del?rsrapporter

Protokoll fra Ekstraordin?r Generalforsamling 17.03.2010

Godkjenning ?rsoppgj?r

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge har 17. mars 2010 behandlet
?rsoppgj?ret for 2009 og gjort f?lgende vedtak:

1. Det fremlagte ?rsregnskap og ?rsberetning for 2009 for morbanken og
konsernet fastsettes som morbankens og konsernets regnskap for 2009.

2. Kontantutbytte p? bankens egenkapitalbevis for 2009 fastsettes til kr
6,75 per egenkapitalbevis, totalt 120.906.493 kroner.

Utbytte utbetales til de egenkapitalbeviseiere som er registrert som eiere per
17.03.10. Bankens egenkapitalbevis g?r ex utbytte 18.03.10.

3. Banken avsetter 127.238.977 kroner til utjevningsfondet.

4. Banken avsetter 229.107.959 kroner til utbytte til bankens samfunnseide
kapital. Dette fordeles som f?lger:

? Bankens balansef?rte gavefond 68.604.222 kroner

? Kulturn?ringsstiftelse med allmennyttig form?l 100.000.000 kroner
(under etablering)

? Sparebankstiftelse (egenkapitalstiftelse) eller 30.503.737 kroner
tilsvarende, med hovedform?l ? v?re langsiktig eier i
SpareBank 1 Nord-Norge (under etablering)

? Gaver (disponert av regionstyrene/adm dir): 30.000.000 kroner

Hovedstyret gis fullmakt til ? foreta n?dvendige disponeringer og tildeling av
n?dvendige fullmakter for gjennomf?ring av dette punkt.

5. Hovedstyret gis fullmakt til ? disponere bankens balansef?rte gavefond
innenfor de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for tildeling av
gaver.

6. Banken avsetter 241.107.501 kroner til Sparebankens fond.

7. Den fremlagte utforming av bankens utbyttepolitikk tas
til etterretning.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl
(Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1394902]

Source: Millistream / Hug

A to już wiesz?  MELDEPLIKTIG HANDEL STOREBRAND ASA

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy