del?rsrapporter

Ny dato for offentliggj?ring av kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 og forel?pig ?rsregnskap for 2009

KONSERN

Konsernet oppn?dde et resultat f?r skatt i 4. kvartal 2009 p? MNOK 7,7 mot MNOK -55,7 i samme periode i 2008. Resultat f?r skatt pr. 4. kvartal 2009 ble MNOK -27,9 mot MNOK -59,6 i 2008. I 4. kvartal ble driftsresultatet MNOK 12,9 mot MNOK -32,6 i samme periode i 2008. Driftsresultatet pr. 4. kvartal 2009 ble MNOK -9,0 mot MNOK -7,0 i 2008.

Alle segmenter, bortsett fra Uldal, viser forbedring i driftsresultat i 4. kvartal 2009 sammenlignet med samme periode i 2008. Uldal viser imidlertid en klar forbedring i driftsresultatet i 4. kvartal 2009 i forhold til i 3. kvartal 2009. I f?rste halv?r 2009 ble det gjennomf?rt nedskrivning av maskiner og utstyr p? til sammen MNOK 23,8, hvorav MNOK 11,5 i Sasmox og MNOK 12,3 i Masonite Beams. I 4. kvartal ble MNOK 5,8 av nedskrivningen tilbakef?rt, hvorav MNOK 1,7 i Sasmox og MNOK 4,1 i Masonite Beams. Total nedskrivning av maskiner og utstyr i 2009 er
f?lgelig MNOK 18,0.

Byggmakonsernets salgsinntekter i 4. kvartal 2009 ble MNOK 416,1, en ?kning p? MNOK 10,2 i forhold til samme periode i 2008. I 4. kvartal har alle segmenter, bortsett fra Masonite Beams, ?kning i salgsinntekter sammenlignet med 4. kvartal i 2008. Pr. 4. kvartal 2009 ble salgsinntektene MNOK 1.628,8 mot MNOK 1.827,7 i 2008.

Netto finanskostnader pr. 4. kvartal 2009 ble MNOK 18,9 som er MNOK 33,7 lavere enn i 2008. Agiogevinst p? valutal?n er pr. 4. kvartal 2009 inntektsf?rt med MNOK 8,8, mens urealisert agiotap p? valutal?n i 2008 ble kostnadsf?rt med MNOK 6,0. Resultat av rentesikring er f?rt i posten netto finanskostnader og er pr. 4. kvartal 2009 kostnadsf?rt med MNOK 1,0, mot MNOK 6,0 pr. 4. kvartal 2008. Netto rentekostnader er redusert, hovedsakelig som f?lge av lavere renteniv? sammenlignet med 2008.

Likviditetsreserven var pr. 31.12.2009 p? MNOK 114,7, som er en ?kning p? MNOK 44,0 fra 1.1.2009. Styret og ledelsen har h?y fokus p? kapitalrasjonalisering i konsernet og kapitalbinding i varelager er redusert med MNOK 85,8 fra 1.1.2009. Fokus p? kapital- og kostnadseffektivisering vil bli opprettholdt.

Gjennomf?rte investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler pr. 4. kvartal 2009 er til
sammen MNOK 45,9, hvilket er vesentlig lavere enn i 2008.

Bokf?rt egenkapital, inklusiv minoritetsinteresse, var pr. 31.12.2009 MNOK 374,5 (27,5 %), hvilket er en nedgang p? MNOK 33,5 i forhold til 1.1.2009. Viktigste ?rsak til endring i egenkapitalen er det negative resultatet pr. 4. kvartal 2009, samt utbetaling av utbytte.

Den konjunkturbetingede nedgangen i ettersp?rselen av byggevarer har f?rt til ?kt prispress p? de fleste av Byggmas produktgrupper. Dette har p?virket driftsresultatet i negativ retning. Samtidig har konjunkturnedgangen medf?rt at Byggmakonsernet har oppn?dd prisreduksjon p? mange viktige innsatsfaktorer og dette har – sammen med reduserte faste kostnader – p?virket driftsresultatet i positiv retning.

Utsiktene fremover:

Styret forventer at ROT-markedet i 2010 ? v?re stabilt, mens aktivitetsniv?et i nybyggmarkedet vil bli noe forbedret i 2010, men niv?et vil fortsatt v?re lavt.

De fleste av konsernets selskaper lanserte nye produkter p? Bygg Reis Deg messen i september 2009, som forventes ? gi positive bidrag i omsetning og inntjening i 2010.

I likhet med 2009 forventes konsernets investeringsniv? i 2010 ? v?re betydelig lavere enn
tidligere ?r.

Selskapets ledelse har stor fokus p? ? f? den nye produksjonslinjen ved Masonite Beams til ? fungere som planlagt.

Gjennomf?rte omstillinger og kostnadsreduksjoner inneb?rer etter styrets oppfatning at konsernet er godt posisjonert og vel forberedt i forhold til fremtidige utfordringer.

Vennesla, 24.2.2010
Styret for BYGGMA ASA

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy