valutasp?rsm?l

Positiv utvikling for KLP

04-05-2011 09:00 KLP KLPs gode resultater fortsetter inn i 2011. KLP-konsernet leverer et driftsresultat p? 1,5 milliarder kroner for f?rste kvartal.

KLPs gode resultater fortsetter inn i 2011. KLP-konsernet leverer et driftsresultat p? 1,5 milliarder kroner for f?rste kvartal.
Kapitalforvaltningen viser en fortsatt god utvikling selv om kvartalet har v?rt preget av en viss grad av uro i finansmarkedene. Bokf?rt og verdijustert avkastning p? forsikringskundenes midler endte p? henholdsvis 1,6 og 1,2 prosent i f?rste kvartal. Fortsatt styrke i de internasjonale aksjemarkedene bidrar til en god avkastning i kvartalet. I tillegg har eiendomsmarkedet utviklet seg positivt for KLP.
– Til tross for tidvis urolige finansmarkeder og stigende renteniv? kan KLP vise til en god avkastning for f?rste kvartal. KLP har over flere ?r prioritert ? bygge bufferkapital. Oppbygging av buffere er positivt for kundene ettersom solide buffere gir grunnlag for ?kt forventet avkastning eller lavere pris p? rentegarantien, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.
Samlet eksponering i aksjer inkludert aksjederivater utgjorde 18,3 prosent ved utgangen av f?rste kvartal. De internasjonale aksjemarkedene fortsetter i en positiv utviklingstrend, mens oppgangen i det norske markedet var noe mer beskjeden. KLPs verdensindeks steg 3,7 prosent og Oslo B?rs 1,3 prosent.
KLPs eiendomsinvesteringer utgjorde 11,4 prosent av kundenes pensjonsfond ved utgangen av f?rste kvartal. Gjennomgangen av verdivurderinger viser at sentrale eiendommer med lange sikre kontrakter fortsatt prises h?yt i markedet. Dette har gitt grunnlag for en oppskrivning av eiendomsverdiene i kvartalet med 103 millioner kroner. KLP Eiendom kj?pte i f?rste kvartal Drammensveien 144 (Hafslund-bygget) til en eiendomsverdi p? 365 millioner kroner.
Positiv markedssituasjon
KLP oppleverer en positiv markedssituasjon innen offentlig tjenestepensjon. Det er totalt sett et begrenset antall kommuner som ser ut til ? g? ut p? anbud i ?r.
Det er nylig gjennomf?rt omfattende sp?rreunders?kelser blant KLPs kunder og pensjonister som viser en KTI-score p? mellom 76 og 78. Dette er et uttrykk for at KLP har utviklet et meget godt serviceniv? p? kundebehandlingen. Overgangen til ny pensjonsreform har g?tt knirkefritt. KLP har tilpasset seg det nye regelverket, og alle systemer og service fungerer tilfredsstillende.
God vekst for bankvirksomheten
KLP Banken kunne i februar feire ett?rsjubileum som operativ nettbank med utl?n og innskudd til personkunder. Bankens tjenester har blitt godt mottatt i markedet. Innskuddsvolumet i personmarkedet har en tilfredsstillende utvikling, og andelen KLP-medlemmer i den totale kundemassen er god.
Vekst i kapital- og fondsforvaltning
Forvaltning p? vegne av kunder utenfor KLP-konsernet utgjorde 14 milliarder kroner ved utgangen av f?rste kvartal. Av dette er ca 1/3 plassert i rentefond, mens 2/3 er plassert i aksjefond.
KLP Fondsforvaltning lanserte nylig kombinasjonsfondet KLP Kombinasjon. Fondet har markedets laveste kostnader og passer for investorer som ?nsker langsiktig sparing med litt lavere risiko enn i aksjefond.
Sterk posisjon innen skadeforsikring
KLP Skadeforsikring har beholdt en betydelig posisjon som leverand?r av skadeforsikring til kommuner og fylkeskommuner. I f?rste kvartal har det v?rt god anbudsaktivitet i kommunemarkedet s? vel som i bedriftsmarkedet. Ved kvartalsslutt er de st?rste tilbudene ikke avgjort. Selskapets satsing rettet mot personmarkedet viser fortsatt god utvikling.
N?kkeltall etter 1. kvartal 2011
Bokf?rt kapitalavkastning 1,6 prosent (1,2 prosent)
Verdijustert kapitalavkastning 1,2 prosent (2,2 prosent)
Verdijustert kapitalavkastning inkl verdijustering av obligasjoner som holdes til forfall 0,6 prosent (2,7 prosent)
Premieinntekter 3,3 milliarder kroner (2,9 milliarder kroner)
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger 2,3milliarder kroner (2,1 milliarder kroner)
Forvaltningskapital
KLP Konsern 288 milliarder kroner (258,1 milliarder kroner)
KLP selskap 258,8 milliarder kroner (224,2 milliarder kroner)
Kapitaldekning 11,5 prosent (12,7 prosent)
Solvensmargin 230 prosent (220 prosent)
Tallene i parentes er per 31.03.10
For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes 97 74 40 07
Konserndirekt?r ?konomi og finans Aage Schaanning 90 52 43 12
Finansdirekt?r Per Victor Nordan 92 03 55 00
Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich 90 91 55 23
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 271,7 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy