DK

Private k?bte Vestas aktier p? udsalg

Danske Bank har offentliggjort del?rsrapport for 1.-3. kvartal 2010. Rapporten er tilg?ngelig p?www.danskebank.com/regnskab. Her f?lger udvalgte hovedpunkter:
Danske Bank koncernen opn?ede et resultat efter skat p? 2,6 mia. kr. Resultatet var p?virket af en gradvis, men skr?belig forbedring af den globale ?konomi, som havde positiv indvirkning p? flere af koncernens markeder.

De samlede indt?gter udgjorde 35,4 mia. kr. og faldt 23 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2009. Faldet i indt?gterne skal ses i lyset af de s?rdeles h?je handelsindt?gter i 1.-3. kvartal 2009.

Omkostningerne blev reduceret med 10 pct. Eksklusive nedskrivninger p? goodwill faldt omkostningerne 4 pct. I 1.-3. kvartal 2010 indeholdt omkostningerne garantiprovision p? 1,9 mia. kr. relateret til Statsgarantiordningen (Bankpakke I), som oph?rte 30. september 2010. Dette indeb?rer isoleret set en markant reduktion i bankens omkostninger fremover.

Der er p? koncernniveau iv?rksat en r?kke initiativer, der skal styrke kundekontakten og effektivisere koncernen yderligere. For at underst?tte dette gennemf?res et ekstraordin?rt h?jt investeringsprogram p? it-omr?det i 2010 og 2011.

Nedskrivninger p? udl?n udgjorde i alt 10,8 mia. kr. og er n?sten halveret i forhold til samme periode sidste ?r. Behovet for nedskrivninger har v?ret faldende siden 4. kvartal 2008. Nedskrivningerne faldt is?r i Danmark. Irland var fortsat p?virket af sv?re ?konomiske betingelser.

Nedskrivningerne var sammensat af 7,4 mia. kr. p? erhvervsvirksomheder, heraf 6,7 mia. kr. p? sm? og mellemstore virksomheder, 1,0 mia. kr. p? finansielle modparter samt 2,4 mia. kr. p? privatkunder. Af nedskrivninger p? udl?n vedr?rte 1,4 mia. kr. Bankpakke I.

De samlede udl?n var p? niveau med udgangen af 2009. I Danmark blev der gennem 1.-3. kvartal foretaget nye udl?n (eksklusive repoudl?n) til virksomheder og private for henholdsvis 18,8 mia. kr. og 21,1 mia. kr.

Koncernens kernekapital- og solvensprocent udgjorde ved udgangen af 3. kvartal 2010 henholdsvis 14,4 og 17,4. Den europ?iske stresstest viste, at koncernen i det v?rste ?konomiske scenarie havde en kernekapital p? ca. 40 mia. kr. mere end myndighedernes krav.

Banken udstedte i 1.-3. kvartal 2010 obligationer for 20 mia. kr. med l?betider til og med fem ?r. Banken har ikke udstedt statsgaranterede obligationer siden sommeren 2009. Herudover blev der udstedt s?rligt d?kkede obligationer for 20 mia. kr. med l?betider mellem 7 og 15 ?r.

Stabiliseringen af de makro?konomiske forhold ventes at forts?tte resten af 2010. Udviklingen er dog stadig skr?belig. Nedskrivninger p? udl?n ventes fortsat at v?re p? et h?jt niveau i 2010, men betydeligt lavere end i 2009.

Ordf?rende direkt?r Peter Straarup udtaler: “Danske Banks regnskab viser fremgang. Resultatet for de tre f?rste kvartaler er fordoblet til 2,6 mia. kr. i forhold til samme periode sidste ?r. Generelt viser forretningsomr?derne en positiv udvikling. I Danmark, der er vores st?rste marked, faldt nedskrivningerne betydeligt i l?bet af ?ret. Behovet for nedskrivninger er dog fortsat h?jt i Irland”

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktpersoner:
Tirsdag den 2. november fra kl. 11.00
Ordf?rende direkt?r Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Bankdirekt?r Tonny Thierry Andersen, telefon 45 14 07 07
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Der holdes telekonference den 2. november 2010 kl. 14.30.
Telekonferencen kan f?lges direkte p? www.danskebank.com/telekonference

Se Danske Banks online regnskab p? www.danskebank.com/onlineregnskab

Similar Posts