Finans

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 4. kvartal 2009

Negativ vekst i norsk ?konomi
2009 g?r inn i historien som et svakt ?r for store deler av norsk ?konomi.
For f?rste gang p? 20 ?r var det nedgang i bruttonasjonalproduktet (BNP)
m?lt i faste priser. B?de BNP og BNP Fastlands-Norge gikk ned med 1,5
prosent fra 2008 til 2009.
[Figur: Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2007=100]
[Figur: Bruttoinvesteringer i fast kapital og konsum. Sesongjusterte
volumindekser. 2007=100]
Nedgangen i fastlands?konomien startet i 3. kvartal 2008 og fortsatte inn i
1. kvartal 2009. Fallet stoppet i 2. kvartal, og aktiviteten ?kte svakt i
de tre siste kvartalene av 2009. Fra 3. til 4. kvartal var veksten p? 0,3
prosent, det samme som kvartalet f?r. Ettersp?rselsnedgang i b?de inn- og
utland trakk aktiviteten ned i mange n?ringer. Eksportrettet industri og
varehandel bidro sterkt til nedgangen i begynnelsen av ?ret, mens
forretningsmessig tjenesteyting trakk mest ned i andre halvdel av 2009. ?kt
aktivitet i offentlig forvaltning gjennom hele fjor?ret dempet nedgangen i
norsk ?konomi.
?kt vareproduksjon
Industriproduksjonen ?kte med 1,0 prosent i 4. kvartal. Dette var andre
kvartal p? rad med vekst. Produksjon av kjemiske r?varer og metallvarer
bidro mest til ?kningen. Sterk nedgang fra 3. kvartal 2008 til og med 2.
kvartal 2009 f?rte imidlertid til at aktiviteten i industrien falt med hele
5,8 prosent fra 2008 til 2009. Nedgangen kan knyttes til ettersp?rselssvikt
b?de innenlands og utenlands. Unntaket var rekordh?ye investeringer i olje-
og gassvirksomheten som bidro til ? holde oppe aktiviteten i deler av
industrien. Nedgangen i industrien bidro med om lag 0,7 prosentpoeng av
reduksjonen i BNP Fastlands-Norge i 2009.
?kning i kraftproduksjon og fiske bidro til at annen vareproduksjon ?kte
med 0,9 prosent i 4. kvartal. Redusert aktivitet i bygge- og
anleggsvirksomhet dempet veksten. For fjor?ret sett under ett ble
bruttoproduktet i annen vareproduksjon redusert med 3,8 prosent, og n?rmere
halvparten av nedgangen kom som f?lge av lavere kraftproduksjon i 2009 enn
?ret f?r.
Nedgang i tjenesteproduksjonen
De private tjenesteytende n?ringene falt med 0,1 prosent i 4. kvartal og
bremset veksten i BNP Fastlands-Norge. Finansiell tjenesteyting og
forretningsmessig tjenesteyting trakk mest ned, mens transportn?ringene og
varehandel bidro positivt. For 2009 sett under ett, gikk aktiviteten i
tjenesten?ringene ned med 1,0 prosent, f?rst og fremst som f?lge av nedgang
i forretningsmessig tjenesteyting, varehandel og transportn?ringene.
[Tabell: Bruttonasjonalprodukt 3. kvartal 2008-4. kvartal 2009. Prosentvis
volumendring fra forrige kvartal]
Fortsatt vekst i kj?p av biler
For tredje kvartal p? rad var det klar vekst i husholdningens konsum etter
fire kvartaler med fall. Ogs? i 4. kvartal var det kj?p av biler som trakk
mest opp. Om lag 1,6 prosentpoeng av den samlede veksten i varekonsumet p?
2,2 prosent i 4. kvartal skyldes ?kningen i husholdningenes bilkj?p.
Tjenestekonsumet ?kte moderat med 0,2 prosent. Fra 2008 til 2009 var
husholdningenes samlede konsum om lag uendret.
Konsumet i offentlig forvaltning ?kte med 5,2 prosent i 2009. Veksten i
statsforvaltningen var p? 5,5 prosent, mens kommuneforvaltningen ?kte med
4,9 prosent. Fra 3. til 4. kvartal var det offentlige konsumet tiln?rmet
uendret etter kraftig vekst tidligere i de tre f?rste kvartalene.
Fall i industriinvesteringene
Bruttoinvesteringene i industrien falt med 34,2 prosent fra 2008 til 2009.
Den sterke nedgangen m? imidlertid sees i sammenheng med et h?yt
investeringsniv? i 2008, blant annet innenfor produksjon av kjemiske
r?varer. I 4. kvartal falt industriinvesteringene med 5,1 prosent.
Investeringene i utvinning av r?olje og naturgass, som utgj?r over en
firedel av de totale investeringene, ?kte med 7,4 prosent fra 2008 til
2009.
Husholdningenes boliginvesteringer har falt sammenhengende i to og et halvt
?r, og i 4. kvartal var nedgangen p? 3,9 prosent. Fallet er imidlertid
dempet gjennom de siste kvartalene. Som ?rsgjennomsnitt var
boliginvesteringene nesten 19 prosent lavere i 2009 enn ?ret f?r.
Redusert handelsoverskudd
Norges handelsoverskudd ble redusert med nesten 30 prosent, eller om lag
140 milliarder kroner, fra 2008 til 2009. Nedgangen kan i sin helhet
forklares med fall i prisen p? r?olje, naturgass og andre
petroleumsprodukter, hvor det var en nedgang i eksportverdien p? 157
milliarder fra 2008.
Regnet i volum var samlet eksport 4,3 prosent lavere i 2009 enn ?ret f?r.
Det var sterkest nedgang i eksport av tradisjonelle varer, f?rst og fremst
p? grunn av lavere ettersp?rsel etter metaller og kjemiske r?varer.
Eksporten av tradisjonelle varer tok seg noe opp i 3. kvartal og var
tiln?rmet uendret i 4. kvartal.
Samlet import gikk ned med 9,7 prosent i volum fra 2008 til 2009. Import av
tradisjonelle varer falt med hele 13,1 prosent. Det meste av nedgangen
forklares med redusert import av verkstedprodukter, metaller og kj?ret?yer.
Import av tradisjonelle varer ?kte noe i 3. kvartal, men avtok med 0,7
prosent i 4. kvartal.
Lavere sysselsetting
Sysselsettingen gikk ned med 0,4 prosent fra 2008 til 2009, men ?kte svakt
i 4. kvartal. Utf?rte timeverk falt p? sin side med 1,5 prosent for ?ret
sett under ett. Avviket mellom sysselsetting og utf?rte timeverk skyldes
blant annet ?kt sykefrav?r, redusert overtid og ?kning i permitteringer.
Permitterte er i nasjonalregnskapet definert som sysselsatte, men utf?rer
ikke timeverk.
Industri, varehandel og bygge- og anleggsvirksomhet bidro mest til
nedgangen, mens ?kt sysselsetting f?rst og fremst i helse- og
sosialtjenester innenfor offentlig forvaltning dempet nedgangen.
Revisjoner av 2009
Som f?lge av ny informasjon, revideres tidligere kvartal fortl?pende.
Ujusterte tall for BNP og BNP Fastlands-Norge er uendret i 1. kvartal. BNP
Fastlands-Norge er revidert ned med 0,1 prosentpoeng b?de i 2. og 3.
kvartal, mens BNP totalt er justert ned med 0,1 prosentpoeng i 2. kvartal
og 0,3 prosentpoeng i 3. kvartal.
Selv om BNP-tallene er lite revidert, kan ofte de sesongjusterte tall bli
gjenstand for st?rre endringer. Denne gangen er BNP Fastlands-Norge justert
ned med 0,2 prosentpoeng i b?de 2. og 3. kvartal, mens sesongjustert BNP
totalt er revidert ned med 0,3 prosentpoeng i 1. kvartal og 0,4
prosentpoeng i 3. kvartal. For begrepsforklaringer se nasjonalregnskapets
temaside.
[Tabell: Revisjoner av makro?konomiske hovedst?rrelser. Prosentvis
volumendring]
[Tabell: BNP for noen av v?re handelspartnere. Sesongjustert utvikling i
volum. Prosentvis endring fra forrige kvartal]
http://www.ssb.no/knr/

Similar Posts