. hvoraf DKK 162,1 mio. er i
likvider.

Den nye hovedaktion?r i selskabet er BXR Tower B.V. som stillede
tegningsgaranti til kurs DKK 1,69 per aktie i forbindelse med den kontante
fortegningsretsemission. Ejerskabet fra BXR Tower B.V. er i henhold til
storaktion?rmeddelelse offentliggjort 4. februar 2010 p? 57,41%. BXR Tower B.V.
har opn?et dispensation fra Finanstilsynet fra pligten til at frems?tte
overtagelsestilbud til ?vrige aktion?rer i Tower Group A/S.

Der er i perioden registreret to kapitalneds?ttelser og to kapitalforh?jelser:

– neds?ttelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 68.321.512,50 ved
?ndring af stykst?rrelse fra nominelt DKK 10 til nominelt DKK 1,50.
– neds?ttelse af selskabets aktiekapital med yderligere nominelt DKK 546.259,50
ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier.
– forh?jelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 103.552.863 ved
konvertering af g?ld.
– forh?jelse af selskabets aktiekapital ved kontant indbetaling med nominelt
DKK 143.829.175,50, svarende til 95.886.117 stk. aktier ? nominelt DKK 1,50.

Efter registrering af kapitalneds?ttelser og kapitalforh?jelser i perioden
udg?r selskabets aktiekapital nominelt DKK 258.892.516,50 fordelt p?
172.595.011 styk aktier ? nominelt DKK 1,5, svarende til 172.595.011 stemmer.

Selskabet har i rekonstruktionen blandt andet opn?et:

– Nye 3-?rige stabiliseringsaftaler med de tyske 1. prioritetsbanker, hvor
covenant tests suspenderes. Det giver selskabet den forn?dne tid og
fleksibilitet til at forbedre ejendomsdriften uden at udl?se
misligholdelsesklausuler.
– Nye 5-?rige l?neaftaler og delvis konvertering af g?ld hos de finansierende
2. prioritetsbanker, hvilket forbedrer selskabets kapitalstruktur.
– 99,9% accept fra obligationsejerne af bestyrelsens tilbud om konvertering til
aktier.

Beslutningen om ?ndring af vilk?r p? selskabets obligationer fondskode
DK0030067004 var betinget af selskabets rekonstruktion. Obligationsvilk?rene er
?ndret p? f?lgende punkter:

– Hovedstolen nedskrives med 90%
– L?betiden forl?nges til ?r 2020
– Rentesatsen neds?ttes til 0%
– Forbuddet mod kapitalneds?ttelse, tilbagek?b af egne aktier og l?n til
aktion?rer bortfalder
– Afkald p? rentebetaling med forfald 23. november 2009 og fremadrettet

Den resterende m?ngde obligationer p? nominelt DKK 30.000 er opsagt
ekstraordin?rt i perioden i henhold til obligationsprospektets punkt 5.16 om
f?rtidig indfrielse til kurs 105, svarende til en udtr?kning p? kontant DKK
31.500. Udtr?kningen vil finde sted 30. juni 2010.

Selskabets noterede aktier fondskode DK0011188035 blev af Nasdaq OMX Copenhagen
A/S tilbagef?rt fra observationslisten den 10. marts 2010 efter selskabets
planlagte rekonstruktion blev realiseret.

Selskabets organisering

Der blev den 11. februar 2010 foretaget en ?ndring i ledelsen ved at COO Jan
Procida udtr?dte af direktionen. Direktionen best?r herefter alene af CEO
Michael Brag.

P? selskabets ekstraordin?re generalforsamling den 22. marts 2010 blev der
valgt ny bestyrelse. Bestyrelsen best?r herefter af formand Jens Erik
Christensen (genvalgt), n?stformand Allerd Derk Stikker (nyvalgt), Anton Aksich
(nyvalgt), Bence Katai (nyvalgt), Petr Skrla (nyvalgt) samt Jette Jakobsen
(nyvalgt). Jesper Bo Hansen, Niels. B. Thuesen og Svend J. Heineke udtr?dte af
bestyrelsen ved samme lejlighed.

P? den ekstraordin?re generalforsamling 22. marts 2010 blev der vedtaget en
r?kke ?ndringer til selskabets vedt?gter i kraft af ?ndringer som f?lge af den
nye selskabslovgivning samt en r?kke ?ndringer foresl?et af bestyrelsen,
herunder blandt andet ?ndring af regnskabs?r til kalender?r med en
oml?gningsperiode p? 18 m?neder fra 1. juli 2009 til 31. december 2010.

Selskabets organisering i Tyskland er tilpasset de nye fokusomr?der markant,
nemlig ?konomi, udlejning, forvaltning og st?ttefunktioner. Endvidere er alle
funktioner centraliseret i Berlin, som bliver hovedkvarteret i Tyskland.
Selskabets drift i Wuppertal er str?mlinet til en filial udelukkende med
opgaverne udlejning og ejendomsforvaltning.

Tower Group har valgt pr. 1. april at overtage opgaver med lejeopkr?vning og
bogf?ring fra Preussag Immobilien GmbH, som er i tr?d med selskabets ?nske om
fortsat insourcing og optimering af driften. Det betyder at selskabet nu har
insour st?rsteparten af ejendomsforvaltningen helt i tr?d med ?nsket om at
have st?rre kontrol med selskabets aktiver.

Drift

Som det er offentliggjort i tidligere meddelelser har Tower Group A/S i 2009
v?ret fokuseret p? at f? realiseret rekonstruktionsplanen med henblik p? en
l?sning af selskabets kapitalstruktur og anstrengte likviditet. Umiddelbart
efter rekonstruktionen af selskabet er der i koncernen udpeget en ny CFO, en ny
chef for forvaltning af ejendomsportef?ljen samt en ny chef for udlejning. Der
er en betydelig indsats i gang p? f?lgende omr?der:

– En oml?gning og konsolidering af koncernen i fire afdelinger med hovedkvarter
i Berlin, Tyskland: ?konomi, udlejning, forvaltning og st?ttefunktioner.
– Betydelig fokus p? at opbygge intern kapacitet til hurtigt at reducere
antallet af tomme lejem?l.
– Betydelig fokus p? at investere de ?rem?rkede EUR 17 mio. til udbedring af
n?sten 1.200 tomme lejem?l over de n?ste to ?r med henblik p? genudlejning.
– Betydelig tilpasning af personale i overensstemmelse med de nye afdelinger
?konomi, udlejning og forvaltning, med fokus p? at rekruttere nye medarbejdere
med de forn?dne kvalifikationer og engagement der er n?dvendigt for at vende
driften.
– Alle regnskabs- og forvaltningsfunktioner, der tidligere var udliciteret til
forskellige underleverand?rer, er insour p? grund af, at serviceniveauet var
utilfredsstillende.

Efter insourcing af regnskabs- og forvaltningsfunktioner st?r det klart, at
kvaliteten og p?lideligheden af visse aspekter af de regnskabsm?ssige data og
basale ejendomsdata skal kvalitetssikres og bekr?ftes. Desuden foretager
?konomiafdelingen en detaljeret gennemgang af bogf?rings- og
rapporteringssystemer i selskabet og er ved at gennemf?re ?ndringer for at
forbedre kvaliteten og p?lideligheden i datagrundlaget.

?vrige forhold

Tower Group A/S blev af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udtaget til
regnskabskontrol for regnskabs?ret 2008/09 ved h?ringsbrev af 27. november
2009. Selskabet har endvidere modtaget henvendelse om yderligere sp?rgsm?l den
26. januar 2010 som f?lge af regnskabskontrollen. I samme skrivelse har
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddelt at selve regnskabskontrollen er
afsluttet. Selskabet har besvaret Erhvervs- og Selskabsstyrelsen henholdsvis
den 2. december 2010 og den 29. januar 2010. Sagen afventer pr. d.d. afklaring
fra Fondsr?det. Det er ledelsens opfattelse at regnskabskontrolsagen ikke vil
f?re til bel?bsm?ssige ?ndringer af selskabets ?rsrapport 2008/09.

I selskabsmeddelelse nr. 19 / 2010 er storaktion?rmeddelelse fra Jan Procida
offentliggjort. Heri angives ejerskab / rettigheder til 9.395.782 aktier
svarende til 5,76%. Selskabet udsendte p? den baggrund selskabsmeddelelse nr.
21 / 2010, hvor ledelsen finder, at der er usikkerhed om rigtigheden af
oplysningerne i selskabsmeddelelse nr. 19 / 2010, og selskabet har p? den
baggrund anmodet om dokumentation for ejerskab / rettigheder til de n?vnte
antal aktier.

Der er af selskabet tidligere direktionsmedlem Jan Procida udtaget st?vning mod
selskabet med krav om udbetaling af bonus for 2009 og 2010 for i alt DKK 1,25
mio. Selskabets bestyrelse finder ikke at Jan Procida har krav p? udbetaling af
bonus for perioden. Der er fra selskabets side afgivet svarskrift i sagen.

Forventninger til fremtiden

I henhold til selskabsmeddelelse nr. 22 / 2010 – halv?rsrapport for 1. halv?r
2009/10 var forventningen til indev?rende regnskabs?r et koncernresultat f?r
v?rdireguleringer og skat i niveauet DKK – 105 mio. til DKK – 115 mio. (12
m?neder).

Selskabets forventninger for indev?rende ?ndrede regnskabs?r d?kkende perioden
fra 1. juli 2009 til 31. december 2010 (18 m?neder) er et koncernresultat f?r
v?rdireguleringer, justeringer p? egenkapitalen, som f?lge af rekonstruktionen,
og skat i niveauet DKK -115 mio. til DKK -125 mio.

Med venlig hilsen
Tower Group A/S

Michael Brag
Adm. direkt?r

Sp?rgsm?l vedr?rende denne meddelelse kan rettes til adm. direkt?r Michael Brag
p? tlf. 39 45 26 00 eller tlf. 25 10 12 00.

Source: Millistream

Similar Posts