Finans

MELDEPLIKTIGE HANDLER

Det er ifm. revisjonen av 2009-regnskapet avdekket forhold som indikerer uregelmessigheter ved
regnskapsf?ringen i v?rt spanske datterselskap.

De indikerte uregelmessigheter relaterer seg til grunnlaget for periodiseringen av inntekter av
prosjekter i regnskaps?rene 2008 og 2009. P? EBITDA-niv? (driftsresultat f?r av- og nedskrivninger) synes omfanget samlet for regnskaps?rene 2008 og 2009 prelimin?rt ? v?re negativt i st?rrelsesordenen NOK 30 millioner.

Unders?kelser p?g?r fortsatt og styret i Blom ASA har nedsatt en granskningsgruppe i Spania som ledes av PWCs Forensic Services i Madrid.

Administrerende direkt?r for det spanske datterselskapet har fratr?dt sin stilling med
umiddelbar virkning.

I tillegg vil det p? grunnlag av generell negativ markedsutvikling og usikkerhet bli foretatt
nedskrivninger og avsetninger for fremtidig tap p? hele prosjektportef?ljen til det spanske
datterselskapet som vil belaste EBITDA 2009 med MNOK 20-30.

Hensyntatt ovennevnte justeringer forventes det at driftsinntektene for Blom konsernet prelimin?rt vil ende p? ca. NOK 140-160 millioner for fjerde kvartal 2009, og at prelimin?r EBITDA vil utgj?re ca. NOK 10-20 millioner.

Styret i Blom ASA har p? grunn av usikkerhet knyttet til avslutning av ?rsregnskapet, besluttet ? utsette fremleggelsen av resultatet for fjerde kvartal 2009 til fredag 26. februar 2010.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Dirk Blaauw, CEO Blom ASA, tlf: +47 22 13 19 20 eller
Lars Bakklund, CFO Blom ASA, tlf: +47 911 79 120

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy