Optidev ?pner nytt kontor i Bergen

Med styrket bankdrift og reduserte tap p? utl?n oppn?dde SpareBank 1 SMN et
resultat f?r skatt p? 904 millioner kroner per tredje kvartal 2010, en ?kning p?
73 millioner fra samme periode i fjor.

Fremgangen henger sammen med godt resultat i bankens kjernevirksomhet med lavere
tap p? utl?n og sv?rt lav kostnadsvekst.

– Vi er meget godt tilfreds med resultatutviklingen i SpareBank 1 SMN, og vil
spesielt fremheve styrket inntjening i bankens ordin?re drift. Vi opplever god
kundetilgang med sterk vekst i boligl?n og en netto kundevekst p? over 2600
privatkunder, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN,

Til tross for generell usikkerhet knyttet til konjunkturutviklingen, forventer
styret i SpareBank 1 SMN at 2010 skal bli et godt ?r for banken.

Per tredje kvartal 2010 – hovedtrekk:
* Resultat f?r skatt: 904 mill. kr (831 mill. per tredje kvartal 2009)
* Resultat etter skatt: 704 mill. kr (686 mill.)
* Egenkapitalavkastning: 13,9% (16,6%)
* Vekst i utl?n: 12,4% (10,0%)
* Tap p? utl?n: 108 mill. kr (238 mill.)
* Vekst i innskudd: 2,8% (5,4%)
* Kjernekapitaldekning: 10,6% (10,6%)
* Resultat per egenkapitalbevis: 4,43 kr (5,05 kr)

Sterk kundevekst
Den betydelige tilgangen av nye, gode bedriftskunder fortsetter. Samlet
utl?nsvekst i bedriftsmarkedet ble 17,0 prosent siste tolv m?neder mot en
generell kredittvekst if?lge SSB p? 1,3 prosent. Vel halvparten av bankens
utl?nsvekst er overtakelse av l?n fra BN Bank i ?lesund.

SpareBank 1 SMN opprettholder en solid posisjon i privatmarkedet med en
utl?nsvekst til boligform?l p? 9,1 prosent. Ogs? her tar banken nye
markedsandeler, jfr. tall fra SSB som viser en generell vekst p? 6,3 prosent i
samme periode. Utl?nsveksten i banken var ?kende i perioden, med en forel?pig
topp i september m?ned.

Forvaltningskapitalen i SpareBank 1 SMN er per tredje kvartal p? 114,3
milliarder kroner, inkludert l?n overf?rt til deleide SpareBank 1 Boligkreditt.

Trondheim, 4. november 2010.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:
Administrerende direkt?r Finn Haugan tlf 900 41 002
Finansdirekt?r Kjell Fordal tlf 905 41 672
Informasjonsdirekt?r Hans Tronstad tlf 941 78 322

Om SpareBank 1 SMN
SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern. Markedsleder i privat- og
bedriftsmarkedet, og lokalisert p? 42 steder i regionens kommuner med i alt 53
kontor.

V?rt m?l er ? v?re den anbefalte banken for kunder i Tr?ndelag og p?
Nordvestlandet, og som lokal og selvstendig sparebank f?ler vi et spesielt
ansvar for ? stimulere til vekst og trivsel i regionen. Vi bygger v?r virksomhet
p? n?rhet til kundene, god tilgjengelighet, full produktbredde og helhetlig
?konomisk r?dgivning.

Hovedkontoret er i Trondheim. Konsernet har ca 1100 ansatte og omfatter ogs?
datterselskapene SpareBank 1 SMN Finans, EiendomsMegler 1 Midt-Norge, Allegro
Finans og SpareBank 1 SMN Regnskap samt st?rste aksjon?r med eierandel p? 33
prosent i BN Bank.

SpareBank 1 SMN er en av seks eiere av SpareBank 1 Gruppen. ?nskes ytterligere
informasjon, bes?k v?r http://hjemmeside www.smn.no”>hjemmeside www.smn.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Authors

Related posts

Top