Finans

Presentasjon av rapporten for 4. kvartal 2009

Yara International ASA rapporterer bedrede resultater som f?lge av h?yere marginer enn i tredje kvartal. Volumutviklingen var stabil i kvartalet, men b?de priser og ettersp?rselen tok seg kraftig opp mot slutten av kvartalet.

Yaras resultat etter skatt i fjerde kvartal ble NOK 1.424 millioner (NOK 4,93 per aksje), sammenlignet med et negativt resultat p? NOK 2.109 millioner i 2008 (NOK 7,27 per aksje). Korrigert for valutagevinster og spesielle poster var resultatet NOK 4,35 per aksje sammenlignet med negative NOK 0,10 per aksje i fjerde kvartal i 2008. EBITDA for kvartalet var NOK 1.394 millioner sammenlignet med 1.626 i fjerde kvartal i fjor. Styret i Yara vil foresl? for Generalforsamlingen et utbytte p? NOK 4,50 for 2009.

“Det underliggende resultatet i fjerde kvartal var ikke tilfredsstillende. NPK-inntjeningen fortsatte ? bli hemmet av de h?ye kaliprisene, og fram til november ble prisene p? nitrat holdt tilbake av europeiske distribut?rers manglende vilje til ? ta posisjoner i forkant av v?rsesongen”, sier konsernsjef J?rgen Ole Haslestad i Yara International ASA.

“Vi opplevde en markant bedring i gj?dselsmarkedene mot slutten av fjerde kvartal, da b?de de globale nitrogen – og fosfatmarkedene ble ettersp?rselsdrevne. H?yere globale nitrogenpriser stimulerte til ?kt ettersp?rsel fra europeiske distribut?rer, som gjorde det mulig for Yara ? ?ke
nitratprisene betydelig med effekt fra januar. Sterkere fosfatettersp?rsel og fallende kalipriser har bidratt til at salget av NPK har tatt seg opp, og Yaras NPK-fabrikker har produsert for fullt siden begynnelsen av januar”, sier J?rgen Ole Haslestad.

Gj?dselsleveransene i fjerde kvartal var opp 37% sammenlignet med fjerde kvartal i fjor. I Europa ?kte leveransene for alle hovedproduktgrupper med unntak av NPK. NPK-salget i Europa fortsatte ? v?re hemmet av de h?ye kaliprisene, men ettersp?rselen tok seg opp i desember da b?de nitrogen- og fosfatettersp?rselen bedret seg. Leveransene til Industrisegmentet ?kte med 15% fra fjerde kvartal 2008 og 8% fra tredje kvartal 2009.

Yara fortsatte ? fokusere p? ? holde lagrene lave, og ved kvartalsslutt var lageret p? niv? med foreg?ende kvartaler og 43% lavere enn fjerde kvartal i fjor.

Energikostnadene i Europa falt i kvartalet i tr?d med det selskapet indikerte da tredje kvartal ble presentert.

Link til 4. kvartals webcast 15. februar 2010 kl 0930:http://media01.smartcom.no/Microsite/startaspx?eventid=4928

Kontakt:

Torgeir Kvidal, Investorkontakt
Telefon (+47) 24 15 72 95
Mobil (+47) 91 33 98 32
E-post [email protected]

Asle Skredderberget, Mediakontakt
Mobil (+47) 41 44 36 10
E-post [email protected]

Yara International ASA er et ledende kjemiselskap som konverterer energi, naturlige mineraler og nitrogen fra luften til essensielle produkter for b?nder og industrielle kunder. Som verdens st?rste leverand?r av mineralgj?dsel, hjelper vi til med ? skaffe mat til verdens voksende befolkning. V?r industrielle produktportef?lje inkluderer milj?produkter som hindrer luftforurensning. Yaras globale arbeidsstyrke p? 8.000 ansatte representerer betydelig mangfold og talent, og bidrar til Yaras posisjon som den ledende akt?ren innen sin bransje.
www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1384251]

Source: Millistream / Hug

Similar Posts