skattesp?rsm?l

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, mars 2010

8 prosent
fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010.

[Figur: Omsetningsindeks for industri. Januar 2001-mars 2010. 2005=100]

[Figur: Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Trem?neders
glidende gjennomsnitt 2001- 2010]

Industriens omsetning i hjemmemarkedet falt med 4

Similar Posts