Finans

Produksjon fjerde kvartal 2009

11-01-2010 13:35 RAC Group AS Dette er 15. ?r p? rad og 15 av 15 mulige ganger at Avis g?r av med seieren i det som er reiselivsbransjens mest prestisjefulle arrangement.

Stavanger 11. januar 2009 Norwegian Energy Company ASA (Noreco – OSE:NOR),
Norecos produksjon i fjerde kvartal 2009 var 5 775 fat oljeekvivalenter per dag.

Produksjon fjerde kvartal 2009
Norecos produksjon i fjerde kvartal 2009 var 5 775 fat oljeekvivalenter (foe)
per dag. Oppn?dd oljepris for kvartalet var 70,50 dollar per foe, justert for
Norecos oljesalgsopsjoner p? 50 og 75 dollar per fat i tillegg til
justeringer for verdi av lager, NGL- og gasspriser. Produksjonen i desember
2009 var 4 525 foe per dag. For ?ret 2009 ble produksjonen 10 125 foe per dag,
med en oppn?dd gjennomsnittspris p? 61 dollar per foe.

Som tidligere meldt har feltene i Siri-omr?det i Danmark v?rt nedstengt gjennom
hele fjerde kvartal. Noreco forventer at produksjonen gjenopptas i l?pet av
januar 2010. Utbyggingen av Nini ?st-feltet, som vil bli produsert via
Siri-plattformen, er n? fullf?rt, og produksjonen ventes ? starte i l?pet av
kort tid etter at Siri har kommet i gang.

Brage-feltet produserte 22 800 foe per dag i desember, ned 37% fra november
grunnet en 9-dagers ikke-planlagt produksjonsstans for reparasjoner p?
plattformen. Feltet var tilbake i full produksjon f?r utgangen av desember.
Boringen av den neste produksjonsbr?nnen p? Brage har v?rt vellykket, og denne
br?nnen ventes ? bli satt i produksjon i f?rste kvartal 2010.

Syd Arne-feltet hadde stabil produksjon i desember p? i snitt 21 700 foe per dag
brutto.

Lulita-feltet er for tiden nedstengt i p?vente av reparasjoner p?
Harald-plattformen. Produksjonen ventes gjenopptatt i f?rste kvartal 2010.

Produksjonsvolumene er forel?pige og det tas forbehold om justeringer, endelige
allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

?vrige forhold relatert til fjerde kvartal 2009
Noreco hentet inn netto 1 216 millioner kroner i ny egenkapital i l?pet av
kvartalet ved utstedelse av 85 164 829 nye aksjer. Totalt antall utest?ende
aksjer etter dette er 242 433 766.

Selskapet gjennomf?rte tilbakekj?p av obligasjonsl?nene NOR01 og NOR02 i fjerde
kvartal. P?lydende bel?p var 2 240 millioner kroner, og tibakekj?pene ble gjort
til 103% av pari i henhold til gjeldende l?neavtaler. Regnskapsmessig verdi av
l?nene ved utgangen av tredje kvartal var 2 202 millioner kroner, og
transaksjonene vil dermed belaste selskapets resultatregnskap for fjerde kvartal
med en finanskostnad p? 105 millioner kroner i tillegg til l?pende
rentekostnader.

Gjennom utstedelse av to nye obligasjonsl?n hentet selskapet inn totalt to
milliarder kroner i ny l?nekapital. Kostnadene knyttet til utstedelsen kom p?
36 millioner kroner, som vil bli perioidisert over l?nenes l?petid.

Som annonsert 27. november 2009 mottar Noreco totalt 20,9 millioner dollar i
erstatning i forbindelse med en forsikringssak om skader p? en r?rledning p?
Nini-feltet i 2007. Erstatningen gjelder hovedsakelig p?l?pte
reparasjonskostnader som ble aktivert som anleggsmidler i Norecos regnskap, og
som n? vil bli reversert.

Noreco forventer ? inntektsf?re omlag 18 millioner dollar i fjerde kvartal i
tilknytning til forventet forsikringsoppgj?r for tap av produksjonsfortjeneste
grunnet produksjonsstansen p? feltene i Siri-omr?det. Disse inntektene vil ikke
medf?re avskrivninger etter produksjonsenhetsmetoden. Kostnader knyttet til
forberedelser for gjenopptagelse av produksjonen blir aktivert som anleggsmidler
i p?vente av forsikringsoppgj?r.

Selskapet tar forbehold om at alle vurderinger om regnskapsmessige forhold
knyttet til fjerde kvartal er forel?pige og kan bli justert eller endret.

Kontakter:
Scott Kerr, administrerende direkt?r (+47 99 28 38 90)
Einar Gjelsvik, direkt?r for strategi og investorkontakt (+47 99 28 38 56)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1372005]

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy