SE

Ny studie: Högre livskvalitet bland sm?företagarna

Landets sm?företagare jobbar mindre och är allt mer nöjda med att ha startat eget. Det visar en färsk undersökning fr?n företagarförbundet Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma. Undersökningen presenteras inför mässan Eget Företag som öppnar i morgon.

I undersökningen ställdes fr?gor b?de om arbetstider och attityder. P? fr?gan om vad sm?företagarna anser om sin livskvalitet sedan de startat eget svarar 76 procent att den har blivit högre. I jämförbara undersökningar förra ?ret och för fem ?r sedan var motsvarande andelar 73 respektive 65 procent.
? Vi ser ocks? att arbetstiderna tenderar att minska. För ett par ?r sedan hade nästan nio av tio sm?företagare arbetsveckor p? mer än 40 timmar. Den andelen har nu minskat fr?n 88 till 81 procent. Kombinationen av kortare arbetstider och ökad livskvalitet tyder p? att allt fler sm?företagare lyckas skapa en acceptabel balans i livet, säger Mats Assarsson, ordförande för Fria Företagare.
Seniorerna mest nöjda
De mest nöjda sm?företagarna finns i Värmland, Jämtland och Västmanland. De minst nöjda finns i Kronobergs och Sörmlands län samt p? Gotland.
Ett tydligt resultat är ocks? att det finns ett samband mellan ?lder och upplevd livskvalitet. I ?ldersgruppen 64 ?r eller äldre uppger 79 procent att företagandet ger dem högre livskvalitet, medan ?ldersgruppen 18 till 29 ?r ligger p? 62 procent.
Det finns även skillnader mellan branscherna som företagarna är verksamma i. De som jobbar med redovisning eller med v?rd och omsorg upplever högst livskvalitet, medan tillfredsställelsen är lägst bland dem inom kultur, nöje och fritid.
Egna beslut viktiga
P? fr?gan om vad som är det bästa med att driva företag är det en tydlig tendens att det egna beslutsfattandet f?tt större betydelse. Mer än hälften uppskattar att de kan styra sin egen tid och att de f?r vara sin egen chef. Det är n?got mer än i fjol. Självförverkligande i form av möjligheten att f? jobba med s?dant man tycker är roligt har minskat i samma m?n.
? Ett annat intressant resultat är att de som tycker att det sämsta med att vara företagare är att de ?alltid m?ste arbeta? har minskat kraftigt ? fr?n 42 procent i fjol till 33 procent i ?r. Däremot ökar bekymren med myndighetskontakter och administration n?got. Det är en signal om att det behövs ännu fler lättnader i regelverken, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs som är Sveriges största leverantör av ekonomiprogram och internetlösningar till företag och redovisningsbyr?er.
Om undersökningen
Undersökningen om attityder bland sm?företagare genomfördes 9-21 september 2014 genom utskick via e-post till 6 600 företag. Av dessa svarade 830 p? fr?gorna. Det ger en svarsfrekvens p? nästan 13 procent. Resultaten jämförs med en likadan undersökning med lika m?nga svar den 16-23 september 2013 samt i n?gra fr?ge- ställningar med motsvarande enkäter 2009 respektive 2011. Den geografiska spridningen av de svarande motsvarar ett statistiskt urval. De deltagande företagarna representerar nästan samtliga branscher, varav de största utgörs av verkstad och industri, handel, bygg, redovisning samt transport. Resultatet fr?n den nya undersökningen bifogas.
För mer information, kontakta
Mats Assarsson, ordförande för Fria Företagare, 0709-37 41 33
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0705-20 01 30
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25
Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser b?de inom privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder v?ra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 5 600 anställda och omsatte 6 500 miljoner norska kronor 2013.
Bifogade filer

Similar Posts