Finans

Kredittindikatoren K3, november 2009

Samlet gjeldsvekst ?ker
Tolvm?nedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 5,8 prosent fram til utgangen av november, opp fra 4,3 prosent m?neden f?r. Oppgangen skrev seg fra utenlandske kredittkilder.
Publikums samlede bruttogjeld bel?p seg til 4 189 milliarder kroner ved utgangen av november, opp fra 4 164 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Fastlands-Norge stod for 90 prosent av publikums bruttogjeld.
?kt vekst i utenlandsgjelden
Publikums samlede utenlandske bruttogjeld, hvorav st?rstedelen er tatt opp av ikke-finansielle foretak, gikk opp fra 771 til 780 milliarder kroner i l?pet av november. Tolvm?nedersveksten i publikums utenlandske bruttogjeld var 10,3 prosent fram til utgangen av november, opp fra 1,1 prosent m?neden f?r.
61 prosent av publikums utenlandsgjeld skrev seg fra Fastlands-Norge, og denne andelen utgjorde 475 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvm?nedersveksten i Fastlands-Norges utenlandsgjeld var 16,2 prosent fram til utgangen av november, opp fra 15,6 prosent m?neden f?r. Den ?kende veksten skrev seg fra kortsiktig l?negjeld.

Resten av publikums samlede utenlandsgjeld stod olje- og sj?fartsvirksomheten for. ?rsveksten for disse n?ringenes utenlandsgjeld gikk opp fra -16,0 prosent ved utgangen av oktober til 2,2 prosent i l?pet av november. Oppgangen skrev seg hovedsakelig fra kortsiktig l?negjeld, hvorav st?rstedelen var intern konserngjeld. Som redegjort for i rammene nedenfor kan disse gjeldstallene variere kraftig fra m?ned til m?ned.
Avtakende vekst i innenlandsk bruttogjeld
Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 3 409 milliarder kroner ved utgangen av november. ?rsveksten var 4,8 prosent, ned fra 5,1 prosent m?neden f?r. Ikke-finansielle foretak hadde en ?rlig gjeldsvekst p? -0,3 prosent, mens husholdningenes bruttogjeld vokste med 7,0 prosent. K2-statistikken viser for?vrig at ?rsveksten i publikums innenlandske bruttogjeld falt videre til 4,1 prosent fram til utgangen av desember.
Spesifikasjoner for kredittindikatoren K3. Tolvm?nedersvekst. Prosent
Tabell: http://www.ssb.no/k3/
Om statistikkgrunnlaget
Statistikken for publikums utenlandsgjeld er basert p? utvalgsunders?kelser og er dermed beheftet med st?rre usikkerhet enn statistikken for den innenlandske bruttogjelden (K2). Det er redegjort n?rmere for hvordan utvalgstellingene er lagt opp under
Om statistikken, punkt 3.3.
Kredittindikatoren K3 er et tiln?rmet m?l for hvor stor samlet bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. K3-statistikken publiseres med vel én m?neds etterslep i forhold til K2.
V?r oppmerksom p? at vekstratene i publikums utenlandske bruttogjeld vanligvis varierer en del fra m?ned til m?ned som f?lge av svingninger i oljeselskapenes kortsiktige, interne konserngjeld. I tillegg revideres de f?rstegangspubliserte vekstratene i utenlandsgjelden en del i ettertid som f?lge av bedret informasjonsgrunnlag. For flere detaljer vedr?rende publikums utenlandsgjeld vises det til statistikkbanken.

Similar Posts