del?rsrapporter

Pengemengden (M2), februar 2010

Fortsatt uendret gjeldsvekst

Tolvm?nedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4,2 prosent fram til utgangen av februar, uendret fra m?neden f?r. De ikke-finansielle foretakenes gjeldsvekst ?kte, mens husholdningenes gjeldsvekst falt.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) utgjorde 3 446 milliarder kroner ved utgangen av februar, en oppgang fra 3 427 milliarder kroner ved utgangen av januar.

Oppgang i ikke-finansielle foretaks gjeldsvekst

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 177 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvm?nedersveksten var fortsatt negativ, men ?kte fra -1,6 prosent fram til utgangen av januar til -1,2 prosent fram til utgangen av februar. Dette er de ikke-finansielle
foretakenes f?rste oppgang i tolvm?nedersveksten siden oktober 2008.

Veksten i det glidende trem?nedersgjennomsnittet for foretakenes bruttogjeld var -2,4 prosent i perioden desember-februar, sett i forhold til foreg?ende trem?nedersperiode. N?r denne vekstraten er lavere enn tolvm?nedersveksten, indikerer det at tolvm?nedersveksten kan avta
fremover.

[Figur: Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst]

Redusert gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 005 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvm?nedersveksten var dermed 6,7 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 7,0 prosent fram til utgangen av januar.

[Tabell: Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst]

Kredittkildenes vekstrater p?virkes av portef?ljeflyttinger

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 56 prosent bankl?n. Tolvm?nedersveksten i bankenes utl?n til publikum gikk ned fra -5,9 prosent i januar til -8,7 prosent i februar. Kredittforetakenes utl?n bel?p seg til 894 milliarder kroner ved utgangen av februar, og ?rsveksten gikk opp fra
38,0 prosent i januar til 46,4 prosent i februar. Vekstratene er p?virket av overf?ringer av utl?n fra banker til kredittforetak. Overf?ringene har blant annet sammenheng med bytteordningen for obligasjoner med fortrinnsrett mot statspapirer. Ser en bankene og kredittforetakene under
ett, ?kte samlet utl?nsvekst siste tolv m?neder fra 3,4 prosent fram til utgangen av januar til 3,5 prosent fram til utgangen av februar.

Veksten i publikums obligasjonsgjeld avtok i ?rets to f?rste m?neder, etter ? ha ?kt gjennom hele 2009. Fram til utgangen av februar var tolvm?nedersveksten 15,0 prosent, ned fra 21,2 prosent i januar. Tolvm?nedersveksten i sertifikatgjelden ?kte fra -9,5 prosent i januar til
-4,5 prosent i februar.

K2

Er et tiln?rmet m?l for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Det utarbeides ogs? en indikator for samlet kreditt, kalt Kredittindikatoren K3, som publiseres med vel én m?neds etterslep i forhold til K2. K3 omfatter i tillegg til K2 ogs? publikums utenlandsgjeld, der st?rstedelen kan tilskrives ikke-finansielle foretaks gjeld.

Veksten i det glidende trem?nedersgjennomsnittet:

Vekst i gjennomsnittlig utest?ende kreditt (sesongjusterte tall) i siste trem?nedersperiode i forhold til foreg?ende trem?nedersperiode, korrigert for valutakursomvurderinger og statistikkbrudd, omregnet til ?rlig rate. Beregningen er sentrert, det vil si at observasjonen legges til den midterste av m?nedene i den siste trem?nedersperioden.

http://www.ssb.no/k2/

Similar Posts