DK

Nissans nettoresultat udgjorde 80,1 Mia. Yen i tredje kvartal

?rsregnskabsmeddelelse 2010 - Nykredit

Resultat ? Nykredit Realkredit koncernen
Nykredit Realkredit koncernens resultat f?r skat blev 3.090 mio. kr. mod samlet -145 mio. kr. i 2009. Hertil kommer gevinsten fra salget af Nykredit Forsikring p? 1.511 mio. kr.
Resultatet efter skat inklusive gevinsten fra salget af Nykredit Forsikring blev 3.816 mio. kr. mod 129 mio. kr. i 2009
V?kst i de kundevendte forretninger p? 10,2%
Basisindt?gter af kundevendte forretninger steg med 882 mio. kr. til 9.522 mio. kr. i 2010
Realkreditudl?n til nominel v?rdi og bankudl?n steg i 2010 med 42 mia. kr. til 1.088 mia. kr.
Driftsomkostninger og afskrivninger eksklusive s?rlige v?rdireguleringer mv. steg med 104 mio. kr. eller 1,9%
Omkostninger i procent af basisindt?gter af forretningsdrift faldt fra 62,4 i 2009 til 57,8
S?rlige v?rdireguleringer mv. blev en udgift p? 129 mio. kr.
Nykredit Banks provision til statsgarantiordningen udgjorde 371 mio. kr. mod 500 mio. kr. i 2009
Nedskrivninger p? udl?n faldt med 5.499 mio. kr. til 2.103 mio. kr.
Nedskrivninger p? realkreditudl?n mv. blev 888 mio. kr., svarende til 0,09% af udl?net
Nedskrivninger p? bankudl?n blev 1.215 mio. kr. eksklusive statsgarantiordningen, svarende til 1,31% af udl?net
Nedskrivning relateret til statsgarantiordningen udgjorde 279 mio. kr.
Basisindt?gter af fonds blev 470 mio. kr. mod 829 mio. kr. i 2009
Gennemsnitlig pengemarkedsrente udgjorde 1,05% mod 1,83% i 2009
Beholdningsindtjeningen blev 2.003 mio. kr. mod 4.620 mio. kr. i 2009
Den positive indtjening i 2010 skyldes is?r indtjening p? korte obligationer samt reducerede rentesp?nd mellem realkreditobligationer og statsobligationer
Kapitalomkostninger i form af nettorente mv. af hybrid kernekapital udgjorde 461 mio. kr. mod 95 mio. kr. i 2009
Koncernens samlede omkostninger til bankpakke I udgjorde 1.643 mio. kr. fra 2008 og frem til ordningens udl?b den 30. september 2010. Der forventes ikke yderligere indbetalinger til ordningen.
Kapitalgrundlag
Kernekapitalprocenten og solvensprocenten blev hhv. 18,5 og 18,5
Individuelt solvensbehov udg?r 9,4%
Der indstilles udbetaling af udbytte p? 300 mio. kr.
Koncernens egenkapital blev ?get med 4,1 mia. kr. og udg?r 55,0 mia. kr. efter foresl?et udbytte.

2011 ? Forventninger
Nykredit forventer et stigende udl?n til s?vel private som erhvervsvirksomheder og dermed stigende basisindt?gter. Hertil kommer en fortsat v?kst i indtjeningen fra Markets & Asset Management. Basisindtjeningen f?r nedskrivninger forventes at ligge i niveauet 4,3-4,8 mia. kr.
Nedskrivninger p? udl?n forventes at ligge i niveauet 1,5 mia. kr. med en usikkerhed p? ca. 0,5 mia. kr. Ligesom i 2010 forventes nedskrivningerne at v?re st?rst for sm? og mellemstore virksomheder.
Resultatet f?r skat vil afh?nge af udviklingen p? de finansielle markeder og den ?konomiske udvikling i Danmark. Resultatet f?r skat sk?nnes at udg?re 3,0-3,5 mia. kr.
Koncernchef Peter Engberg Jensen udtaler:
Nykredit forbedrede sin position p? markedet markant i 2010 med en forretningsv?kst p? godt 10%. Det gav sammen med en omkostningsv?kst p? kun 2%, en begyndende normalisering af tabsniveauerne og en h?j beholdningsindtjening et ganske godt resultat p? 3,1 mia. kr. f?r skat og f?r gevinsten p? 1,5 mia. kr. vedr?rende salget af Nykredit Forsikring.

Den strategiske udvikling er klar ? vi har fusioneret Nykredit Bank og Forst?dernes Bank. Bankaktiviteterne bidrager i dag med 44% af basisindt?g-terne, og vores samlede udl?n i Danmark udg?r lige knap 30% af den finansielle sektors udl?n.
Hent PDF’er
?rsregnskabsmeddelelse 2010 – Nykredit Realkredit
?rsrapport 2010 – Nykredit Realkredit

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy