Finans

NORD: OPPSTART TEGNINGSPERIODE REPARASJONSEMISJON

Oslo B?rs godkjente i dag, 21. desember 2009, tilbuds- og noteringsprospektet som er utarbeidet av NorDiag ASA i forbindelse med den private plasseringen, hvor 42.000.000 nye aksjer skal noteres p? Oslo B?rs, og den etterf?lgende reparasjonsemisjonen, hvor det tilbys opptil 8.000.000 nye aksjer i NorDiag.

Gjennom den private plasseringen har NorDiag sikret seg NOK 42 millioner i ny kapital, ved utstedelse av 42.000.000 aksjer til tegningskurs NOK 1,00. De nye aksjene som utstedes i forbindelse med den private plasseringen vil noteres n?r aksjene er fullt betalt og ?kningen i aksjekapital er registrert i Foretaksregisteret og VPS. Registrering av kapitalforh?yelsen i
Foretaksregisteret og VPS er forventet ? skje p? eller omkring 22. desember 2009.

Tegningsperioden for de nye aksjene i den etterf?lgende reparasjonsemisjonen starter i morgen, 22. desember 2009, og utl?per 12. januar 2010 kl. 17.30. Selskapet har som m?l ? hente inn opptil NOK 8 millioner i ny kapital i reparasjonsemisjonen, ved utstedelse av opptil 8.000.000 aksjer med tegningskurs NOK 1,00. Det er kun de av selskapets aksjon?rer per 25. november 2009 som ikke ble invitert til ? delta i den private plasseringen som har f?tt tildelt tegningsretter i reparasjonsemisjonen. Disse aksjon?rene har f?tt tildelt 2,38323 tegningsretter per aksje innehatt den 25. november 2009 og vil motta prospekt og tegningsblankett. Tegningsrettene er omsettelige og vil bli notert p? Oslo B?rs fra og med 22. desember 2009.

DnB NOR Markets er tilrettelegger for den private plasseringen og
reparasjonsemisjonen.

Bakgrunn for den private plasseringen og reparasjonsemisjonen:

Form?let med den private plasseringen og den etterf?lgende reparasjonsemisjonen
er ? gi tilstrekkelig arbeidskapital for selskapet inntil selskapet er
finansiert gjennom egen drift. Selskapet forventer ? n? ?break-even? p?
EBITDA-niv? i 2011.

Gjennom at de aksjon?rene som ikke fikk tilbud om ? delta i den private
plasseringen blir tildelt tegningsretter i reparasjonsemisjonen, har selskapet
s?rget for at alle aksjon?rer har f?tt anledning til ? tegne aksjer p? samme
pris som i den private plasseringen.

NorDiag har levert sterk topplinjevekst i andre halv?r 2009, b?de organisk og
gjennom det inng?tte joint venture partnerskapet med Olerup International AB,
samtidig som effektiviseringsprogrammer har gitt betydelig lavere kostnader.

Restruktureringen av Selskapet er fullf?rt og selskapet er godt posisjonert for
videre vekst innen sine forretningsomr?der ? Infeksjonssykdommer og HLA Typing
(transplantasjon testing).

Innenfor Infeksjonssykdomssegmentet forventes det ?kende salg av instrumenter
fremover, hovedsaklig som f?lge av den gode mottakelsen av Arrow instrumentet,
som ble lansert i markedet tidligere i ?r. Den utvidede plattformen av solgte
instrumenter og influensa-testing gir dessuten et stadig voksende grunnlag for
salg av reagenser.

HLA Typing (transplantasjonstesting) er et marked i vekst og NorDiag er gjennom
datterselskapet Olerup International AB godt posisjonert for ? ta del i denne
veksten. Gjennom Olerup International AB har ogs? NorDiag sikret seg tilgang til
et utvidet distribusjonsnettverk for Arrow instrumentet.

Tilbuds- og noteringsprospektet er tilgjengelig p?: http://www.nordiag.com”>www.nordiag.com

Kontakt: Adm.direkt?r M?rten Wigst?l Telefon + 47 911 65775

Finansdirekt?r Tone Kv?le Telefon + 47 915 19576

Om NorDiag:

NorDiag er et bioteknologiselskap som utvikler, produserer og selger
automatiserte l?sninger (instrumenter og tester) for pr?veopparbeidelse av DNA
fra vanskelige biologiske pr?ver. DNA-diagnostikk gir raskere og mer presise
svar, og er det raskest voksende feltet innen diagnostikk. Selskapets l?sninger
for pr?veopparbeidelse brukes i dag i forbindelse med seksuelt overf?rbare
sykdommer, tuberkulose, MRSA, respiratoriske patogener og virus p? instrumenter
for b?de st?rre og mindre laboratorier. NorDiag ble stiftet i 2003 og har
hovedkontor i Oslo, Norge. Selskapet har kontorer og laboratorier i Stockholm,
Sverige, i West Chester (PA), USA og i Wien, ?sterrike. Konsernet har i dag
40,1 ?rsverk. NorDiag er notert p? Oslo B?rs med ticker NORD.
For ytterligere informasjon – http://www.nordiag.com”>www.nordiag.comhttp://<http://www.nordiag.com/>”><http://www.nordiag.com/>

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1365867]

Source: Millistream / Hug

Similar Posts