DK

Private k?ber Vestas aktier i stor stil

Efter godkendelse fra de relevante konkurrencemyndigheder har Skandinavisk Holding A/S og Scandinavian Tobacco Group A/S sammen med Swedish Match AB den 1. oktober 2010 gennemf?rt etableringen af verdens n?stst?rste cigarvirksomhed, der ogs? har en styrket position som verdens st?rste akt?r inden for pibetobak
Parterne offentliggjorde den 26. april 2010, at de havde indg?et en aftale om etablering af et nyt selskab ved en sammenl?gning af alle tobaksaktiviteter i Scandinavian Tobacco Group A/S (STG) med cigar- og pibetobaksaktiviteterne i Swedish Match AB (SM) (dog med undtagelse af sidstn?vntes s?kaldte “mass market”-cigarer p? det amerikanske marked). Efter at have modtaget de n?dvendige tilladelser fra en r?kke nationale konkurrence-myndigheder har parterne nu gennemf?rt transaktionen med virkning fra 1. oktober 2010.
Den nye virksomhed med navnet Scandinavian Tobacco Group f?r en ?rlig oms?tning p? ca. EUR 690 mio. og en EBITDA p? ca. EUR 140 mio. (baseret p? resultaterne fra 2009). Koncernens fabrikker i Europa, Asien og Mellemamerika producerer ?rligt mere end 2,5 mia. cigarer og 1.650 tons pibetobak, og virksomheden besk?ftiger omkring 9.700 med-arbejdere. Den nye virksomhed har salgsselskaber i 15 lande. Koncernen er markedsleder i en r?kke europ?iske lande inden for cigarer og pibetobak og har en markedsandel p? over 30 % af det amerikanske marked for s?kaldte premium (h?ndrullede) cigarer. De v?sentligste ci-garm?rker i virksomhedens portef?lje er Café Cr?me, La Paz, Henri Wintermans, Colts, Mercator, Macanudo, CAO, Partagas (USA), Cohiba (USA) og Punch (USA). Inden for pibe-tobak er de v?sentligste m?rker Erinmore, Borkum Riff, Clan, Half&Half og W.?. Larsen.
Skandinavisk Holding A/S (SH) ejer 51 % af aktierne i det nye Scandinavian Tobacco Group, medens Swedish Match AB (SM) ejer de resterende 49%. J?rgen Tandrup, bestyrel-sesformand i SH og i det tidligere Scandinavian Tobacco Group (STG), er formand for be-styrelsen i den nye virksomhed, og Conny Karlsson, bestyrelsesformand i SM, er n?st-formand. Anders Colding Friis, adm. dir. i det tidligere STG, er adm. dir. i det nye Scandinavian To-bacco Group, som har hoveds?de i K?benhavn.
“Efter flere m?neders forberedelse er vi glade for nu at kunne p?begynde arbejdet med at integrere de to virksomheder. Det nye Scandinavian Tobacco Group kan med rette kaldes en global virksomhed, og med den samlede portef?lje af tobaksm?rker har vi et st?rkt udgangspunkt for at skabe yderligere v?kst og stigende l?nsomhed,” forklarer Anders Colding Friis. I Australien og New Zealand er konkurrencemyndighedernes godkendelse af handlen be-tinget af, at den nye virksomhed fras?lger en del af sine aktiviteter i de to lande. Frasal-get vil finde sted efter etableringen af det nye Scandinavian Tobacco Group og vil ikke have nogen v?sentlig indflydelse p? driften eller de ?konomiske resultater i den nyetab-lerede virksomhed.
Yderligere oplysninger kan f?s ved henvendelse til:
Scandinavian Tobacco Group A/S Adm. dir. Anders Colding Friis (+45) 39 55 62 00
Flere oplysninger om det nye Scandinavian Tobacco Group A/S er tilg?ngelige p? hjemmesiden www.st-group.com .
Baggrund Skandinavisk Holding (SH) har indskudt Scandinavian Tobacco Group A/S (STG) – det tidligere Skandinavisk Tobakskompagni – med alle dets tobaksaktiviteter (cigarer, pibetobak og finsk?ren tobak) i mere end 100 lande over hele verden, inklusive portef?ljen af tobaksm?rker og omkring 3.400 medarbejdere. I 2009 opn?ede koncernen en samlet oms?tning p? DKK 2.400 mio. Swedish Match (SM) har indskudt alle sine cigaraktiviteter (med undtagelse af de s?kaldte “mass market”-cigarer p? det amerikanske massemarked og en minoritetsandel i det tyske selskab Ar-nold André) samt sine aktiviteter inden for pibetobak og rygetilbeh?r. Endvidere vil den nye virk-somhed p? udvalgte markeder varetage distributionen af lightere og t?ndstikker for Swedish Match.
SH betaler et bel?b p? EUR 30 mio. til SM dels for majoritetsposten i den nyetablerede virksomhed og dels som kompensation for de relative forskelle i de to virksomheders v?rdi p? g?ldfri basis.
Udover ejerandelen i Scandinavian Tobacco Group A/S er Skandinavisk Holding (SH) ejer af aktie-majoriteten i dagligvaregrossisten Dagrofa a.s. og eneejer af m?belvirksomheden Fritz Hansen A/S. Sammen med Augustinus Fonden er SH ogs? majoritetsaktion?r i Tivoli A/S. SHs ultimative ejerkreds udg?res af Augustinus Fonden (65 %) og Det Obelske Familiefond (35 %).
Swedish Match (SM) er noteret p? NASDAQ OMX i Stockholm. SM forts?tter sine kerneaktiviteter inden for r?gfri produkter, amerikanske “mass market” cigarer og skr? i USA, lightere og t?ndstik-ker. SM’s globale oms?tning i 2009 udgjorde SEK 14.204 mio.

Similar Posts