Finans

NORD: PRIVAT PLASSERING OG ETTERF?LGENDE REPARASJONSEMISJON

NORD: PRIVAT PLASSERING OG ETTERF?LGENDE REPARASJONSEMISJON
NAM - Del?rsrapport 3. kvartal

NAM – Del?rsrapport pr. 30.09.2009

Generelle kommentarer

Konsernets driftsresultat pr. 30.09.2009 er samlet sett bedre i forhold til 2008. Mens godsvirksomheten har hatt en resultatnedgang har ambulansevirksomheten gitt en ?kt resultatbidrag. Virksomhetsomr?det ambulanse har gitt et driftsmessig resultat som er positivt pr. 30.september 2009 etter ? ha hatt store driftsmessige tap i 2008.

De tilknyttede selskaper leverer totalt sett svakere resultater i forhold til samme periode i fjor.

Konsernets resultat f?r skatt pr. 30.09.2009 er +TNOK 3.941 mot +TNOK 4.044 i 2008.

Driften av tilknyttet virksomhet (TS) har gitt et resultatbidrag hittil i 2009 p? ca. TNOK -2.000, mot et positivt resultatbidrag p? over TNOK 4.000 i samme periode 2008. Det har over tid v?rt betydelige variasjoner i inntjeningen fra kvartal til kvartal og fra ?r til ?r i de tilknyttede virksomheter samlet sett.

De tilknyttede selskapene for Namsos Trafikkselskap ASA omfatter eiendomsdrift og br?nnb?tdrift. Fra juli 2008 er ogs? den tidligere sj?virksomheten i Namsos Trafikkselskap ASA med i tilknyttet virksomhet, gjennom selskapet FosenNamsos Sj? AS.

Omsetningen for Namsos Trafikkselskap konsernet sine to virksomhetsomr?der med egen drift (gods- og terminalvirksomheten samt ambulansevirksomheten), er samlet sett lavere i ?r. Omsetningsnedgangen er knyttet til gods- og terminalvirksomheten.

Driftsomr?der

Ambulanser
Driften har i perioden g?tt som forventet uten spesielle hendelser. Omsetningen viser en
?kning p? vel TNOK 13.000 hittil i 2009 i forhold til samme periode i fjor. Tilsvarende er oppn?dd en resultatforbedring p? TNOK 10.000 for samme periode.
?rsaken ligger i hovedsak i store oppstartskostnader i 2008 (den gang nye kontrakter i Midt-Norge) samt store kostnader (overtidskostnader) i 2008 i forbindelse med manglende rekruttering av kvalifisert ambulansepersonell. Personellsituasjon er i 2009 tiln?rmet normalisert.

NTS trer inn i ny kontraktsperiode fra 01.10.09 i Nord-Tr?ndelag, kontrakten gjelder frem til 31.12.12. Omr?dene vi tapte i S?r-Tr?ndelag og Nordm?re overtas av annen operat?r 01.12.09.

A to już wiesz?  ?kningen i flytrafikken fortsatte i august

Det er funnet tilfredsstillende l?sninger for h?ndtering av konsekvenser knyttet til redusert volum, blant annet vedr?rende overfl?dig materiell og leiekontrakter for ambulansestasjoner.

Godsbil og terminaler
Fallet i markedet p? gods og terminaldrift i 2009 har vedvart inn i tredje kvartal, hvor tidligere rapportert nedgang p? 30 % gjelder fortsatt. Omsetningen er TNOK 61.575 hittil i 2009 mot tilsvarende TNOK 95.966 i 2008. Andel transport ved innleie av eksterne transport?rer har ?kt noe igjen i tredje kvartal som f?lge av tiltak knyttet til reduksjon av eget bilmateriell.

Resultatet fra driften viser yterligere tap i tredje kvartal, ca. TNOK -4000. Tap ved avgang driftsmidler er TNOK 2.300 i kvartalet.

Bedriften er inne i en omfattende omstilling og i juli ble bilparken redusert med 10 biler, som n? er solgt og gitt tap som f?lge av et overfylt bruktbilmarked. Selskapet har fire terminaler hvor driften vurderes p? tre av dem. I tredje kvartal ble det iverksatt tiltak for avvikling av terminalen i Trondheim, og det foreligger ogs? avtale om salg av terminalen i R?rvik. Salget vil isolert sett gi en mindre gevinst i fjerde kvartal 2009.

Omstillingene er fulgt opp med nedbemanning p? b?de administrativ side og blant sj?f?rer, med forventing om ? se resultater av omstillingstiltakene utover i fjerde kvartal.

Investeringer – likviditet
Det er kun foretatt mindre investeringer i 2009, dette gjelder i hovedsak noe inventar innenfor ambulansevirksomheten.

Til sammenligning investerte konsernet i 2008 for n?rmere TNOK 20.000 i varige driftsmidler, hvor TNOK 18.300 gjaldt materiell for oppstart av de ambulansekontrakter som hadde sin oppstart 01.januar 2008.

Investeringene blir generelt finansiert med egenkapital og l?n i bank. Alle l?n i konsernet har NIBOR-tilknytning og f?lger svingninger i rentemarkedet.

A to już wiesz?  MediStims nye billeddiagnostikk produkt VeriQC er klarert for salg i Japan.

Namsos Trafikkselskap sin beholdning av egne aksjer er ved utl?pet av rapporteringsperioden 10 aksjer.

Egenkapitalandelen er 49 % pr. 30.09.09.

Konsernets likviditet er vurdert ? dekke behovet p? tidspunktet for regnskapsavleggelsen, blant annet ut fra at vi har en trekkrettighet. Det arbeides med n?dvendige tiltak for ? bedre arbeidskapitalen for ? m?te likviditetsutfordringene i resten av 2009 og videre inn i 2010.

Aksjon?rforhold pr. 30.09.09
Det er ingen vesentlige endringer i aksjon?rsammensetningen hittil i 2009.

Sentrale risikofaktorer
Tilknyttede selskaper utgj?r i dag en betydelig del av selskapets balanse. Risikoen er dermed knyttet opp mot resultatutviklingen og ev. kontantstr?mmer som kommer fra disse selskapene.

Markedet for godstransport p? vei har v?rt fallende i 2009 og den generelle markedssituasjonen er utfordrende. Mye ledig kapasitet i ?r preger konkurransesituasjonen.

Marginene er generelt lave innenfor godstransport p? veg og prispresset har ?kt ytterligere i 2009.

Kontraktene for godsvirksomheten har generelt en varighet p? 1 ?r, med gjensidig oppsigelsestid p? 3 m?neder, hvilket representerer risiko. Selskapet er i 2009 konkurranseutsatt p? en stor kontrakt med Coop som vi opererer pr. i dag. Avgj?relse om ev. fornyelse av denne ble negativ og avtalens overgang er satt til 01.02.2010.

Egen bilpark er nedskalert i f?rste halv?r 2009 med ca en tredjedel dels som en respons til den generelle nedgangen i markedet og for ? optimalisere driften. Ogs? i tredje kvartal er det foretatt salg av godsbilmateriell. Risikoen vil bli redusert knyttet til volumsvingningene framover gjennom en noe h?yere andel innleie av eksterne transport?rer.

Kontraktene p? ambulanseomr?det har i ?r v?rt p? ny anbudsrunde. Selskapet har gjennom anbudsrundene mistet to av de tre ambulanseomr?der selskapet drifter i dag knyttet til Helse Midt-Norge. Resten av de eksisterende kontrakter (i Helse S?r-?st) er n? gjenvunnet. De nye kontraktene har fler?rig varighet (tre ?r), fra h?sten/vinteren 2009.

A to już wiesz?  Vurderer ? utstede obligasjonsl?n

Renten p? konsernets l?n er knyttet til markedsrentene. Det er bundet forholdsvis mye kapital innenfor godsvirksomheten og investeringer i tilknyttet virksomhet.

Likviditetssituasjonen preges av periodene bak oss med de svake ?konomiske resultatene p? egen drift samt en forsiktig holdning til utbytte fra tilknyttet virksomhet.

Hendelser etter periodens utl?p
Selskapets styrende organer er ikke kjent med spesielle hendelser inntruffet etter periodens utl?p, som ikke er nevnt i denne rapporten. Det er inng?tt avtale om salg av aksjene som Namsos Trafikkselskap ASA eier i Torghatten ASA, salget vil i fjerde kvartal gi et resultatbidrag p? ca. TNOK 400.

Namsos, 25.11.2009.
Namsos Trafikkselskap asa

Odd R. ?ie Halle Sivertsen Mari-Anne Hoff
Styreleder

Jane Hennie Sandvik Rasmussen Sverre Tangen Vidar Kjesbu
Nestleder

Odd Ivar L?vhaugen

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy