Finans

Korreksjon* Utvidelser av SVEG 24, NO 001.024560-8, val.dato 01.12.09

H?YDEPUNKTER Q3

Utvikling av Mindoro Nickel er fortsatt en h?y
prioritet
o P?viste og sannsynlige limonittrreserver fra
delomr?dene Lower Kisluyan og Buraboy (1/3 av
konsesjonsomr?det) er estimert til 72,4 millioner
tonn med 0,9% nikkel ved en grenseverdi p? 0,7%, noe
som representerer en konverteringsfaktor p? hele 96%
fra m?lte og indikerte ressurser

o ?konomiske ressurser fra det samme omr?det
har ?kt vesentlig, til 161,7 millioner tonn med 0,92%
nikkel ved en grenseverdi p? 0,7%.

o Den teknisk-?konomiske l?nnsomhetsstudien er
utvidet til ogs? ? omfatte saprolittreserver og –
prosessering. Den utvidede studien utvikler seg som
forventet, og skal etter planen foreligge i slutten
av februar 2010.

o Milj?sertifikatet ECC ble utstedt 14. oktober
2009, men ble midlertidig suspendert i 90 dager fra
18. november 2009. Selskapet er per 27. november 2009
informert om at den filippinske milj?ministeren
Atienza har utstedt en midlertidig tilbakekalling av
milj?tillatelsen i p?vente av en grundig og upartisk
unders?kelse av de p?stander som gruvemotstanderne
har fremsatt.

o Det p?g?r leteboring i delomr?dene Shabo og
Upper Kisluyan for ? ?ke de totale ressursene
ytterligere

o Nikkelprisen ?kte til et gjennomsnittlig niv?
rundt USD 8/pund i tredje kvartal, opp fra et
gjennomsnittlig niv? p? USD 5,31/pund i f?rste halv?r

Utm?l tildelt Hurdal Molybden-prosjektet

Konsernets kapitalbase er fortsatt solid
o Konsernet har ikke renteb?rende gjeld pr.
30.september 2009.

o Kontanter og bankinnskudd bel?per seg til USD
40,4 millioner pr. 30.september 2009.

o Estimert gjenv?rende kapitalbehov for
ferdigstillelse av DFS og milj?sertifikatet (ECC) er
USD 2,5 millioner.

o Resultat f?r skatt viser et tap p? USD 3,1
millioner for kvartalet (Q308: tap p? USD 2 mill.),
herav et urealisert valutatap p? USD 1,6 millioner.
?rets ni f?rste m?neder viser et underskudd f?r skatt
p? USD 7 millioner (9M08: tap p? USD 8,4 millioner),
herav utgj?r urealisert valutatap USD 2,2 millioner
(9M08: gevinst p? USD 1,4 millioner)

Gjennom tredje kvartal fortsatte Intex Resources
utviklingen av Mindoro Nickel-prosjektet p?
Filippinene som planlagt. En viktig milep?l ble n?dd
da signifikante m?lte and indikerte ressurser, samt
p?viste og antatte reserver av limonitt, ble
bekreftet i de to hovedomr?dene av lisensen, Lower
Kisluyan og Buraboy. Dette ble muliggjort som en
f?lge av det omfattende boreprogrammet som er
gjennomf?rt hittil i ?r.

En annen viktig milep?l var utstedelsen av
milj?sertifikatet ECC i midten av oktober. Siden
september 2007 har selskapet gjennomf?rt omfattende
milj?referanseunders?kelser (baseline studies) og
studier av sosiale forhold p? Mindoro.
Milj?unders?kelsene omfattet blant annet moduler med
ferskvanns biodiversitet, marin ?kologi,
helseunders?kelser, v?r og meteorologi, luft- og
st?ykvalitet, jordbunnsunders?kelser og
landbruksstudier, geologi og geomorfologi, hydrologi
og hydrogeologi, samt oseanografiske unders?kelser.
Samtidig, og som supplement til milj?unders?kelsene,
ble det gjennomf?rt en rekke sosio?konomiske studier,
herunder studier av kulturarv, arbeids- og levevaner,
i tillegg til en rekke offentlige m?ter og
konsultasjoner med lokale interessegrupper.

Utstedelsen av milj?tillatelsen ECC medf?rte at
grupper som er motstandere av prosjektet innledet en
sultestreik i Manila 17. november 2009. Som en f?lge
av dette, vedtok Milj?verndepartementet (DENR) den
18. november ? suspendere milj?tillatelsen i 90
dager. DENR ba selskapet om ? fremlegge dokumentasjon
fra de offentlige konsultasjonene som har blitt
avholdt i forbindelse med ECC-prosessen, samt hvis de
er utilstrekkelige, ? “oppfylle betingelsene i loven
for slike konsultasjoner”. I tillegg har selskapet
blitt bedt om ? unders?ke om “hvorvidt det foresl?tte
prosjektomr?det ligger i en del av et vannskille”,
som hevdet, for “? bekrefte og verifisere dette
sp?rsm?let etter lovens hensikter”. Det filippinske
milj?departementet (DENR) har per 27. november 2009,
utstedt en ordre som midlertidig tilbakekaller
milj?tillatelsen. If?lge ordren skal det nedsettes en
granskningsgruppe best?ende av uavhengige eksperter
valgt av lokale myndigheter p? Mindoro og DENR, samt
representanter fra sivile organisasjoner og
urbefolkningssammenslutninger p? Mindoro

De ovennevnte temaene er grundig behandlet under den
omfattende milj?unders?kelsen (EIA) som er
gjennomf?rt det seneste ?ret. Selskapet er i gang med
? fremskaffe den anmodede informasjonen til
departementet. Selskapet er overbevist om at de
nevnte sp?rsm?lene er behandlet p? en forsvarlig m?te
under milj?studieprosessen (EIA/EIS) og h?ndtert p?
en ?pen og transparent m?te. Selskapet setter
imidlertid pris p? anledningen til dialog med den
bekymrede parten og vil fortsette ? dele kunnskap om
prosjektet, knyttet til usikkerheter og muligheter,
n?r dette m?tte ?nskes. Selskapet er av den
oppfatning at kontinuerlig dialog med filippinske
milj?myndighetene vil sikre at alle sp?rsm?l som
m?tte oppst? blir behandlet p? en rask og ansvarlig
m?te.

Det er ansl?tt at Mindoro Nickel vil medf?re 8 000
arbeidsplasser i konstruksjonsfasen, og deretter
2 000 faste arbeidsplasser i driftsfasen.
Lokalbefolkningen p? Mindoro vil f? prioritet til
arbeidsplasser, og selskapet har allerede flere godt
kvalifiserte s?kere i sin database. Fokus i
interimsperioden vil bli lagt p? kartlegging av
n?dvendig oppl?ringsbehov. Som alltid vil prosjektet
tilby lik l?nn for likt arbeid. Det vil ogs? bli lagt
vekt p? muligheten for lokale tjenesteytere til ?
bidra gjennom konstruksjons- og driftsfasen.

Den ?konomiske ressursen i Mindoro Nickel-prosjektet
har i kvartalet ?kt betydelig i st?rrelse. M?lte og
indikerte ressurser, b?de for limonitt og saprolitt
fra Lower Kisluyan og Buraboy, ble bekreftet av den
uavhengige konsulenten Dr. M.A. Audet og
konsulentfirmaet Snowden Mining Industry Consultants
(Snowden). De nevnte delomr?dene dekker ca. 1/3 av
det 9 800 hektar store lisensomr?det. Boreprogrammet,
som ble utf?rt med 16 borerigger, har gitt tiln?rmet
fullstendig pr?vetaking med 100-120 m distanse mellom
borehullene i begge delomr?dene.

Det nye arbeidet har ?kt m?lte og indikerte ressurser
i Mindoro Nickel med 75 %, fra 92,4 millioner tonn
som offentliggjort i mai 2009, til totalt 161,7
millioner tonn med 0,92 % nikkel ved en grenseverdi
(cog) p? 0,7 %. P?g?ende gruveplanlegging, som
utf?res av v Snowden, har vist at en grenseverdi p?
0,5 % vil v?re ?konomisk ved en langsiktig nikkelpris
p? USD 7,6/pund. M?lte og indikerte ressurser er
derfor kalkulert ogs? ved bruk av denne
grenseverdien, noe som gir et totalestimat for
laterittressurser p? 198,9 millioner tonn ved 0,86 %
nikkel. Dette representerer en ?kning p? 115 % siden
mai 2009. Nikkelinnholdet i ressursen er estimert til
3,8 mrd. pund (1 713 864 tonn nikkel).

Kvaliteten og st?rrelsen p? m?lte og indikerte
ressurser i saprolittlaget i forekomsten, har medf?rt
at selskapet har valgt ? inkludere ogs?
saprolittreservene i den teknisk-?konomiske
l?nnsomhetsstudien (DFS). Dette vil gi den mest
optimale utnyttelse av forekomsten. Den utvidede
studien er forventet ? foreligge i slutten av februar
2010.

Nylig ble det f?rste reserveestimatet for prosjektet
offentliggjort, med 74,2 millioner tonn (DMT) i
p?viste og sannsynlige limonittreserver fra Lower
Kisluyan og Buraboy. Estimatet ble utarbeidet av
konsulentfirmaet Snowden p? grunnlag av gruveplan og
andre finansielle faktorer for prosjektet. Estimatet
er utarbeidet i henhold til retningslinjene gitt
i “Australasian code for reporting of Exploration
Results, Mineral Resources and Ore Reserves”, Joint
Ore Reserves Committee, December 2004″ (JORC Code,
2004). Et estimat for saprolittreservene vil bli
offentliggjort n?r dette foreligger.

Et omfattende leteboringsprogram p?g?r i Upper
Kisluyan og Shabo. Et oppdatert anslag for antatte
(inferred) ressurser i disse omr?dene vil bli
offentliggjort s? snart resultatene fra dette
boreprogrammet er tilgjengelige.

Selskapets kapitalbase er fortsatt sterk, og
selskapet har tilstrekkelige midler til ? fullf?re
den initielle fasen av Mindoro Nickel s? vel som
andre l?pende forpliktelser. Estimert gjenv?rende
kapitalbehov (ekskl. admin. og overhead kostnader)
for ? ferdigstille plan for utbygging og drift samt
oppn? n?dvendige milj?sertifikat er i st?rrelsesorden
USD 2,5 millioner. Selskapet har ingen renteb?rende
gjeld ved utgangen av kvartalet, og en
kontantbeholdning tilsvarende USD 40,4 millioner pr.
30. september 2009. I samsvar med forliksavtalen med
Crew Gold Corporation, mottok Intex en innbetaling p?
USD 3 millioner i juli.

Erlend Grimstad
Administrerende direkt?r
Intex Resources ASA

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Andrea B?sen, VP Corporate Development & IR
Tlf: 23 11 33 40
Mob: 412 39 704
Email: [email protected]

Intex Resources ASA
Munkedamsveien 45 A
0250 Oslo
NO 976 094 875 MVA

Tlf: 23 11 33 44
Fax: 23 11 33 45

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Arild Hatl   #ODIM