Offentlig ?konomi

Lav tillit til mellomstatlig bistand

Tilliten til mellomstatlig bistand er p? et lavm?l. St?rst tillit har nordmenn til frivillige organisasjoner. Sm?, frivillige organisasjoner har faktisk fire ganger h?yere tillit i befolkningen enn bistand direkte fra statskassa.
Tallene fremkommer av en landsdekkende unders?kelse utf?rt av InFact News, p? vegne av bistandsorganisasjonen Bistand for Barn (en egen avdeling av adopsjonsforeningen Adopsjonsforum). Bakgrunnen for unders?kelsen var ? kartlegge nordmenns tillit til ulike bistandsformer.
Nordmenn er meget bevisst p? hvilke bistandsorganisasjoner de har tillit til og ikke. Med den h?yeste andelen p? 31,1 prosent er det kjente interstatlige organisasjoner som FN som nyter st?rst tillit. Direkte bistand mellom stater har imidlertid minst tillit i den norske befolkningen med en beskjeden andel p? 4,8 prosent. 21 prosent oppgir at de har mest tillit til store frivillige organisasjoner som Redd Barna og Kirkens N?dhjelp, mens 12,7 prosent har mest tillit til sm? frivillige organisasjoner.
Betydelige bel?p direkte til stater
? ?rlig ytes det betydelige summer i bistand fra den norske statskassa, direkte til andre lands myndigheter. Da er det noe overraskende at tilliten til denne type bistand er s? lav. Responsen i unders?kelsen er entydig: Nordmenn mener at bistand b?r kanaliseres gjennom bistandsorganisasjonene, fremfor at staten tar h?nd om dette, sier Terje Abusdal, bistandskoordinator i Bistand for Barn, Adopsjonsforums bistandsavdeling.

Selv representerer Bistand for Barn gruppen av sm?, frivillige organisasjoner, en gruppe som har en andel p? ca. 13 prosent p? ?tillitsbarometeret?. Abusdal synes det er logisk at flere personer har tillit til store kjente organisasjoner, enn til mindre bistandsorganisasjoner som mange ikke kjenner. Han er likevel forn?yd med at sm?, frivillige organisasjoner som Bistand for Barn oppn?r relativ h?y tillit i denne unders?kelsen.
? Vi m? likevel presisere at mye av den direkte statlige bistanden skjer gjennom Norad, som gj?r en meget god og profesjonell jobb. Hadde Norad v?rt trukket frem spesifikt som en akt?r innenfor stat-til-stat bistanden, tror jeg tilliten til statlig bistand ogs? hadde v?rt h?yere, mener Abusdal.
Vil st?tte skolegang
I unders?kelsen er det ogs? kartlagt hvilke bistandsaktiviteter rettet mot barn som nordmenn helst vil st?tte. Aller helst ?nsker vi at bistandsmidlene g?r til skolegang og yrkesoppl?ring for barn. 38 prosent av de spurte oppga dette. Dernest vil vi at pengene g?r til ? bygge helseklinikker for kvinner og barn (15 prosent), mens b?de skolegang og fritidsaktiviteter for handikappende barn, samt psykologhjelp for seksuelt misbrukte barn scorer 10 prosent.
Terje Abusdal er ikke overrasket over at skolegang kommer h?yt opp.
? Det mest strategiske vi kan gj?re i all bistand er ? bygge kunnskap i befolkningen, og da er det viktig ? starte med barna. Men jeg er positivt overrasket over at psykologhjelp for seksuelt misbrukte barn kommer s? h?yt i nordmenns bevissthet. Vi er en av f? bistandsorganisasjoner i Norge som satser tungt p? dette feltet, og som i noen land er et st?rre problem enn folk kanskje er klar over.
Blant annet ansl?r barnevernet i Colombia at rundt 200 000 barn utsettes for seksuelle overgrep ?rlig. Derfor bist?r vi med psykologhjelp for traumatiserte barn som har blitt utsatt for slike overgrep. I fjor kunne vi hjelpe ca. 200 barn med slik oppf?lging, sier Abusdal.
Den landsrepresentative unders?kelsen ble gjennomf?rt 21. desember 2011 og 1076 personer ble spurt over telefon.
Foto: IRINNewsAdopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?r bistandsavdeling Bistand for barn, st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy