Finans

Rapport for 4. kvartal og hele 2009

I januar eksporterte vi varer for 63,5 milliarder, mens importen bel?p seg til 29 milliarder kroner. Handelsoverskuddet endte dermed p? 34,4 milliarder kroner, 3,3 milliarder mer enn i forrige m?ned. Dette er til tross for lavere eksportverdier for r?olje.

En nedgang i importverdien p? 3,5 milliarder og liten endring i eksporten ?kte handelsoverskuddet i januar med 3,3 milliarder sammenliknet med desember. Den lave importen skyldes s?rlig reduserte verdier for maskiner og transportmidler, mens ?kt eksport av raffinerte oljeprodukter og naturgass utjevnet nedgangen i r?oljeeksporten for januar.
Handelsoverskuddet i januar ?kte ogs? sammenliknet med januar i fjor, dette skyldes i all hovedsak den langt lavere importen i januar i ?r – ned 6 milliarder kroner.

Reduksjon i eksportvolumet av r?olje
Eksporten av r?olje gikk ned med 2,8 milliarder sammenlignet med desember, og endte dermed p? 20,9 milliarder kroner. Fallet i eksportverdien skyldes en reduksjon i eksportvolumet p? hele 7,8 millioner fat, delvis som f?lge av d?rlige v?rforhold i Nordsj?en. Den gjennomsnittlige prisen ?kte imidlertid til 444 kr i januar fra 432 i desember.

Sammenlignet med januar i fjor gikk oljeeksporten opp med 3 milliarder. Antall fat som ble eksportert i januar i ?r var imidlertid langt lavere – 47 millioner fat, mens prisen var betydelig h?yere.

Eksportverdien for naturgass ned fra januar i fjor
Det ble eksportert naturgass for 15,6 milliarder kroner i januar, en liten oppgang p? 863 millioner – eller 2,9 prosent fra forrige m?ned. Sammenlignet med januar i fjor gikk eksportverdien for naturgass ned med hele 9,2 milliarder kroner. Hovedforklaringen her ligger i de spesielt h?ye
prisene p? naturgass i gassform ved inngangen til 2009.

[Tabell: Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner]

Laveste m?nedlige importverdi siden 2006
Importen av varer unntatt skip og oljeplattformer endte p? 29 milliarder kroner, en nedgang p? 17,1 prosent sammenliknet med januar i fjor. Importverdiene har v?rt lave i en periode, og verdien for januar er den laveste m?nedlige importverdien siden april 2006. I likhet med forrige
m?ned er det varegruppene maskiner og transportmidler i tillegg til bearbeidede varer som viste st?rst nedgang.

Importverdien for maskiner og transportmidler utgjorde 10,5 milliarder kroner, en nedgang p? 2,4 milliarder sammenliknet med januar i fjor. Innenfor denne gruppen var det generelle industrimaskiner som viste st?rst nedgang, med 1,1 milliarder kroner eller 43,7 prosent. En oppgang i importverdien for kj?ret?yer for vei dempet imidlertid nedgangen noe for
varegruppen samlet. Her b?r det bemerkes at importen av personbiler var spesielt lav mot slutten av 2008 og f?rste del av 2009.

Videre ble det importert bearbeidede varer for 4,4 milliarder kroner, en nedgang p? 1 milliard. Innenfor bearbeidede varer er jern og st?l den undergruppen som har hatt st?rst nedgang, med 600 millioner eller 47,2 prosent.

?kt eksport av raffinerte oljeprodukter

For varer utenom r?olje, naturgass, kondensater, skip og oljeplattformer utgjorde eksportverdien 26,4 milliarder kroner. Sammenlignet med januar i fjor er dette en oppgang p? 1,8 milliarder kroner.

St?rst ?kning var det i gruppen raffinerte mineraloljeprodukter som gikk opp med 1,8 milliarder, og endte p? 3,6 milliarder kroner. Bensin og diesel bidro mest til denne oppgangen. Stor ?kning var det ogs? i varegruppene propan og butan som utgjorde 2,4 milliarder kroner, en ?kning p? 1,3 milliarder fra januar i fjor.

Eksportverdien for maskiner og transportmidler viste st?rst fall, med hele 1,2 milliarder kroner sammenlignet med januar i fjor, og endte p? 4,8 milliarder. Samtlige eksportverdier for undergruppene ble redusert, med unntak av en mindre ?kning for kontormaskiner og automatisk
databehandlingsutstyr. Det var s?rlig eksporten av kraftmaskiner og -utstyr som gikk tilbake, med 544 millioner kroner eller ned 56,5 prosent.

Lavere eksportverdi for jern og st?l, h?yere for nikkel, kjemiske produkter og fisk

Gruppen for bearbeidede varer gikk ned med 340 millioner, og endte p? 5,3 milliarder kroner. Innenfor denne gruppen gikk jern og st?l tilbake 200 millioner mens aluminium falt med 144 millioner kroner. Nedgangen i eksportverdien for aluminium skyldes hovedsakelig lavere priser i januar i ?r enn i fjor. Etter bunniv?et i mars 2009 har eksportverdien for aluminium vist en positiv utvikling, hovedsakelig grunnet ?kt eksportert mengde. I motsatt retning trakk eksportverdien for nikkel, som viste en oppgang p? 273 millioner sammenlignet med januar i fjor. Veksten i eksportverdien for nikkel skyldes en positiv prisutvikling siden begynnelsen av andre kvartal
i 2009. Andre grupper med vekst i eksporten var kjemiske produkter og fisk, med henholdsvis 197 og 182 millioner kroner. I januar eksporterte vi fisk for 3,5 milliarder og kjemiske produkter for 3,5 milliarder kroner.

http://www.ssb.no/muh/

Similar Posts