Offentlig ?konomi

Mangelfulle rutiner i norske stiftelser ved kj?p og salg av eiendom

Mange norske stiftelser har for d?rlige rutiner n?r de kj?per eller selger fast eiendom. Dermed ?ker sjansen for feil eller misligheter i stiftelsene. Det er konklusjonen etter en stikkpr?vekontroll som Stiftelsestilsynet har gjennomf?rt.
Til sammen ble 309 eiendomstransaksjoner i 39 stiftelser gjennomg?tt. Det er snakk om kj?p og salg av fast eiendom i ?rene 2006 til 2010.

?kt risiko ved kj?p og salg
Kontrollen avdekket at mange av de kontrollerte stiftelsene manglet rutiner og systemer n?r de kj?pte eller solgte eiendom i den aktuelle perioden. Dermed ?ker ogs? risikoen for at stiftelsen lider tap som f?lge av bevisste eller ubevisste feil som blir gjort.
Her f?lger noen konkrete funn i stikkpr?vekontrollen:
Bare 8 av 39 stiftelser som var med i kontrollen hadde rutiner som beskriver framgangsm?ten ved kj?p og salg av fast eiendom.
Bare 8 av 39 stiftelser svarer at de har en strategi for forvaltning av fast eiendom.
Av 136 salgstransaksjoner skjedde under halvparten ved fri omsetning.
Ved de samme 136 transaksjonene ble bare 25 besluttet ved realitetsvedtak i styrem?te.
Disse tallene viser manglende eller mangelfull kontroll, og understreker behovet innf?ring av faste rutiner ved kj?p og salg av eiendom i norske stiftelser. Stiftelsens styre er ansvarlig for forsvarlig forvaltning av kapital, og for at form?let med stiftelsen blir fulgt.
Anbefaler tiltak
P? bakgrunn av funn i stikkpr?vekontrollen, anbefaler Stiftelsestilsynet at f?lgende tre moment blir lagt til grunn for styrets behandling av eiendomstransaksjoner:
Alle beslutninger om kj?p og salg av fast eiendom skal vedtas i styret. Dersom styret ikke finner dette n?dvendig, skal det begrunnes i et styrevedtak.
Det m? utarbeides rutiner som reduserer risiko for at noen beriker seg p? vegne av stiftelsen.
Styret m? sikre seg at de har tilstrekkelig kompetanse for ? gjennomf?re transaksjonen til det beste for stiftelsen.
Stiftelsestilsynet forventer i tiden framover at stiftelser utarbeider faste og gode rutiner for kj?p og salg av eiendom. Dette reduserer risikoen for at stiftelser kan miste verdier som skal komme det vedtektsfestede form?let til gode.

For ytterligere kommentar kan redaksjonen kontakte:
Seniorr?dgiver Bjarte Urnes, tlf 99 28 43 53 / 57 82 80 56. E-post: [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #FNO   #Per Arne Strandenes   #Roar Isaksen   #Strandenes Tyverier