Revisjon

N?ringslivet r?mmer bankene

Landets ledende ?konomidirekt?rer flytter finansieringen fra bankl?n til obligasjonsl?n i f?lge en fersk unders?kelse fra Deloitte. Dette er et resultat av klart lavere tilgjengeligheten p? bankl?n, i tillegg til et lavere ?nske om ? l?ne i bankene.
Deloitte har hvert halv?r de to siste ?rene spurt ?konomidirekt?rene i Norges 500 st?rste selskaper om deres syn p? den finansielle utviklingen. Unders?kelsen for andre halv?r i 2012 viser at det til tross for fortsatt p?g?ende uro og tiltak i eurosonen, er optimisme ? spore i norsk n?ringsliv. Sammenlignet med for ett ?r siden er norske CFO-er vesentlig mer positive til de ?konomiske utsiktene. Likevel er det tendenser til at optimismen har avtatt siden 1. kvartal 2012.
Fra bankl?n til obligasjonsl?n
Oppfattelsen av bankl?n som tilgjengelig finansieringskilde har hatt en kraftig nedadg?ende trend helt siden 1. kvartal 2011. Kun 17 % av CFO-ene oppfatter bankl?n som tilgjengelig n?, mot 84 % i starten av 2011. Dette har ogs? satt sitt preg p? hvorvidt bankl?n oppfattes som attraktivt for virksomhetene, med en nedgang fra 66 % i 1. kvartal 2011 til 44 % n? i 3. kvartal 2012. Obligasjonsl?n fremst?r som den klart mest tilgjengelige finansieringskilden blant CFO-ene.
– Den dramatiske endringen i tilgang p? bankfinansiering er ikke bare et finanskrise-fenomen, men heller et resultat av nye kapitalkrav og endringer i kapitalmarkedene. Utviklingen kan v?re dramatisk for mindre selskaper som er for sm? for obligasjonsmarkedet og for selskaper uten fysiske eiendeler siden disse obligasjonsl?nene ofte er pantesikret. Dette skaper et behov for ? tenke helt nytt rundt kapitalstruktur og arbeidskapital og vi tror at dette er en del av en omfattende endringsprosess for finansiering i bedriftsmarkedet der vi enn? ikke har sett alle effektene, sier Andreas Enger, partner i Deloitte.
Obligasjonsl?n har helt andre effekter enn bankfinansiering: – Obligasjonsl?n er mye enklere n?r alt g?r etter planen, og ganske krevende n?r man skal h?ndtere endringer eller avvik. Disse effektene kommer sjelden f?r det har g?tt et par ?r, og krever en helt annerledes h?ndtering fra bedriftene enn tradisjonell bankfinansiering, avslutter Enger.
Andre fakta fra unders?kelsen:
CFO-ene er splittet i synet p? framtidsutsiktene b?de hvis man ser p? bedriftenes omsetningsniv? og bransjetilh?righet. Bedriftene med omsetning under 500 millioner er klart mer optimistisk sammenlignet med for seks m?neder siden, mens bedriftene med omsetning over 5 milliarder er klart mindre optimistisk.
Tilsvarende ser man at CFO-ene i bransjen ?Detaljhandel/engros? er mer optimistiske sammenlignet med for seks m?neder siden, mens innen ?Produksjon/Industri? er det mindre optimisme. Dette kan v?re tegn p? at bedrifter som er eksponert mot et sterkt norsk innenlandsmarked i st?rre grad er optimistisk enn bedrifter som er eksportrettede.
Forskjell i optimismen mellom bransjer ser man ogs? igjen i m?lsetning om gearing de neste 12 m?nedene. B?de innen ?Olje og Energi? og ?Detaljhandel/engros? er det en klar overvekt av CFO-ene som har m?lsetning om ? ?ke gearingen, mens for ?Produksjon/Industri? er det en klar overvekt som ?nsker ? redusere den de neste 12 m?nedene.
CFO-ene innen olje/energi og detaljhandel/engros har en klar m?lsetning om ? ?ke gearingen de neste 12 m?nedene, mens innen produksjon/industri er det et flertall som planlegger ? redusere gearingen.
En klar overvekt av CFO-ene forventer ?kt M&A- og private equity aktivitet de neste 12 m?nedene.
I snitt mener CFO-ene at det er 22 % sannsynlighet for at ett, eller flere land, bryter ut av eurosamarbeidet i l?pet av de neste seks m?nedene.

Mer informasjon
Unders?kelsen er utf?rt i september 2012 og er sendt til CFO-ene i Norges 500 st?rste virksomheter, hvorav 119 har avgitt svar. Hensikten med unders?kelsen er ? m?le utviklingen av CFO-enes oppfatning om bl.a. risiko, finansiering av virksomheten, samt fastsette viktige indikatorer for den generelle ?konomiske utviklingen. Unders?kelsen gjennomf?res hvert halv?r og rapporten for 3. kvartal 2012 er den fjerde i rekken.
Deloitte yter tjenester innen revisjonsvirksomhet, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsr?dgivning. Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen privat og offentlig sektor. Deloitte kombinerer verdensledende innsikt med et unikt arbeidsmilj? og en kultur som sammen med v?re kunder alltid s?ker ? finne og utvikle de beste l?sningene p? forretningskritiske problemstillinger. Deloitte har 1200 ansatte ved 20 kontorer i Norge. Deloitte i Norge er en del av Deloitte Touche Thomatsu Limited (DTTL), verdens st?rste leverand?r av revisjons- og r?dgivningstjenester med mer enn 195.000 ansatte i 150 land.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Jonas Lagerstedt   #Max Hansson   #Raymond Klavestad   #VD