valutasp?rsm?l

?kt aktivitet og godt resultat i Veidekke

11-08-2011 09:39 Veidekke ASA Veidekke ?kte omsetningen i andre kvartal med 9 % sammenlignet med fjor?ret. Ordrereserven har ?kt med 14 % hittil i ?r. "Resultatene viser god utvikling innen boligmarkedet, men ogs? marginpress for entrepren?rvirksomheten. Alt i alt gir andre kvartal et godt grunnlag for Veidekkes videre utvikling", sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke.

Veidekkes omsetning i andre kvartal var 4 634 MNOK (4 327 MNOK i 2010). Resultatet f?r skatt ble 390 MNOK (163 MNOK). Resultatet pr aksje ble kr 2,40 (kr 0,90). Ordrereserven for konsernets entrepren?rvirksomhet er n? p? 13,9 mrd. NOK (12,3 mrd. NOK). (NB: Tallene er hentet fra segmentregnskapet)
Entrepren?rvirksomheten
Den positive utviklingen i det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet fortsatte i andre kvartal, og Veidekkes ordrereserve ?kte med 8 % i l?pet av kvartalet. I den norske virksomheten er resultatet preget av fortsatt marginpress samt nedskrivning p? et st?rre prosjekt. I Sverige ?kte b?de omsetningen med 30 % og resultatmarginen ble 3,2 %. Omsetningen i den samlede entrepren?rvirksomheten ble i andre kvartal 3 672 MNOK (3 294 MNOK) og resultatet 73 MNOK (110 MNOK).
Eiendomsutvikling
I boligmarkedet har den gode utviklingen fra 2010 fortsatt, s?rlig i de store byene. For Veidekke har dette gitt en markant aktivitets?kning og resultatforbedring. I tillegg fikk Veidekke en resultateffekt p? 133 MNOK gjennom kj?pet av Bouwfonds (NL) aksjer i Bouwfonds Veidekke AB. Antall boliger i produksjon ved kvartalets utgang var 1 158 (614), og i alt solgte Veidekke Eiendom 178 boliger i l?pet av ?rets andre kvartal (159). Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i andre kvartal endte p? 377 MNOK (306 MNOK) og resultatet ble 177 MNOK (13 MNOK).
Industri
Samlet omsetning i Veidekke Industri i andre kvartal ble 827 MNOK (849 MNOK), mens resultatet ble 161 MNOK (48 MNOK). Salget av Veidekke Gjenvinning ble gjennomf?rt i juni m?ned og ga en resultateffekt p? 109 MNOK. Innen asfaltomr?det gikk omsetning og resultat noe ned, noe som ble kompensert av virksomheten innenfor pukk- og grus og veivedlikehold..
HMS
Sykefrav?ret for alle ansatte i Norge i andre kvartal var 5,7 % (5,5 %), mens det i Sverige var 3,6 % (3,1 %) og i Danmark 2,1 % (2,5 %). H-verdien i hele konsernet (antall frav?rsskader pr million arbeids­timer) endte p? 5,7 (5,4) i andre kvartal.
Det vises ogs? til styrets rapport for andre kvartal 2011 som er vedlagt denne pressemelding.

Rapport 2. kvartal 2011

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 90 58 23 23, [email protected]
Konserndirekt?r/CFO J?rgen W. Porsmyr, tlf 21 05 76 44 / 90 75 90 58, [email protected]
Kommunikasjonsdirekt?r Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus og veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen n?r 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy