SE

Nyemissioner i Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) (Moretime) avser genomföra dels en företrädesemission om 10 453 tkr, dels en kvittningsemission om 5 000 tkr riktad till innehavare av konvertibler i Bolaget. Samtidigt föresl?s emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Moretime Business Partner AB som skall kunna överl?tas till nyckelpersoner i koncernen till marknadspris.
Nyemissionerna genomförs för att stärka Bolagets finansiella ställning och finansiera tillväxten fram till positivt kassaflöde.
Nyemissionerna ska beslutas vid en extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 3 november 2014 kl 17.00 p? Moretimes kontor p? Drottninggatan 95A, Stockholm. Separat kallelse publiceras enligt tidsplan.
Företrädesemissionen
Styrelsen i Moretime har den 30 september fattat beslut om att kalla till extra bolagstämma i syfte att genomföra en företrädesemission p? följande villkor. Varje befintlig aktie i Moretime berättigar till 1 teckningsrätt och 1 teckningsrätt ger rätt till teckning av 1 ny aktie. Teckningskursen föresl?s bli 1,00 kr per aktie.
Företrädesemissionen omfattar högst 10 453 749 aktier, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 710 855 kr. Den totala emissionslikviden kommer att uppg? till högst 10 453 tkr vid full teckning.
Om Företrädesemissionen blir övertecknad föresl?s att styrelsen bemyndigas att av bolagsstämman utöka emissionen om sammanlagt högst 2 000 000 aktier till en emissionskurs om 1,00 kr.
Vid fullt utnyttjande tillförs Moretime ytterligare emissionslikvid om maximalt 2 000 000 kronor.
Ambitionen är att emissionen skall vara fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garanter.
Kvittningsemission
Styrelsen i Moretime har den 30 september 2014 fattat beslut om att föresl? bolagsstämman att fatta beslut om en kvittningsemission riktad till konvertibeldelägare, varvid innehavare av konvertibler i Bolaget erbjuds att teckna nya aktier med betalning genom kvittning av fordran enligt innehavda konvertibler.
Teckningskursen föresl?s vara 1,00 kr per aktie.
Kvittningsemissionen omfattar 5 000 000 aktier, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 340 000 kr.
Vid full teckning minskar Bolagets räntebärande skuld med 5 000 tkr.
Ambitionen är att hela emissionen tecknas.
Emission av teckningsoptioner
Styrelsen i Moretime har den 30 september 2014 fattat beslut om att föresl? bolagsstämman att besluta om en emission av teckningsoptioner.
Förslaget innebär att 2 000 000 teckningsoptioner emitteras och att dessa tecknas av Moretime Business Partner AB. Emissionen sker utan vederlag.
Teckning av ny aktie med stöd av teckningsoptionerna föresl?s ske under tiden 1 oktober 2016 till 31 december 2016. Styrelsen föresl?r ocks? att bolagsstämman godkänner att överl?telse av teckningsoptionerna sker till nyckelpersoner enligt nedan.
Skälet till avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt är att Moretime Business Partner AB skall kunna överl?ta teckningsoptioner till medarbetare till marknadspris. Marknadspriset skall bestämmas med stöd av den s.k. Black & Scholes metoden. Eftersom teckningsoptionerna skall överl?tas till marknadspris kommer bolaget inte att belastas med n?gra kostnader för skatter eller arbetsgivaravgifter.
Teckningsoptionerna skall överl?tas till ledande medarbetare i koncernen, dock ej styrelseledamöter. Överl?telserna skall ske antingen för att möjliggöra eller underlätta rekryteringar av eller för att beh?lla och ge incitament till medarbetare inom koncernen.
Preliminär tidsplan

6 oktober 2014Kallelse till bolagsstämma

3 november 2014Extra bolagsstämma h?lls

5 november 2014Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

10 november 2014Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter i företrädesemissionen

14 november ? 25 november 2014Handel med teckningsrätter i företrädesemissionen

14 november ? 28 november 2014Teckningsperiod

1 december 2014Preliminärt utfall offentliggörs

4 december 2014Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall

Stockholm i september 2014
Moretime Professional Services AB (publ)
Styrelsen
Kontakt vid fr?gor:
Carl-Fredrik Morander, VD
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: [email protected]

Moretime Professional Services AB (publ) har sedan starten för 10 ?r sedan kontinuerligt utvecklat sin affärsidé inom r?dgivning och levererar idag s?väl digitala tjänster via internet som kvalificerat kompetensstöd inom affärsjuridik, revision, skatt, redovisning, HR och affärsutveckling. Tjänsterna n?r potentiellt en marknad som ?rligen är värd 40 miljarder. Med nytänkande och kundnyttan i fokus levererar vi tjänster p? ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt. Moretime förser de sm? och medelstora företagen med det stora företagets stödfunktioner med hjälp av tillgänglig teknologi. Vi förenklar och ökar v?ra kunders konkurrenskraft samt deras förm?ga att utveckla sin affär.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy