Finans

Konjunkturbarometeret, 4. kvartal 2009 Bransjevise forskjeller i industrien

Norske industriledere melder om sprikende utvikling bransjene imellom. Mens ?kt forbruk f?rer til stigende ettersp?rsel etter enkelte produkter, bidrar lav ordretilgang ved verftene til ? skape utfordringer for maritim industri.
Konjunkturbarometeret for 4. kvartal 2009 gir et sammensatt bilde av norsk industri. Produksjonsvolumet synes fortsatt ? falle, men nedgangen var langt svakere i 4. kvartal enn registrert i 1. halv?r. Bedrede vilk?r for produsenter av innsatsvarer og konsumvarer var ?rsaken til utviklingen. Forel?pig har ikke dette v?rt tilstrekkelig til ? styrke ettersp?rselen etter arbeidskraft i disse bransjene. Samlet ordrebeholdning gikk ytterligere ned som en f?lge av svak ordretilgang hos produsenter av investeringsvarer. Et tilsvarende forl?p registreres for markedsprisene. For eksportprisene sin del m? noe av nedgangen tilskrives valutaeffekter som en f?lge av en sterkere norsk krone. Fortsatt oppga sv?rt mange industriledere at ettersp?rsel og konkurranse virket begrensende p? produksjonen. Ressursknapphet (se tabell 16) var derimot ikke noe stort problem.
Antall arbeidsm?neder dekket av ordrebeholdningen l? n?r det historiske gjennomsnittet for industrien. Dette er vesentlig d?rligere enn p? samme tid i 2008 og m? delvis ses i sammenheng med fallende ordrereserver hos produsenter av skip og oljeplattformer. Gjennomsnittlig kapasitetsutnytting beregnes til 76,7 prosent i 4. kvartal. Sett i et historisk perspektiv er dette et sv?rt lavt niv?. Store investeringer i ?kt produksjonskapasitet i perioden 2007-2008 kombinert med et betydelig fall i ordretilgangen i kj?lvannet av den internasjonale finanskrisen, har f?rt til at det er mye kapasitet som st?r ubrukt. For internasjonale sammenligninger av kapasitetsutnyttingsgraden, henviser SSB til EUROSTAT.
Industriledernes vurdering av generelle utsikter p? kort sikt (1. kvartal 2010) gikk fra negativ til n?ytral i 4. kvartal. Forventninger om bedrede markedsvilk?r for produsenter av innsatsvarer og konsumvarer var ?rsaken til dette. Sammensatt konjunkturindikator for industrien beregnes til 0 (sesongjustert nettotall). Dette er en klar bedring fra foreg?ende m?ling og indikerer en utflating i konjunkturforl?pet. For internasjonale sammenligninger av resultater for sammensatt konjunkturindikator, henviser SSB til EUROSTAT (EU), Konjunkturinstitutet (Sverige) og Danmarks statistikk.
Forventer st?rre ordretilgang for innsatsvarer
Produsenter av innsatsvarer (trelast- og trevareindustri, papir- og papirvareindustri, kjemisk r?vareindustri, metallindustri med flere) melder om stabilt produksjonsvolum etter fem kvartaler med nedgang. Tilsvarende forl?p registreres for ordretilgang og markedspriser. Bedrede vilk?r for trelast- og trevareindustri, papir- og papirvareindustri samt metallindustrien medvirket sterkt til utviklingen. Lav ettersp?rsel og sterk konkurranse bidro i stor grad til ? begrense produksjonen, og tallet p? arbeidsm?neder dekket av ordrebeholdningen l? fortsatt vel under det historiske gjennomsnittet. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad beregnes til 75,8 prosent i 4. kvartal. Ogs? dette er et sv?rt lavt niv?.
Industriledernes vurdering av generelle utsikter p? kort sikt gikk fra n?ytral til positiv. Reduserte lagre av produkter for salg, kombinert med forventninger om ?kt ordretilgang b?de i hjemme- og eksportmarkedet, bidro sannsynligvis til dette.
Svake utsikter for produsenter av investeringsvarer
Produsenter av investeringsvarer (maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer med flere) melder om ytterligere reduksjon i produksjonsvolumet og sysselsettingen. Samtidig falt samlet ordrebeholdning som en f?lge av lav ordretilgang b?de i hjemme- og eksportmarkedet. Den svake ettersp?rselen reflekteres av svekkede markedspriser i 4. kvartal. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad beregnes til 78,9 prosent. Sett i et historisk perspektiv er dette et forholdsvis lavt niv?. Tallet p? arbeidsm?neder som dekkes av ordrebeholdningen, var fortsatt ganske h?yt ved utgangen av ?ret.
Generelle utsikter p? kort sikt vurderes som d?rligere, og fortsatt overveier mange industriledere ? justere ned vedtatte investeringsplaner. Forventning om negativ utvikling i ordretilgang, produksjonsvolum og markedspriser i 1. kvartal 2010 underbygger disse holdningene.
?kt produksjon av konsumvarer
Produsenter av konsumvarer (n?ringsmiddel- og drikkevareindustri, trykking og grafisk industri, farmas?ytisk industri, m?belindustri med flere) melder om ?kt produksjon i 4. kvartal. St?rre innenlandsk ettersp?rsel synes ? v?re ?rsaken til dette. Det innenlandske prisniv?et fortsatte ? stige, mens eksportprisene falt i samme tidsrom. Valutaeffekter som f?lge av en sterkere norsk krone medvirket trolig til nedgangen. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad for de aktuelle n?ringene beregnes til 75 prosent. Sett i et historisk perspektiv er dette et lavt niv?.
Industriledernes vurdering av generelle utsikter p? kort sikt er positiv. Forventning om ytterligere vekst i produksjonsvolum og ettersp?rsel st?tter dette synet.
Vurdering av n?ringer for 4. kvartal 2009 og utsiktene p? kort sikt
http://www.ssb.no/kbar/
Sammensatt konjunkturindikator for industrien (SKI):
Indikatoren beregnes med utgangspunkt i nettotall fra f?lgende tre sp?rsm?l i konjunkturbarometeret:

Forventet produksjonsutvikling i kommende kvartal sammenlignet med innev?rende kvartal

Faktisk utvikling i samlet ordrebeholdning sammenlignet med forrige kvartal

Vurdering av lagerbeholdningen av egne produkter for salg
SKI beregnes som gjennomsnittet av nettotallene (lagerbeholdning med negativt fortegn), og er ledende for industriproduksjonen ved at:

Forventning om ?kt produksjon indikerer h?yere aktivitet i kommende kvartal

?kt ordrebeholdning i innev?rende kvartal indikerer h?yere aktivitet ved effektuering av ordre i kommende kvartal

Lageroppbygging indikerer redusert aktivitet i kommende kvartal
Aktualitet:
Datagrunnlaget er samlet inn i perioden mellom 10. desember 2009 og 20. januar 2010

Similar Posts