SE

Omvandling av aktier i NCC AB

a8

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att s?dan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att p? detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.
Under september 2014 har p? aktieägares begäran 25 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppg?r därefter till 347 548 695.
Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppg?r till 108 435 822, varav 26 568 097 aktier av serie A och 81 867 725 aktier av serie B. Bolaget innehar 592 500 B-aktier i eget förvar.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, IR-ansvarig, 070-354 80 35
NCC:s presstelefon: 08-585 519 00 eller e-post: [email protected]
Informationen är s?dan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2014, kl.11.00.
Samtliga NCCs pressmeddelanden finns p? www.ncc.se/press.
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade ?r 2013 en omsättning p? 58 Mdr SEK och 18 500 anställda.
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade ?r 2012 en omsättning p? drygt 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.
NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.
NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, s?som kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underh?ll av vägar.
NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum bygger NCC bostäder och hus. I Tyskland och S:t Petersburg bygger NCC främst bostäder. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy