DK

Ny administrativ struktur slanker Vejle Kommunes direktion

Koncernen planl?gger aktieemission p? ca. 20 mia. kr.
Danske Bank har offentliggjort ?rsrapport for 2010. ?rsregnskabsmeddelelse og ?rsrapport er tilg?ngelig p? www.danskebank.com/regnskab. Her f?lger udvalgte hovedpunkter.
Danske Bank koncernen opn?ede et resultat for 2010 p? 6,5 mia. kr. f?r skat. Efter skat blev resultatet 3,7 mia. kr. Resultatet var bedre end forventet ved ?rets begyndelse.

Koncernens indt?gter udgjorde 46,3 mia. kr. og faldt 22 pct. sammenlignet med sidste ?r. Faldet i indt?gterne skal ses i lyset af de s?rdeles h?je handelsindt?gter i 2009.

Omkostningerne faldt med 10 pct. i forhold til 2009. Fraregnet nedskrivninger p? goodwill og garantiprovision til statsgarantiordningen (Bankpakke I) faldt omkostningerne 3 pct. og udviklede sig som forventet.

Nedskrivninger p? udl?n udgjorde 13,8 mia. kr. og blev n?sten halveret i forhold til sidste ?r. Nedskrivningerne faldt is?r i Danmark og Baltikum. Irland var fortsat p?virket af sv?re ?konomiske forhold.

Af nedskrivningerne vedr?rte 7,6 mia. kr. sm? og mellemstore virksomheder, og 1,4 mia. kr. vedr?rte Bankpakke I.

Koncernens balance steg med 115 mia. kr. i forhold til ultimo 2009, svarende til en stigning p? 4 pct. De samlede udl?n var p? niveau med udgangen af 2009. I Danmark blev der foretaget nye udl?n (eksklusive repoudl?n) for 54,4 mia. kr., hvoraf nyudl?n til private udgjorde 28,4 mia. kr.

Koncernen havde ultimo 2010 fortsat solide kernekapital- og solvensprocenter p? henholdsvis 14,8 og 17,7 i forhold til 14,1 og 17,8 ultimo 2009.

Likviditeten er fortsat s?rdeles tilfredsstillende. Koncernen udstedte i 2010 obligationer for 22 mia. kr. med l?betider til og med fem ?r. Endvidere blev der udstedt s?rligt d?kkede obligationer for 30 mia. kr. med l?betider mellem 7 og 15 ?r. Koncernen har ikke udstedt statsgaranterede obligationer siden sommeren 2009.
Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte for 2010.

Koncernen planl?gger i 1. halv?r 2011 at gennemf?re en aktieemission p? ca. 20 mia. kr. og har anmodet den danske regering om tilladelse til at f?rtidsindfri den statslige hybridkapital. Disse kapital?ndringer vil samlet set sikre en kapitalstyrke, der b?de i kvalitet og st?rrelse placerer koncernen blandt de bedst kapitaliserede banker i Europa.

Trods udsigt til moderate v?kstrater i den vestlige verden forventes genopretningen af den globale ?konomi at forts?tte i 2011, og den makro?konomiske udvikling giver h?b om et gradvist forbedret forretningsgrundlag for koncernen i det kommende ?r. Faldet i nedskrivninger p? udl?n forventes at forts?tte trods fortsat h?je nedskrivninger i Irland.

Ordf?rende direkt?r Peter Straarup udtaler: “Vi er p? rette vej. Bankaktiviteterne viser robust indtjening, og nedskrivningerne er halveret i l?bet af ?ret. Vi forventer, at resultaterne forbedres yderligere i 2011, og at nedskrivningerne forts?tter med at falde.

Kontaktpersoner
Torsdag den 10. februar 2011 fra kl. 11.00
Ordf?rende direkt?r Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Online regnskab
Se Danske Banks online regnskab p?: www.danskebank.com/onlineregnskab
Pressem?de
?rsregnskabet pr?senteres p? pressem?de kl. 11.00.

Telekonferencen
Der holdes telekonference den 10. februar 2011 kl. 15.00.
Telekonferencen kan f?lges direkte p? www.danskebank.com/webcast

Dette materiale indeholder henvisninger til en mulig aktieemission foretaget at Danske Bank. Disse henvisninger skal ikke opfattes som et tilbud om at s?lge v?rdipapirer eller en opfordring til at tilbyde at k?be eller tegne v?rdipapirer i USA eller en anden jurisdiktion. V?rdipapirerne, der omtales i dette materiale, er ikke og vil ikke blive registreret under Securities Act of 1933 (den amerikanske v?rdipapirlov) med senere ?ndringer og m? ikke udbydes, udnyttes eller s?lges i USA uden registrering eller uden gyldig fritagelse fra registrering. Henvisningerne er indeholdt i og givet som en del af dette materiale i medf?r af Rule 135c i Securities Act of 1933 (den amerikanske v?rdipapirlov) med senere ?ndringer.

Similar Posts