skattesp?rsm?l

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kvartal 2010

Fortsatt svak vekst i fastlands?konomien

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge ?kte med 0,1 prosent i 1. kvartal 2010. Konsumvekst i husholdningene og i offentlig forvaltning trakk opp, mens reduserte investeringer i Fastlands-Norge bidro til ? dempe veksten.

Investeringene i oljevirksomheten – som utgj?r om lag en firedel av totale investeringer – vokste med n?r 3 prosent i 1. kvartal i ?r, etter at det hadde v?rt nedgang gjennom de tre foreg?ende kvartalene. Reduksjon i utvinning av r?olje og naturgass samt utenriks sj?fart f?rte imidlertid til at BNP for Norge samlet gikk ned med 0,1 prosent i 1. kvartal.

?kt tjenesteproduksjon – redusert vareproduksjon

Den svake utviklingen i Fastlands-Norge kom som f?lge av nedgang i vareproduksjonen, mens tjenesteproduksjonen ?kte moderat. Varehandelen hadde klar vekst for fjerde kvartal p? rad, og forretningsmessig tjenesteyting vokste etter to kvartaler med nedgang. Ogs? offentlig forvaltning bidro til vekst i BNP, mens samferdselsn?ringene dempet veksten.

For de vareproduserende n?ringene var nedgangen i bygge- og anleggsvirksomhet mest markert, men ogs? innenfor deler av industrien falt produksjonen. Blant annet var det nedgang i bygging av skip og oljeplattformer, kjemisk og mineralsk industri samt grafisk industri.
Kraftforsyning gikk ogs? ned i 1. kvartal.

P? grunn av ulik plassering av p?sken fra ?r til ?r er usikkerheten i de sesongjusterte tallene s?rlig stor i 1. og 2. kvartal.

[Tabell: Bruttonasjonalprodukt 4. kvartal 2008-1. kvartal 2010. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)]

[Figur: Bruttoprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2007=100]

[Figur: Bruttoinvesteringer i fast kapital og konsum. Sesongjusterte
volumindekser. 2007=100]

Vekst i konsumet av b?de varer og tjenester

Husholdningskonsumet ?kte med 0,7 prosent fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. Dette var fjerde kvartal p? rad med ?kning, men veksten i 1. kvartal var noe svakere enn i de tre foreg?ende. S?rlig er veksten i varekonsumet dempet. Siden 2. kvartal 2009 har varekonsumet vokst sterkt, mye p? grunn av ?kte bilkj?p. I 1. kvartal i ?r var det imidlertid svak nedgang i bilkj?pene, og sammen med moderat vekst i ?vrig varekonsum bidro dette til en vekst i varekonsumet p? 0,4 prosent. Tjenestekonsumet ?kte med 0,6 prosent. Dette er noe h?yere enn de to foreg?ende kvartalene. De to siste kvartalene har husholdningenes konsum i utlandet ?kt klart etter seks kvartaler med nedgang.

I offentlig forvaltning gikk konsumet opp med 1,0 prosent, prim?rt som f?lge av ?kt konsum i kommuneforvaltningen.

Fall i investeringene

Bruttoinvesteringer i fast realkapital falt med 11 prosent fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. Investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning ?kte noe, mens bedriftene ellers reduserte sine investeringer. Offentlig forvaltning bidro sterkt til nedgangen i investeringene. Dette m? imidlertid sees i sammenheng med det h?ye investeringsniv?et mot slutten av fjor?ret, blant annet som f?lge av at en ny fregatt ble levert til Forsvaret.

Husholdningenes boliginvesteringer falt ogs? fra 4. kvartal til 1. kvartal. Gjennom 2009 har investeringsnedgangen imidlertid gradvis flatet ut, og nedgangen i 1. kvartal i ?r var p? 1,3 prosent.

Svak utvikling i eksporten

B?de eksport og import i alt gikk ned i 1. kvartal. Eksport av tradisjonelle varer ?kte svakt. Det var vekst for en del industriprodukter som kjemiske r?varer og raffinerte oljeprodukter, men ellers viser tallene nedgang b?de for verkstedsprodukter, metaller og treforedling. Lavere eksport av r?olje trakk samlet eksport ned.

Import av tradisjonelle varer ?kte med 3,1 prosent. Industriprodukter rettet mot husholdningskonsum, som n?ringsmidler, kl?r og biler, ?kte. P? den annen side avtok importen av varer som tradisjonelt er innsatsvarer i industriproduksjonen. Nedgangen i import i alt er f?rst og fremst knyttet til lavere import av skip i 1. kvartal i ?r enn i 4. kvartal i fjor.

Redusert sysselsetting

Sysselsettingen falt igjen i 1. kvartal etter midlertidig ? ha ?kt svakt fra 3. til 4. kvartal 2009. Sesongjustert var det i overkant av 4 000 f?rre sysselsatte personer i 1. kvartal enn i 4. kvartal i fjor. Den st?rste nedgangen var i bygge- og anleggsvirksomhet, men ogs? i industrien gikk
antall sysselsatte personer klart ned. Sysselsettingen i statsforvaltningen ?kte noe, mens den var om lag uendret i kommuneforvaltningen.

Revisjoner av 2009

Tall for 2009 er revidert som f?lge av at ny informasjon er innarbeidet. BNP Fastlands-Norge er nedjustert med 0,1 prosentpoeng for 2009, til en nedgang p? 1,6 prosent. Som f?lge av endringene for 2009 samt at vi har f?tt tall for 1. kvartal 2010, er sesongjusterte tall for BNP
Fastlands-Norge revidert ned med 0,1 prosentpoeng i 2. kvartal og opp med 0,1 prosentpoeng i 4. kvartal.

[Tabell: Revisjoner av makro?konomiske hovedtall. Prosentvis volumendring]

[Tabell: Bruttonasjonalprodukt for noen av v?re handelspartnere. Sesongjustert utvikling i volum]

http://www.ssb.no/knr/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy