b?rs

Meget god avkastning til pensjonskundene

Orklas driftsresultat (EBITA*) endte i 3. kvartal p? 1.166 mill. kroner, mot
811 mill. samme kvartal i fjor. Det var resultatfremgang for samtlige
forretningsomr?der. Aksjeportef?ljen hadde pr. 3. kvartal en avkasting p? 21,3
prosent.

– Det er tilfredsstillende ? registrere en klar resultatfremgang i kvartalet.
Den underliggende driften er styrket i alle forretningsomr?dene, mens spesielt
Elkems silisiumrelaterte virksomhet ogs? har hatt god drahjelp fra bedre
markeder og h?yere priser, sier konsernsjef Bj?rn M. Wiggen.

Orklas driftsinntekter ble i 3. kvartal p? 16,3 mrd. kroner, opp fra 14,1 mrd.
kroner i 2009. Omsetningsveksten kommer prim?rt fra ?kt kapasitetsutnyttelse og
h?yere priser for Elkems silisiumrelaterte virksomheter, samt markedsvekst og
?kte markedsandeler for Sapa. Orkla Brands hadde et nytt godt kvartal med
underliggende resultatvekst p? 5 prosent.

Det var fremgang for flere av Orklas nordiske merkevareselskaper, mens
virksomheten i Russland hadde spesielle utfordringer med b?de produksjon og salg
som f?lge av heteb?lge i Russland gjennom sommeren. Aksjeportef?ljen hadde en
avkastning hittil i ?r p? 21,3 prosent sammenlignet med 16,0 prosent for den
nordiske referanseindeksen og 2,7 prosent for Oslo B?rs Benchmark Index.

S? lenge b?rskurs p? REC-aksjene er lavere enn balansef?rt verdi vil den
regnskapsmessige verdien bli opp- og nedskrevet i takt med svingningene i RECs
b?rskurs. B?rskursen steg gjennom 3. kvartal fra 15,61 til 19,92 kroner. Den
totale regnskapsmessige resultateffekten ble 2 mrd. kroner i kvartalet.

Resultat f?r skatt ble i kvartalet 3.434 mill kroner sammen lignet med 494 mill
kroner i fjor.

Orklas styre utnevnte 8. september Bj?rn M. Wiggen til ny konsernsjef. Wiggen
kom fra stillingen som CEO i Sapa (Orkla Aluminium Solutions) og konserndirekt?r
for Orkla Materials. Samtidig ble tidligere sjef for Sapas virksomhet i Nord-
Amerika, Timothy R. J. Stubbs, utnevnt til ny CEO i Sapa. Svein Tore Holsether,
tidligere Business Area President for Sapa Asia & Middle East, er utnevnt til ny
konserndirekt?r med overordnet ansvar for konsernets M&A-aktiviteter. Holsether
vil tiltre i januar 2011. Begge g?r inn som nye medlemmer av Orklas
konsernledelse.

– Orkla vil ogs? i fremtiden v?re et portef?ljeselskap, sier Wiggen, men det er
?nskelig ? fokusere portef?ljen til et f?rre antall virksomheter og derigjennom
ikke minst sikre tilstrekkelig kapital til ? utvikle de omr?der der vi har de
beste forutsetningene for langsiktig verdiskapning for aksjon?rene. Vi er
imidlertid ikke i noen presset situasjon, og vil ta den tid vi trenger for ?
finne frem til gode l?sninger.

Etter at kvartalet ble avsluttet har Orkla inng?tt avtale om salg av Borregaard
Skoger til Statskog for 1,7 mrd. kroner.

* Driftsresultat (EBITA): F?r amortisering og andre inntekter og kostnader

N?kkeltall Q3-10 (Q3-09) mill. kroner:
Driftsinntekter: 16 263 (14 088)
EBITA: 1 166 (811)
Resultat f?r skattekostnad: 3 434 (494)
Resultat pr. aksje utvannet: (NOK) 3,1 (0,5)
Kontantstr?m fra driften: 683 (1 663)

Per 30.9.2010 (per 30.9.2009):
Netto renteb?rende gjeld: 23 983 (28 226)
Egenkapitalandel (%):49,4 (50,3)
Net gearing: 0,54 (0,59)

Hovedtrekk

* . EBITA* ble i 3. kvartal
1.166 mill. kroner, sammenlignet med 811 mill. kroner i samme kvartal i
fjor.
* Orkla Brands hadde fortsatt resultatvekst. EBITA* ble 776 mill. kroner (759
mill. kroner)**. God vekst for Orkla Brands Nordic, men mer krevende
utvikling i Russland og Baltikum.
* Orkla Aluminium Solutions hadde omsetnings- og resultatfremgang i kvartalet.
Omsetningen ?kte med 29 % og EBITA* for 3. kvartal var 162 mill. kroner (29
mill. kroner)**.
* For Orkla Materials var det bedrede markedsforhold b?de for Elkem Silicon-
related og Borregaard Chemicals, med et EBITA* for Elkem Silicon-related p?
131 mill. kroner (-162 mill. kroner)** og et EBITA* for Borregaard Chemicals
p? 92 mill. kroner (90 mill. kroner)**.
* Aksjeportef?ljen hadde pr. 3. kvartal en avkastning p? 21,3 %, mot 16,0 %
for Morgan Stanley Nordic Index og Oslo B?rs Benchmark Index 2,7 %.
* Innen Orkla Associates hadde REC et EBITDA p? 827 mill. kroner (449 mill.
kroner)** i 3. kvartal. Jotun hadde pr. 2. tertial et driftsresultat p?
1.041 mill. kroner (858 mill. kroner)**.
* Investeringen i REC behandles etter egenkapitalmetoden. Orkla anvender
b?rskurs som verdi p? eierandelen, s? lenge b?rskurs er lavere enn bokf?rt
verdi etter prinsippene for tilknyttede selskaper. Kursen for REC steg
gjennom 3. kvartal fra 15,61 til 19,92 kroner. Den totale regnskapsmessige
resultateffekten var p? 2 mrd. kroner i kvartalet.
* Orkla inngikk 25. oktober avtale om ? selge de heleide skogselskapene
Borregaard Skoger AS, AS B?rresen og Borregaard Vafos AS for totalt 1.725
mill. kroner. Avtalen er inng?tt med forbehold om Stortingets godkjennelse.
Gjennomf?ring forutsetter ogs? at aksept fra Konkurransetilsynets
foreligger.

Konsernet
Orklas driftsinntekter i 3. kvartal ble 16.263 mill. kroner (14.088 mill.
kroner)**. Fremgangen fra i fjor var drevet av ?kt ettersp?rsel og markedsvekst
for Orkla Aluminium Solutions og Elkem Silicon-related.

Sammenlignet med 3. kvartal i fjor har den norske kronen styrket seg mot euro.
Konsernet hadde valutaomregningseffekter som p?virket omsetningen negativt i
kvartalet med 361 mill. kroner, og med cirka 1,8 mrd. kroner hittil i ?r.

Konsernets EBITA* var i 3. kvartal 1.166 mill. kroner (811 mill. kroner)**.
Orkla Brands hadde en tilfredsstillende resultatutvikling i kvartalet med en
underliggende*** resultatfremgang p? 5 %. For Orkla Aluminium Solutions bidro
?kt omsetning og positive effekter fra interne forbedringsprosjekter til en
fremgang p? 133 mill. kroner i kvartalet, sammenlignet med i fjor. Orkla
Materials hadde et resultat i kvartalet p? 321 mill. kroner (139 mill.
kroner)**. Det var gode markedsforhold for b?de Elkem Silicon-related og
Borregaards kjemivirksomhet. Elkem Solar ?kte produksjonen gjennom kvartalet.
EBITA* for Elkem Solar isolert sett ble -144 mill. kroner (-191 mill. kroner)**.

Borregaards energivirksomhet hadde et godt kvartal med h?yere priser enn i fjor,
mens det fortsatt var lav magasinfylling i Saudefaldene. Tallene for 3. kvartal
i fjor inkluderer imidlertid 81 mill. kroner fra kraftverk avhendet pr.
31.12.2009.

For konsernet totalt sett er EBITA* negativt p?virket av
valutaomregningseffekter med 70 mill. kroner s? langt i ?r, og 12 mill. kroner i
3. kvartal isolert sett.

Aksjeportef?ljen hadde pr. 3. kvartal en avkastning p? 21,3 %, mot 16,0 % for
Morgan Stanley Nordic Index og Oslo B?rs Benchmark Index 2,7 %. Gevinster/tap og
nedskrivninger for Aksjeportef?ljen utgjorde i kvartalet 318 mill. kroner (334
mill. kroner)**, mens dette hittil i ?r utgjorde 905 mill. kroner (247 mill.
kroner)**. Mottatte utbytter i kvartalet og hittil i ?r utgjorde henholdsvis 60
mill. kroner (14 mill. kroner)** og 448 mill. kroner (238 mill. kroner)**. Pr.
3. kvartal hadde investeringsomr?det netto solgt portef?ljeinvesteringer for
1.178 mill. kroner, hvorav 674 mill. kroner i 3. kvartal.

Eierandelene i REC (39,7 %) og Jotun (42,5 %) presenteres etter
egenkapitalmetoden p? linjen for tilknyttede selskaper. Orkla anvender b?rskurs
som verdi p? eierandelen i REC, s? lenge b?rskurs er lavere enn bokf?rt verdi
etter prinsippene for tilknyttede selskaper. Kursen for REC steg gjennom 3.
kvartal fra 15,61 til 19,92 kroner. Den totale regnskapsmessige resultateffekten
var p? 2 mrd. kroner i kvartalet. Det henvises for ?vrig til note 8 i denne
rapporten.

Konsernets resultat f?r skatt ble 3.434 mill. kroner (494 mill. kroner) i
kvartalet og -1.777 mill. kroner hittil i ?r (461 mill. kroner)**.
Skattekostnaden pr. 3. kvartal er beregnet til 750 mill. kroner (92 mill.
kroner)**. Resultat pr. aksje utgjorde 3,1 kroner i kvartalet (0,5 kroner)** og
-2,5 kroner (1,4 kroner)** hittil i ?r.

Orkla inngikk den 1. oktober avtale om salg av Orkla Finans. Overtagelsen skjer
ved at Pareto AS kj?per samtlige aksjer i Orkla Finans AS.

* Driftsresultat f?r amortisering og andre inntekter og kostnader
** Tall i parentes er for tilsvarende periode foreg?ende ?r
*** Eksklusiv kj?pte og solgte virksomheter samt valutaomregningseffekter

Orkla ASA
Oslo, 28. oktober 2010

Ref:

Direkt?r Kommunikasjon
Ole Kristian Lunde
Telefon +47-2254 4431

Direkt?r Investor Relations
Rune Helland
Telefon +47-2254 4411

Ass. dir. Investor Relations
Siv M. S. Brekke
Tel.: +47-2254 4455/+47 930 56093

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy