Finans

Odfjell SE – plassering av nytt usikret obligasjonsl?n p? NOK 500 millioner

Kredittilsynet advarer mot investeringstilbud markedsf?rt av Ailant Finance SA

Kredittilsynet har mottatt opplysninger om at Ailant Finance SA (adresse: Ibsenkvartalet, C.J. Hambros pl. 2, Oslo, Norge) har kontaktet norske investorer og tilbudt investeringstjenester. Selskapet tilbyr ogs? tjenester fra nettstedethttp://www.fondforvaltning.com.

Kredittilsynet gj?r oppmerksom p? at Ailant Finance SA ikke har godkjennelse til ? drive investeringstjenester i Norge, og foretaket har derfor ikke n?dvendig godkjennelse i henhold til norsk lov. Dette inneb?rer at Kredittilsynet ikke har tilsynskontroll over selskapet eller har godkjent de tjenestene som selskapet tilbyr. Kredittilsynet anbefaler derfor investorer ? ikke inng? avtaler eller overf?re verdier til Ailant Finance SA.

Kredittilsynetsregister inneholder informasjon om alle foretak som har tillatelse til ? tilby investeringstjenester i Norge. P? nettsidene til Kredittilsynet finnes ogs? en liste (ikke fullstendig) overakt?rer i markedet som opererer uten tillatelse.

Investor warning

Kredittilsynet (The Financial Supervisory Authority of Norway) warns against investment offers promoted by Ailant Finance SA

Kredittilsynet has been informed that Ailant Finance SA (address: Ibsenkvartalet, C.J. Hambros pl. 2, Oslo, Norway) has approached Norwegian investors offering investment services. The company also offers services from a websitehttp://www.fondforvaltning.com.
Kredittilsynet wishes to make it clear that Ailant Finance SA is not authorised to provide investment services in Norway, and therefore lacks the licence required under Norwegian law. The company is consequently not subject to Kredittilsynet’s supervisory oversight, nor has Kredittilsynet approved the services offered by the company. Kredittilsynet therefore recommends investors not to enter into agreements with or transfer assets to Ailant Finance SA.
Kredittilsynet’s registry gives details of all companies authorised to offer investment services in Norway. A list (not complete) ofcompanies operating in the market without a licence can be found on Kredittilsynet’s website.

Similar Posts