b?rs

Metallkraft inng?r avtale med Psiam og BIS Production Partner

B?r konkurranseloven

Regjeringen vil ha en gjennomgang av konkurranseloven, og har n? oppnevnt et utvalg for ? vurdere behov for endringer.
– Konkurranseloven har v?rt et effektivt virkemiddel for ? sikre god konkurranse i ulike markeder. Imidlertid ser vi en betydelig utvikling av konkurranseretten og konkurransepolitikken, b?de i Norge og i utlandet. Derfor er det viktig at Regjeringen n? s?rger for at verkt?ykassen for effektiv konkurransepolitikk i Norge er oppdatert og i god stand, sier Rigmor Aasrud.
Konkurranseloven ble vedtatt og tr?dte i kraft i 2004. Erfaringene med loven og med E?S-avtalens konkurranseregler, utviklingen i konkurransepolitikken og behovet for ? samarbeide om h?ndhevingen av konkurransereglene over landegrensene gj?r at det n? er ?nskelig ? foreta en bredere gjennomgang av loven.
Utvalget er et ekspertutvalg, med en sammensetning som sikrer bred og dyp kompetanse p? konkurranseomr?det og relevante tilst?tende omr?der.
Professor Erling J. Hjelmeng ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo skal lede utvalget. ?vrige medlemmer kommer fra konkurranse- og justismyndighetene, akademia, markedsakt?rene og forbrukerinteressene. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. februar 2012.
Utvalget ble oppnevnt i statsr?d fredag 17. desember 2010, og har f?lgende medlemmer:
Professor Erling J. Hjelmeng (leder)
Avdelingsdirekt?r Jostein Skaar
Seniorr?dgiver Birgitte Istad
Professor. Lars S?rgard
Underdirekt?r Anne Beate Saga Hammerstad
Advokat Beret Sundet
Advokat Mona S?yland
Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Konkurransetilsynet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy