Revisjon

Kan miste store skattefradrag

Har du eiendom i Tyskland, Italia, Belgia, Malta, Bulgaria eller Portugal kan du ha ha god grunn til ? klage p? skatten. Men det m? gj?res f?r nytt?r!

Finansdepartementet varslet i en uttalelse av 23. november 2012 at reglene om fradrag for renteutgifter skal endres. I dag blir rentefradraget redusert – hvis du eier eiendom i utlandet som er unntatt beskatning i Norge.
Dette endres n? for eiendom som ligger innenfor E?S-omr?det: Du vil derfor ha krav p? fullt rentefradrag i Norge, selv om du eier bolig i et annet E?S-land som er unntatt beskatning i Norge.
Klag f?r nytt?r!
Endringen kommer som f?lge av en uttalelse fra EFTAs overv?kingsorgan, ESA. De konkluderer med at reglene som begrenser norsk rentefradrag er i strid med E?S-avtalen. Reglene har hele tiden v?rt i strid med E?S-avtalen, og dette betyr at du b?r klage p? tidligere ?rs ligninger dersom en har fast eiendom i E?S-statene Tyskland, Belgia, Italia, Malta, Bulgaria eller Portugal.
Skattemyndighetene vil ventelig hevde at ligningen bare kan endres tre ?r tilbake i tid p? grunn av regelen i ligningsloven § 9-6 nr. 2. Denne bestemmelsen g?r ut p? at ligningen bare kan endres tre ?r tilbake i tid (regnet fra utgangen av inntekts?ret) n?r feilen ved ligningen skyldes at skattemyndighetene har anvendt skattereglene feil.
Dersom du klager f?r ?rsskiftet 2012/2013, vil du sannsynligvis f? endret ligningen for ?rene 2009 til 2011, mens venter du til etter nytt?r med ? klage vil du sannsynligvis bare f? endret ligningen for 2010 og 2011 – alts? mister du fradraget du skulle hatt i 2009.
Og uansett b?r de dette gjelder klage p? ligningen s? lenge de har hatt eiendom i de respektive landene – men maksimalt ti ?r. Skattemyndighetene vil sannsynligvis p?berope seg tre?rsregelen, men dersom de ikke gj?r det taper du p? ? ikke klage.
Et eksempel illustrerer hvordan regelendringen sl?r ut:

Familien Jensen:
Total brutto formue (inkl bolig i Italia): 2 millioner kroner
Formue i fast eiendom i Italia: 600.000 kroner
Total gjeld (inkl l?n p? bolig i Italia): 2 millioner kroner
Totale gjeldsrenter: 70.000 kroner
F?r regelendringen:
3/10 av formuen ligger i unntaksskatteavtaleland (600.000/2 mill.) – det vil si at gjeld og gjeldsrentene skal reduseres med 3/10. F?lgelig fikk Jensen-familien bare fradrag for 1,4 millioner kroner i gjeld og 49.000 kroner i gjeldsrenter.
Etter regelendringen:
Etter regelendringen vil Jensen-familien ha krav p? fradrag for gjeldsrentene p? 70.000 kroner – fullt ut. Det er ikke varslet noen endring vedr?rende fradrag for selve gjelden, slik at en i eksemplet fortsatt bare vil ha krav p? fradrag for 1,4 millioner kroner i gjeld.

En eksempel p? klage kan du finne her.

Kontaktperson hos Skattebetalerforeningen:

Rolf Lothe, advokatfullmektig
E-post:[email protected]
Telefon: 45900483
Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon om ? gj?re din skattehverdag enklere.
Foreningen ble stiftet i 1952, er partipolitisk n?ytral, og har hjulpet og veiledet en lang rekke skattytere i 60 ?r. Vi har om lag 17.000 medlemmer – s? vel privatpersoner som n?ringsdrivende og bedrifter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #European Commission   #OLAF   #Swedish Match   #Tobacco Products Directive