DK

NISSANS NETTORSULTAT UDGJORDE 1,83 MIA. EURO OG DRIFTSRESULTATET VAR 2,94 MIA. EURO FOR F?RSTE HALVDEL AF REGNSKABS?RET 2010

Kommunerne har vedtaget budgetterne for 2011, og den forel?bige opg?relse viser, at budgetterne lever op til ?konomiaftalen med regeringen.
Den forel?bige opg?relse af budgetterne for 2011 viser, at kommunerne har budgetteret med serviceudgifter p? i alt 232,2 mia. kr., hvilket er ca. 1 mia. kr. under det aftalte niveau.

Det fremg?r endvidere af opg?relsen, at de budgetterede udgifter til overf?rsler og forsikrede ledige samlet set ligger godt 1 mia. kr. under det forudsatte niveau. Samtidig viser kommunernes budgetter, at anl?gsinvesteringerne ligger op mod 2 mia. kr. over det forudsatte niveau i aftalen p? 15 mia. kr.

Den forel?bige budgetopg?relse viser dermed, at kommunernes budgetter for 2011 samlet set overholder ?konomiaftalen for 2011. P? den baggrund har regeringen tilkendegivet overfor KL, at det forventes, at det betingede bloktilskud p? 3 mia. kr. kommer til udbetaling. Den endelige vurdering af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne foretages p? baggrund af de endelige budgettal, som Danmarks Statistik offentligg?r medio januar 2011.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger om de forel?bige budgetter:

?Jeg anerkender den store indsats, som hver enkelt kommune og KL har gjort for at leve op til ?konomiaftalen for 2011. Det er f?rste skridt p? vejen til at sikre, at der fremover er styr p? den kommunale ?konomi.

Det n?ste og afg?rende skridt er, at kommunerne bliver bedre til ogs? at styre udgifterne i l?bet af budget?ret, s? udgiftsskred i regnskaberne undg?s. Det er s?ledes regeringens klare forventning, at kommunerne fuldt og helt lever op til de aftalte udgiftsrammer i regnskaberne for 2011.?

Baggrund:
Genopretningsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti fra maj 2010 sikrer, at kommunernes h?je budgetniveau i 2010 kan fastholdes i 2011 og frem. Dermed friholdes kommunerne fra at gennemf?re nedsk?ringer som f?lge af genopretningsaftalen. Med ?konomiaftalen for 2011 mellem regeringen og KL er kommunerne samtidig sikret fuld finansiering af det aftalte udgiftsniveau i 2011.

?konomiaftalen for 2011 giver kommunerne mulighed for at h?ve skatteprovenuet med 300 mio. kr. Resultatet af den kommunale budgetl?gning er en samlet stigning i det kommunale skatteprovenu p? 330 mio. kr. Regeringen har accepteret dette som v?rende inden for aftalen.

L?s pressemeddelelse om kommunernes skattefasts?ttelse her

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy