Finans

Nasjonalregnskap, ?rlig realregnskap, endelige tall 2007 og forel?pige tall 2008Nedjustering av veksten i BNP

For ? oppfylle krav i det felleseuropeiske regelverket, skal det hvert sjette ?r gjennomf?res kontroll med hvordan revisorer utf?rer sin revisjon, uavhengig av annet tilsynsarbeid. Som ledd i gjennomf?ringen av denne periodiske kontrollen, bygger Kredittilsynet p? de kontrollene Den norske Revisorforening (DnR) gj?r av sine medlemmer.
Kredittilsynets stedlige tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper skjer basert p? egne risikovurderinger, innrapporteringer fra skatteetaten, konkursboer og andre, samt signaler som for eksempel oppslag i media.
Revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse skal underlegges periodisk kontroll hvert tredje ?r. Foretak av allmenn interesse er b?rsnoterte foretak, banker og forsikringsselskaper.
Kredittilsynet vil prioritere tilsyn rettet mot revisorer som har slike klienter, uavhengig av DnRs kvalitetskontroller. Det er utarbeidet retningslinjer for periodisk kvalitetskontroll av revisorer og revisjonsselskaper som skal bidra til ? sikre at dette skjer p? en effektiv og betryggende m?te. Retningslinjene er datert 26. oktober 2009 og erstatter de tidligere retningslinjene for samarbeid mellom DnR og Kredittilsynet.
Brev til Den norske Revisorforening (DnR) av 26. oktober 2009
Retningslinjer for periodisk kvalitetskontroll av revisorer og revisjonsselskaper (pdf)

Similar Posts