Finans

Negativt resultat for TAFJORD

a8

Halv?rsresultatet for konsernet TAFJORD viser et underskudd p? 57 mill. kr. Hoved?rsaken til det negative resultatet er nedskrivinger i Svelgen Kraft Holding AS, der TAFJORD har en eierandel p? 34%.
Regnskapet som ble lagt frem i dag er preget av ekstraordin?re forhold i f?rste halv?r knyttet til kostnadsf?ring av urealiserte verditap p? to kraftverk som Svelgen Kraft Holding AS ervervet i 2009. Nedskrivingen skyldes lavere forventede kraftpriser i fremtiden.
– Dagens prognoser viser lave kraftpriser i ?rene fremover, og kravene som forsiktig regnskapsf?rsel inneb?rer at det var n?dvendig for Svelgen Kraft Holding med en nedskriving av verdien av disse to kraftverkene. Dette medf?rte et forholdsvis stort underskudd i dette selskapet. Siden TAFJORD eier 34 % av Svelgen Kraft Holding, m? vi ta v?r forholdsmessige andel av dette tapet. Det medf?rer at vi har sv?rt h?ye finanskostnader i TAFJORD f?rste halv?r, sier konsernsjef Erik Espeset.
Konsernets ordin?re driftsresultat er p? 88 mill. kr, mot 185 mill. kr i samme periode i fjor.
– Nedgangen i driftsresultatet skyldes lavere priser p? kraft og fjernvarme og lavere kraftproduksjon som f?lge av mindre nedb?r. I tillegg har M?renett, der vi eier 54%, en betydelig lavere inntektsramme i ?r enn det nettselskapet hadde i fjor. Dette er for ?vrig en gjennomg?ende trend p? landsbasis og har ikke noe med fusjonen mellom nettvirksomhetene i TUSSA og TAFJORD ? gj?re. Innen bredb?ndstjenester og str?msalg til husholdnings- og bedriftsmarkedet har konsernet imidlertid resultatfremgang, sier Espeset.
Konsernets underskudd f?r skatt er p? 22 mill. kr, noe som er 176 mill. kr svakere enn samme periode i fjor. Skattekostnaden for f?rste halv?r utgj?r 35 mill. kr.
Konsernsjef Espeset forteller at det m? forventes et underskudd i 2014, som f?lge av de ekstraordin?re forholdene i f?rste halv?r.
– Nedskrivningen i Svelgen Kraft Holding er en regnskapsmessig disposisjon og har ingen likviditetsmessige konsekvenser. TAFJORDs finansielle stilling er fortsatt sterk. Vi har betydelige merverdier i konsernets ?vrige kraftverk, som ikke fremkommer av regnskapet. Selv om vi n? er inne i en periode med lave kraftpriser, forventer vi at verdien av vannkraftressursene v?re vil stige p? lengre sikt, sier han.

For ytterligere informasjon/kommentar:
Konsernsjef Erik Espeset – mobil 905 20 033
Styreleder Bj?rn T?mmerdal – mobil 926 11 735

TAFJORD er et konsern best?ende av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftvarme AS og Tafjord Marked AS. I tillegg til produksjon og salg av milj?vennlig energi og infrastruktur for telekommunikasjon, tilbyr konsernet vannb?ren fjernvarme til kunder i store deler av ?lesund kommune. V?rt hovedkontor er i ?lesund og vi har omlag 150 ansatte.
Konsernet eier 54% av det felleseide nettselskapet M?renett.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy