Hel-

Presentasjon av rapporten for 4. kvartal 2010

Meldepliktig

Den 14. februar 2011 ervervet HVS Invest AS 332
aksjer i Grenland Group ASA (“GGG”). Aksjene ble
ervervet til kurs NOK 12,30 per aksje. HVS Invest AS
eier etter dette 31 774 795 aksjer i GGG, hvilket
representerer cirka 89,56 prosent av aksjekapitalen
og cirka 90,30 prosent av stemmene i GGG*. HVS Invest
AS og dets n?rst?ende GGG har en samlet beholdning p?
32 063 199 aksjer, hvilket representerer cirka 90,37
prosent av aksjekapitalen i GGG.

HVS Invest AS er representert i GGGs styre ved Arne
Magnus Rise og i nominasjonskomiteen ved P?l M. Reed.
Denne b?rsmelding er avgitt i henhold til
verdipapirhandelloven §§ 4-1 og 4-3.

* GGG eier 288 404 egne aksjer som det ikke kan
stemmes for i selskapets generalforsamlin

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy