Hel-

Oslo ABM – ECEN11 PRO – Nytt l?n til notering 30.03.2011 Nytt l?n til notering p? Oslo ABM 30.03.2011

15%
Ticker: ECEN11 PRO
ISIN: NO0010599566
Segment: OABM
Sektor: OAB1
Hjemstat: NO
Handelsvaluta: NOK
L?nebel?p: 500 mill

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #CFO   #MNOK   #Wibecke Brusdal