Finans

Krav om avholdelse av ekstraordin?r generalforsamling

Stavanger 18. februar 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco OSE:NOR)
presenterer i dag resultatene fra fjerde kvartal 2009 med driftsinntekter p?
322 millioner og et resultat f?r skatt p? -87 millioner.

Produksjonen av olje og gass var 5 775 fat oljeekvivalenter (fat oe) per dag ned
fra 9 725 fat oe per dag i forrige kvartal grunnet nedstengninen av Siri, Nini
og Cecilie-feltene. Realisert oljepris var 68,5 dollar per fat oe.
Driftsinntektene for kvartalet var 322 millioner kroner, inkludert 115 millioner
kroner i forventet forsikringsdekning, sammenlinet med totale driftsinntekter p?
355 millioner kroner i tredje kvartal.

EBITA var 134 millioner kroner, en markant ?kning fra -51 millioner kroner
i tredje kvartal, hovedsakelig p? grunn av betydelig lavere leteaktivitet i
fjerde kvartal.

EBIT var 63 millioner kroner i fjerde kvartal, hvilket gir en vesentlig oppgang
fra -171 millioner kroner i tredje kvartal.

Netto finansposter bel?per seg til -211 millioner kroner. Dette inkluderer
kostnader p? 105 millioner kroner relatert til refinansiering av obligasjonsl?n
gjennomf?rt i kvartalet.

Skattekostnaden for fjerde kvartal var NOK -61 millioner. Bel?pet inkluderer en
inntektsf?ring p? NOK 75 millioner fra balansef?ring av skatteverdien av et
fremf?rbart underskudd i et datterselskap. Den lave effektive skattesatsen i
kvartalet reflekterer den lave leteaktiviteten og h?ye finansielle kostnader.
Resultat etter skatt for Q4 NOK -87 millioner.

I l?pet av kvartalet hentet Noreco 1 216 millioner kroner i ny kapital gjennom
en aksjeemisjon og utstedte to nye obligasjonsl?n p? totalt 2 milliarder kroner.
Selskapet l?ste ogs? inn de to foreg?ende obligasjonsl?nene NOR01 og NOR02 til
nominell verdi 2, 24 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2009 var p?viste olje- og gassreserver (2P) reserver 37,2
millioner foe. Dette representerer en reserveerstatningsgrad p? 222%.
Oselvar-feltet er hovedbidraget til reserve?kningen med 7,8 millioner foe til
Noreco.

Fremtidsutsikter
Produksjonen i 2010 er estimert til ? v?re mellom 13 000 og 14 000 fat oe per
dag. Produksjonen fra Siri, Nini og Cecile er gjenopptatt, og erfaringen s?
langt st?tter estimatet. To nye br?nner er satt i produksjon p? Nini, og i l?pet
av 2010 vil det bli utf?rt ytterligere produksjonsboring p? Brage og Syd Arne. I
tillegg er det nylig utbygde feltet Nini ?st i ferd med ? settes i drift, og er
forventet ? starte opp om en uke eller to.

Selskapet planlegger ? delta i seks lete- og avgrensningsbr?nner innev?rende ?r,
hvorav en Frusalen som viste seg ? v?re t?rr, allerede er ferdigstilt. Det er
h?y aktivitet p? feltutvikling med Oselvar-utviklingen godt i gang. Valg av
konsept er neste milep?l for b?de Huntington og Nemo prosjektene.

Fjerde kvartal rapport og presentasjon
Rapport og presentasjon for fjerde kvartal er vedlagt. Disse er ogs?
tilgjengelige p? http://www.oslobors.no”>www.oslobors.no og http://www.noreco.com”>www.noreco.comhttp://<http://www.noreco.com/>”><http://www.noreco.com/> Noreco presenterer resultatene for fjerde kvartal
2009 i dag kl 08.30 . Presentasjonen vil bli gitt av administrerende direkt?r
Scott Kerr og vil finne sted p? Felix Kurs og Konferansesenter, Bryggetorget 3,
Oslo. Presentasjonen kan ogs? f?lges via webcast p? Noreco`s webcast i b?de live
og arkivert versjon.

Kontakter:
Scott Kerr, administrerende direkt?r +47 992 83 890
Einar Gjelsvik, direkt?r for strategi og investorkontakt, +47 992 83 856

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1385671]

Noreco 4. kvartal 2009 presentasjon: http://
Noreco 4 kv 2009 rapport: http://

Source: Millistream / Hug

Similar Posts