skattesp?rsm?l

Konjunkturbarometeret, 1. kvartal 2010

Venter moderat vekst i produksjonsvolumet

Norske industriledere melder om en utflating i konjunkturforl?pet etter
halvannet ?r med stagnasjon. Det er ventet at industriproduksjonen vil bli
noe h?yere i 2. kvartal.

[Figur: Faktorer som begrenset produksjonen i innev?rende kvartal. Trend.
1. kvartal 2003-1. kvartal 2010]

Konjunkturbarometeret for 1. kvartal 2010 b?rer bud om stabil utvikling i
produksjonsvolumet etter seks kvartaler med tilbakegang. P? den annen side
har industrisysselsettingen fortsatt ? falle, men nedgangen viser klare
tegn til ? bremse opp. Lav ordretilgang b?de i hjemme- og eksportmarkedet
gav ytterligere reduksjon i ordrebeholdningen. Den svake ettersp?rselen
gjenspeiles i svekkede markedspriser. Manglende ettersp?rsel og sterk
konkurranse utgjorde fortsatt betydelige flaskehalser i
industriproduksjonen.

Antall arbeidsm?neder dekket av ordrebeholdningen var vesentlig lavere enn
p? samme tid i fjor, men resultatet l? likevel n?r det historiske
gjennomsnittet for industrien. Nedgangen m? i stor grad ses i sammenheng
med sviktende ordretilgang ved verftene og deres underleverand?rer.
Gjennomsnittlig kapasitetsutnytting beregnes til 76,9 prosent i 1. kvartal.
Historisk sett er dette et sv?rt lavt niv?. For internasjonale
sammenligninger av kapasitetsutnyttingsgraden viser SSB til EUROSTAT.

Positive forventninger generelt

Industriledernes vurdering av generelle utsikter p? kort sikt (2. kvartal
2010) g?r fra n?ytral til positiv. Forventning om bedre vilk?r for
produsenter av innsatsvarer og konsumvarer er ?rsaken til dette. Sammensatt
konjunkturindikator for industrien beregnes n? til 3 (sesongjustert
nettotall). Resultatet signaliserer et konjunkturomslag i 2. kvartal 2010.
For internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator viser
SSB til EUROSTAT (EU), Konjunkturinstitutet (Sverige) og Danmarks
Statistik.

Bedrede k?r for produsenter av innsatsvarer

Produsenter av innsatsvarer (trelast- og trevareindustri, papir- og
papirvareindustri, kjemisk r?vareindustri, metallindustri med flere) melder
om moderat ?kning i produksjonsvolumet. Likevel fortsatte sysselsettingen ?
falle. H?yere ordretilgang b?de i hjemme- og eksportmarkedet gav vekst i
samlet ordrebeholdning. Samtidig fortsatte markedsprisene ? svekke seg.
Tallet p? arbeidsm?neder dekket av ordrebeholdningen l? n?r det historiske
gjennomsnittet for de aktuelle n?ringene. Gjennomsnittlig
kapasitetsutnyttingsgrad beregnes til beskjedne 77,2 prosent.

Industriledernes vurdering av generelle utsikter p? kort sikt er positiv.
Reduserte lagre av produkter for salg og forventning om ytterligere vekst
ordretilgangen underbygger dette resultatet.

[Figur: Sammensatt konjunkturindikator for industri. 1. kvartal 2003-1.
kvartal 2010]

Lav kapasitetsutnytting hos produsenter av investeringsvarer

Produsenter av investeringsvarer (maskinindustri, bygging av skip og
oljeplattformer med flere) melder om redusert produksjonsvolum og nedgang i
sysselsettingen. Samtidig fortsatte samlet ordrebeholdning ? falle. Lav
ordretilgang b?de i hjemme- og eksportmarkedet var ?rsaken til dette. Den
svake ettersp?rselen kommer til uttrykk i form av negativ utvikling i
markedsprisene. Tallet p? arbeidsm?neder dekket av ordrebeholdningen l? n?r
det historiske gjennomsnittet, mens gjennomsnittlig
kapasitetsutnyttingsgrad for de aktuelle n?ringene beregnes til 78,1
prosent. Store investeringer i ?kt produksjonskapasitet i ?rene f?r den
internasjonale finansprisen forklarer den lave kapasitetsutnyttingen.

Generelle utsikter p? kort sikt vurderes som d?rligere, men f?rre
industriledere deler n? dette synet. Det er ventet at nedgangen i
innenlandsk ordretilgang vil bremse opp kommende kvartal.

?kt innenlandsk ettersp?rsel etter konsumvarer

Produsenter av konsumvarer (n?ringsmiddel- og drikkevareindustri, trykking
og grafisk industri, farmas?ytisk industri, m?belindustri med flere) melder
om ?kt produksjonsvolum og h?yere sysselsetting. St?rre innenlandsk
ettersp?rsel var drivkraften bak denne utviklingen. Veksten i innenlandsk
prisniv? flatet ut i 1. kvartal, mens eksportprisene fortsatte ? falle.
Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i de aktuelle n?ringene beregnes
til 75,3 prosent. Sett i et historisk perspektiv er dette et relativt lavt
niv?.

Industriledernes vurdering av generelle utsikter p? kort sikt er positiv.
Forventning om ytterligere vekst i produksjonsvolum og ettersp?rsel st?tter
dette synet.

[Tabell: Vurdering av n?ringer for 1. kvartal 2010 og utsiktene p? kort
sikt ]

Sammensatt konjunkturindikator for industrien (SKI)

Indikatoren beregnes med utgangspunkt i nettotall fra f?lgende tre
sp?rsm?l i konjunkturbarometeret:

Forventet produksjonsutvikling i kommende kvartal sammenlignet med
innev?rende kvartal

Faktisk utvikling i samlet ordrebeholdning sammenlignet med forrige
kvartal

Vurdering av lagerbeholdningen av egne produkter for salg

Gjennomsnittet av nettotallene (lagerbeholdning med negativt fortegn) er
ledende for industriproduksjonen ved at:

Forventning om ?kt produksjon indikerer h?yere aktivitet i kommende
kvartal

?kt ordrebeholdning i innev?rende kvartal indikerer h?yere aktivitet ved
effektuering av ordre i kommende kvartal

Lageroppbygging indikerer redusert aktivitet i kommende kvartal

Aktualitet

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden 10. mars 2010-20. april 2010.

http://www.ssb.no/kbar/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy