Finans

Konsumprisindeksen per 15. januar 2010 Elektrisitetspriser bak oppgang i KPI

DEL?RSRESULTAT 4. KVARTAL / FOREL?PIG ?RSREGNSKAP
2009

Konsernregnskapet for Totens Sparebank viser et resultat f?r skatt i 2009 p? 136,7 mill. kroner, mot 32,6 mill. kroner i 2008. For 4. kvartal isolert ble resultatet 41,2 mill. kroner, mot -7,4 mill. kroner i samme kvartal i fjor. For b?de siste kvartal og ?ret totalt viser ordin?r bankdrift en relativt stabil utvikling, mens resultat fra verdipapirer trekker kraftig opp sammenlignet med i 2008. Verdipapirer ga et positivt resultat i 2009 p? 50,6 mill. kroner, mot et negativt resultat p? 62,3 mill. kroner i 2008.

Resultat etter skatt ble 99,7 mill. kroner, mot 21,9 mill. kroner i 2008. Dette utgj?r kr. 14,78 pr.
egenkapitalbevis og gjennomsnittlig egenkapitalrentabilitet etter skatt utgj?r 14,0 prosent. Foresl?tt utbytte kr. 7,00 pr. egenkapitalbevis (3,50).

Se vedlegg p? [http://www.newsweb.no]

HOVEDTREKK KONSERN 2009 (2008):
– Utl?nsvekst siste 12 mnd. 5,8 % (4,2 %)
– Innskuddsvekst siste 12 mnd. 1,8 % (7,5 %)
– Redusert rentenetto 1,83 % (1,93 %)
– Provisjonsinntekter 48,6 mill. kr. (46,8)
– Kursgevinst verdipapirer 52,4 mill. kr. (-69,9)
– Tapskostnad 22,2 mill. kr. (17,6)
– Kapitaldekning 14,1 % (13,7 %)
– Resultat pr. EKB kr. 14,78 (kr. 4,26)

NETTO RENTEINNTEKTER
Konsernets netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 4. kvartal 2009 ble 60,4 mill. kroner, mot 55,6 mill. kroner i 3. kvartal i 2009 og 60,9 mill. kroner i 4. kvartal 2008. Rentenettoen i kvartalet utgj?r 2,00 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK), mot 1,85 % i 3. kvartal og 2,13 % i 4. kvartal i 2008.

Kundemarginen i kvartalet har ?kt noe i forhold til forrige kvartal, men har blitt redusert sammenlignet med 4. kvartal i 2008. Samtidig har bankens gjennomsnittlige fundingkostnad blitt redusert mer enn reduksjonen i gjennomsnittlig utl?nsrente. Samlet sett har derfor rentenettoen ?kt sett opp mot forrige kvartal.

ANDRE DRIFTSINNTEKTER
Konsernets netto andre driftsinntekter utgjorde 26,8 mill. kroner i 4. kvartal, mot -24,1 mill. kroner samme kvartal i 2008.

Provisjonsinntektene er i sum noe h?yere enn i tilsvarende kvartal i 2008, med 13,4 mill. kroner i
2009 mot 11,2 mill. kroner i 2008. ?kningen skyldes i hovedsak ?kning i inntekter fra provisjoner knyttet til forsikring og provisjoner fra Terra Boligkreditt.

Resultat fra verdipapirer er positivt i 4. kvartal med en gevinst p? 9,6 mill. kroner. Dette er dels en gevinst 3,4 mill. kroner p? aksjer og egenkapitalbevis, dels en gevinst p? 7,2 mill. kroner
knyttet til bankens beholdinger av renteb?rende papirer, og dels et tap p? 1,0 mill. kroner knyttet til valuta og derivater. Kursgevinstene er i det alt vesentlige urealiserte. Bankens beholdning av renteb?rende verdipapirer har flytende rente og lav renterisiko.

Verdipapirer holdt for omsetning er klassifisert som oml?psmidler og vurdert til virkelig verdi. Alle
gevinster og tap er innregnet i resultatregnskapet.

Andre driftsinntekter i kvartalet inkluderer en engangseffekt p? 2,4 mill. kroner knyttet til
utbetaling og tildeling av aksjer fra Visa Norge Bankgruppen.

DRIFTSKOSTNADER
Sum driftskostnader i konsernet i 4. kvartal utgj?r 41,4 mill. kroner, mot 34,4 mill. kroner samme
kvartal i 2008. Driftskostnadene i 4. kvartal utgj?r 1,37 % av GFK, mot 1,09 % i samme kvartal i 2008.

Sammenlignet med samme kvartal i 2008 har kostnadene knyttet til l?nn ?kt med 4,2 mill. kroner. Banken har en bonusavtale med de ansatte som gir rett til en bonus n?r egenkapitalavkastningen for banken overstiger gitte niv?er. Bonusen utgj?r samme bel?p
for alle faste ansatte, justert for stillingsbr?k. Egenkapitalavkastningen for 2009 overstiger niv?ene i avtalen, og det er derfor avsatt for maksimal bonus. For 2008 ble det ikke utbetalt bonus. Samlet effekt, inklusive arbeidsgiveravgift, er ca 4,2 mill. kroner

Engangseffekter har medf?rt at administrasjonskostnadene er lavere for 4. kvartal
enn for 3. kvartal i ?r. Dette gjelder ogs? for andre driftskostnader. Samtidig er kostnadene i 4. kvartal i ?r h?yere enn 4. kvartal i fjor hvor ogs? engangseffekter bidro til ? redusere kostnadene i kvartalet. I sum ansees administrasjonskostnadene og andre driftskostnader ? v?re en del lavere i kvartalet enn det banken forventer i de kommende perioder.

TAPSKOSTNADER
Det er kostnadsf?rt 4,6 mill. kroner i netto tap p? utl?n og garantier i 4. kvartal i 2009, mot 9,9 mill. kroner i 4. kvartal 2008. Tap p? utl?n i kvartalet tilsvarer 0,04 % av brutto utl?n. Brutto misligholdte engasjement over 30 dager utgj?r 133 mill. kroner, mot tilsvarende tall i 3. kvartal p? 193 mill. kroner.

Bankens kredittrisikoprofil er tiln?rmet uendret fra siste kvartal. Misligholdet har falt en del i siste
kvartal. Hoveddelen av misligholdte l?n er innenfor personmarkedet, og i de fleste tilfeller har banken god sikkerhet for engasjementet. Banken gjennomf?rer fortl?pende en grundig vurdering av engasjementer for ? avdekke mulige individuelle tap og gj?r avsetninger i henhold til dette.

FORVALTNINGSKAPITAL
Pr. 31.12 forvaltet konsernet i alt 12 193 mill. kroner. Dette er en ?kning p? 410 mill. kroner i
l?pet av kvartalet. Dette skyldes i hovedsak ?kte innskudd i andre kredittinstitusjoner, som ?ker
bankens likviditetsreserve.

UTL?N
Konsernets netto utl?n ble i 4. kvartal redusert med 46 mill. kroner, mot en nedgang p? 106 mill. kroner samme kvartal i 2008. I l?pet av de siste 12 mnd. er netto utl?n ?kt med 601 mill. kroner, eller 6,2 %. Andelen l?n til personmarkedet er redusert fra 76,6 % per 31.12 i 2008 til 73,3 % i 2009. 12 m?neders bruttovekst i personmarkedet er p? 0,3 % og tilsvarende bruttovekst i bedriftsmarkedet er p? 18,9 %.

I l?pet av kvartalet har banken formidlet l?n via Terra Boligkreditt for 293 mill. kroner, som ikke er
inkludert i utl?nsveksten ovenfor. Totale l?n som er formidlet via Terra Boligkreditt er per 31.12.09 p? 574 mill. kroner. 12 m?neders vekst innenfor personmarkedet inkludert Terra Bolig Kreditt er p? 8,2 %.

INNSKUDD
Kundeinnskuddene har i 4. kvartal ?kt med 174 mill. kroner, mot en ?kning p? 222 mill. kroner samme kvartal i 2008. Siste 12 mnd. har innskuddene ?kt med 85 mill. kroner, tilsvarende 1,8 %.
Innskuddsdekningen utgj?r n? 48,51 %.

LIKVIDITET
Banken har sikret seg en god likviditetsreserve i form av bankinnskudd og omsettelige verdipapirer. Banken legger vekt p? ? sikre refinansiering i god tid f?r forfall, med en god l?petidsstruktur, for ? opprettholde niv?et p? likviditetsindikatorene.

Bankens obligasjonsgjeld er som i tidligere perioder bokf?rt til amortisert kost. Bankens obligasjonsgjeld er i stor grad emittert i et marked med en lavere kredittspread en dagens. Dette medf?rer at bankens fundingkostnad vil v?re lavere i de kommende perioder enn om banken skulle emittert l?nene i dag.

Banken vil benytte Terra Boligkreditt, og p? denne m?ten finansiere fortsatt vekst. I dagens marked ser banken at det er lavere fundingkostnader ved ? utstede s?rskilt sikrede obligasjoner med pant i bolig, enn ved ? utstede ordin?re bankobligasjoner. Bankens vurdering er derfor at det, for ? holde fundingkostnadene nede, er fornuftig ? benytte seg av de mulighetene som Terra Boligkreditt gir.

SOLIDITET
Konsernets egenkapital er pr. 31.12.09 p? 762 mill. kroner. Kapitaldekningen m?lt i henhold til
myndighetenes retningslinjer utgj?r 14,06 %, mot 13,74 % p? samme tid i fjor. Konsernets
kjernekapitaldekning utgjorde pr. 31.12.09 12,77 %. Med bakgrunn i bl.a. ?kte markedskrav til soliditet har konsernets m?l for minimum kjernekapitaldekning blitt ?kt til 10 %. Banken har utstedt en fondsobligasjon til Statens finansfond p?lydende 132 mill. kroner i kvartalet. Samtidig har banken tilbakebetalt et ansvarlig l?n p? 100 mill. kroner.

DATTERSELSKAPER
Datterselskapenes resultater fremg?r av note 7. Banken har i l?pet av kvartalet kj?pt
eiendomsselskapene Vallehaven AS og Audheimg?rden AS. Dette er selskaper hvis eneste virksomhet er ? eie de to sammenbygde forretningsg?rdene Vallehaven og Audheimg?rden der banken har sitt hovedkvarter i Lena sentrum. Banken er dominerende hovedleietaker i
Vallehaven.

DISPONERING AV ?RSRESULTATET
Styret foresl?r at 3,8 mill. kroner avsettes til gaver, 30,3 mill. kroner utbetales som utbytte, 33,6
mill. kroner overf?res til utjevningsfond, 0,4 mill. kroner overf?res til fond for urealiserte gevinster
og 34,1 mill. kroner overf?res Sparebankens fond. Det foresl?tte utbytte utgj?r kr. 7,00 pr. EKB.

VIDERE UTVIKLING
Norges Bank har ?kt styringsrenten med 0,50 % -poeng i l?pet av 4. kvartal, og pengemarkedsrenten 3 mnd NIBOR har ogs? ?kt. Banken har derfor 13. januar varslet en rente?kning p? 0,25 % -poeng til sine kunder for ? opprettholde rentemarginen. ?kningen vil
ha full effekt p? l?n og innskudd fra mars. Gitt at det ikke skjer vesentlige endringer i rentemarkedet forventes det i kommende periode en rentemargin noe lavere en foreg?ende periode.

Verdipapirmarkedene har v?rt volatile i 2009, og utviklingen her vil ogs? i 2010 p?virke bankens
resultater. Det forventes for ?vrig en stabil utvikling i provisjonsinntekter.

Kostnadsniv?et i kommende periode antas ? bli tiln?rmet p? samme niv? som de foreg?ende kvartalene i 2009, men med noen sesongvariasjoner knyttet til blant annet l?nnskostnader.

Per 31.12.2009 har ikke banken identifisert forhold i utl?nsportef?ljen som tilsier at tapene vil ?ke vesentlig i de kommende kvartaler. I likhet med bransjen for ?vrig er imidlertid banken forberedt p? at den ?konomiske utviklingen kan gi slike utslag.

I forbindelse med en planlagt fusjon mellom Nordito AS og PBS AS, er bankens aksjer i Nordito AS verdsatt til 33,1 mill. kroner. Bankens kostpris er 3,2 mill. kroner. Aksjene er klassifisert som tilgjengelige for salg, og verdiendringer er f?rt direkte mot egenkapitalen. Hvis den planlagte fusjonen gjennomf?res vil dette vurderes som en realisasjon, og den urealiserte gevinsten f?res over resultatet.

Den ?konomiske utviklingen skaper st?rre usikkerhet om den fremtidige utviklingen enn normalt, men gjennom god soliditet og likviditet er banken godt forberedt p? effektene av et urolig marked.

For ? n? m?lsetningen om ? v?re en bidragsyter til vekst i v?r region har banken styrket sin ansvarlige kapital. Banken valgte ? s?ke om kapital fra Statens finansfond. Dette er kapital som blir tilf?rt sunne banker i en overgangsperiode, og skal betales tilbake n?r markedet er mer normalt. Kapitalen fra Statens finansfond vil bidra til fortsatt normal utl?nsvekst, samt at bankens seniorl?n blir en sikrere investering for eierne.

HOVEDTALL

Konsern(NOK mill.) Q4.09 Q4.08 12.09 12.08

Netto renteinnt. 60,4 60,9 216,0 211,9
Andre driftsinnt. 26,8 -24,1 107,3 -14,1
Sum driftskost. 41,4 34,4 161,6 147,5
Dr.res f?r tap ol. 45,9 2,5 161,7 50,2
Tap p? utl?n/gar. 4,6 9,9 22,2 17,6
Gev. anl.middel -0,2 0,0 -2,8 –
0,0
Dr.res f?r skatt 41,2 -7,4 136,7 32,6
Res. etter skatt 30,0 -3,5 99,7 21,9

Netto utl?n 10 190,3 9 630,6
Innskudd kunder 4 943,3 4.858,6
Egenkapital 762,3 661,7
Forvaltningskap. 12 193,4 11 228,8

Kapitaldekning 14,1 13,7

Resultat pr. EKB 14,78 4,26

Fullstendig del?rsrapport er vedlagt b?rsmelding.

Kontaktpersoner:
adm.banksjef Herbj?rn J. Steinsvik
tlf. 61 14 12 19 / 90 87 08 80)
banksjef stab Stig H?vard Blikseth
tlf. 61 14 12 91 / 95 86 46 01)

Source: Millistream

Similar Posts