valutasp?rsm?l

Oslo B?rs – HNA105 – Nytt l?n til notering 25.05.2011 Nytt l?n til notering p? Oslo B?rs 25.05.2011

67% CERT 094 150811
Ticker: HNA105
ISIN: NO0010610892
Segment: OBOC
Sektor: OBC1
Hjemstat: NO
Handelsvaluta: NOK
L?nebel?p: 300 mill

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy