Finans

Rapportering i samband med ?rsoppgjeret 2009

Rapportering i samband med ?rsoppgjeret 2009

Sendt til:
Forretningsbankar
Sparebankar
Finansieringsf?retak
Filialar av utanlandske kredittinstitusjonar (NUF)

Innleiing
Rundskrivet er utarbeidd av Kredittilsynet i samarbeid med Statistisk sentralbyr?. Det omhandlar rapportering i samband med ?rsoppgjeret 2009, og orientering om endringar i kodelister og rettleiingar m.m. i ORBOF-rapporteringa som gjeld for rekneskaps?ret 2009.
For rekneskaps?ret 2009 gjeld ?Lov om ?rsregnskap m.v. av 17. juli 1998 nr 56? (rekneskapslova) og ?Forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om ?rsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike?.
?rsrapportering i ORBOF
F?lgjande rapportar i Offentlig regnskapsrapportering for banker og finansieringsforetak ? ORBOF skal avstemmast mot kvarandre og sendast inn til Statistisk sentralbyr?:
Rapport 20 ??rsresultatregnskap?
Rapport 50 ??rsbalanse?
Rapport 51 ?Tilleggsspesifikasjoner til ?rsrapporteringen?
Rapport 60 ?Avledet balanse med utvidete statistiske kjennetegn?

Tidsfristane for ORBOF-rapporteringa
Innrapporteringsfrist for alle rapportane er 31. mars 2010, med unntak av at rapport
20 ??rsresultatregnskap? og rapport 50 ??rsbalanse? for sparebankar med mindre enn 10 milliardar kroner i forvaltningskapital, som har frist 5. mars 2010.

?rsrekneskap, ?rsmelding, revisjonsmelding m.m.
Sparebankar med forvaltningskapital p? meir enn 10 milliardar kroner og alle forretningsbankar, kredittf?retak og finansieringsselskap skal sende inn ?rsrekneskap, ?rsmelding og revisjonsmelding (jf. rekneskapslova §§ 3-1, 3-2 og 3-3a og revisorlova § 2-1 og § 5-6) s? snart ?rsrekneskapen er vedteken av styret og forstandarskapet/representantskapet, og seinast innan 31. mars 2010. Fristen for innsending av ?rsrekneskap, ?rsmelding og revisjonsmelding for sparebankar med forvaltningskapital som er mindre enn 10 milliardar kroner, er 5. mars 2010.
F?lgjande dokument skal sendast inn samtidig med ?rsrekneskap, ?rsmelding og revisjonsmelding:
Kontrollkomiteen si melding / utskrift av kontrollkomiteen sin protokoll til Kredittilsynet, jf. forretningsbanklova og sparebanklova § 13 og lova om finansieringsverksemd § 3-11.
Utskrift av styret og forstandarskapet/representantskapet sin protokoll fr? m?te der ?rsoppgjeret er behandla.
Sparebankar med forvaltningskapital p? meir enn 10 milliardar kroner og alle forretningsbankar skal sende inn:
4 eksemplar til Kredittilsynet (kan ettersendast)
1 eksemplar til Statistisk sentralbyr? (kan ettersendast)
Sparebankar med forvaltningskapital p? mindre enn 10 milliardar kroner og alle finansieringsselskap og kredittf?retak skal sende inn:
3 eksemplar til Kredittilsynet (kan ettersendast)
1 eksemplar til Statistisk sentralbyr? (kan ettersendast)
I tillegg til ?rsrekneskapa i papirform ber vi om at rekneskapen blir publisert p? selskapa sine internettsider, eller blir sendt til Kredittilsynet og Statistisk sentralbyr? p? e-post.
Eitt eksemplar av ?rsrekneskap, ?rsmelding og revisjonsmelding for dotterselskap til institusjonen skal sendast til Kredittilsynet (kan ettersendast), jf. rekneskapslova § 1-3. Dersom vedlegg m? ettersendast, blir rapport?ren bedt om ? informere om dato for n?r dette kan gjerast.
Oppg?ver over misleghaldne l?n, overtrekte rammekredittar og overtrekte innskotskontoar skal ikkje rapporterast i samband med ?rsoppgjeret, men skal kunne leggjast fram for Kredittilsynet etter oppmoding.

Det er ikkje krav om at del?rsrekneskapane skal sendast til Kredittilsynet, men ?forskrift om ?rsregnskap m.m. for banker, finansieringsselskap og morselskap for slike? § 9-4 krev at del?rsrekneskapen skal godkjennast innan 45 dagar etter at rekneskapsperioden er slutt, og at del?rsreknskapen skal vere offentleg tilgjengeleg.

Rapporteringsplikt for utanlandske kredittinstitusjonar i Noreg (NUF)
I samsvar med kredittilsynslova § 4 f?rste ledd nr. 1 og ?forskrift av 2. mai 1994 nr. 326 om filial av banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i et annet E?S-land? § 9, kan norske styresmakter p?leggje filialen ? sende inn rapportar, i skriftleg eller maskinlesbar form, som inneheld opplysningar til statistisk bruk om verksemda i Noreg.
Med heimel i den same forskrifta, skal filialar i Noreg av utanlandske kredittinstitusjonar sende inn f?lgjande rapportar innan utgangen av mars 2010:
Rapport 20 ??rsresultatregnskap?
Rapport 50 ??rsbalanse?
Rapport 51 ?Tilleggsspesifikasjoner til ?rsrapporteringen?
Rapport 60 ?Avledet balanse med utvidete statistiske kjennetegn?
Eitt eksemplar av ?rsrapporten for filialen og for selskapet som filialen er ein del av, skal sendast b?de til Kredittilsynet og til Statistisk sentralbyr?.

Endringar i ORBOF-rapporteringa og rapporteringsmaterialet
?Generell veiledning?
?Generell veiledning? blei sist endra 30. oktober 2009 og gjeld fr? og med desember 2009.
Vi ber rapport?rane merke seg tidsfristane for rapporteringa. N?r rapporteringsfristen fell p? ein laurdag eller helgedag, m? rapport?ren sj? til at data er sende inn til, og kvittert ut i Statistisk sentralbyr? innan kl. 11 f?rste virkedag etter fristen.

Rapport 10/50 ?M?nedsbalanse/?rsbalanse?
Kodelista og rettleiinga for rapport 10/50 ?M?nedsbalanse/?rsbalanse?, blei sist endra 30. oktober 2009. Fr? og med desember 2009 er desse nye postane innf?rte:
8.48.00 ?Fondsobligasjoner ? Statens finansfond?
9.98.41 ?Utbytte for siste ?r?
9.98.50 ?Konsernbidrag for siste ?r?

Posten 5.89.00 ?Annen fast eiendom? g?r ut, og postane 7.45.11 og 7.45.61 ?Ihendehaverobligasjonsl?n? som gjeld behaldning og over-/underkurs ved OMF-l?n har f?tt endra sektorgruppering.

Rapport 11 ?Tilleggsspesifikasjoner?
Kodelista og rettleiinga for rapport 11 ?Tilleggsspesifikasjoner? blei sist endra 30. oktober 2009. I tillegg til endringar i sektorgrupperingane er f?lgjande koder nye fr? og med desember 2009:
21.0.11.10 og 21.0.11.90 ?Verdipapirer og fordringer brukt i gjenkj?psavtale med staten i forbindelse med OMF-ordningen? (lagde ut av f?retak i samarbeidsgruppe og av andre). Post 21.0.11.00 utg?r.
21.0.40.25 og 21.0.40.90 ?Beholdning av renteb?rende verdipapirer utstedt av foretak i samarbeidsgruppe (unntatt ansvarlig kapital)? (delt p? behaldning av OMF-papir og behaldning av andre verdipapir). Post 21.0.40.00 utg?r.
21.1.45.25/90 og 21.4.45.25/90 ?Andre Ihendehaverobligasjoner? (delt p? behaldning av OMF-papir og andre verdipapir). Postane 21.1.45.00 og 21.4.45.00 utg?r.
F?lgjande postar har f?tt endra sektorgrupperinga fr? F1 til O1 fr? og med desember 2009:
21.0.36.00 ?Beholdning av aksjer i foretak i samarbeidsgruppe?
21.0.50.00 ?Utl?n til/innskudd i foretak i samarbeidsgruppe (unntatt parter i ansvarlig l?n)?
21.0.60.10 ?Parter i ansvarlig l?n, til foretak i samarbeidsgruppe?
I rettleiinga til 17-postene ?Misligholdte engasjementer og tapsnedskrivninger/-avsetninger? er det gjort endringar i definisjonen for post 17.2.50.10 ?Misligholdte engasjementer (brutto)? slik at ein raskare kan f? oversikt over misleghaldsutviklinga. Endringa i ORBOF-rapporteringa treng ikkje ? f?re til endringar i anna rapportering. Det er ikkje gjort endringar i kodelista. I rettleiinga er den endra definisjonen forklart, mellom anna st?r det der at:
?Her rapporteres bruttoverdien av misligholdte engasjementer aldersfordelt ved periodens slutt. Brutto mislighold er mislighold f?r fratrekk for tapsnedskrivninger/avsetninger og verdi?fall som f?lge av endringer i kredittap. Aldersfordelingen regnes fra det tidspunktet kunden ikke har betalt forfalte terminer eller n?r det foreligger ikke avtalt overtrekk p? rammekreditt. Eksempelvis vil manglende innbetaling p? l?n eller overtrekk av rammekreditt f?re til at engasjementet senest innen 30 dager klassifiseres som misligholdt. L?petidskode m? endres etter hvert som misligholdet vedvarer?.
Postane 40.6.20 og 40.7.50 som gjeld innskott og l?n via l?neformidlarar, er tekne ut av rapporteringa.

Rapport 20/21 ??rsresultatregnskap/Kvartalsresultatregnskap?
Kodelista og rettleiinga for rapport 20/21 ??rsresultatregnskap/Kvartalsresultatregnskap? blei sist endra 30. oktober 2009. Fr? og med desember 2009 er f?lgjande nye postar innf?rte, i all hovudsak tilpassingar for dei som f?rer rekneskapa sine etter IFRS:
1.10.2.61 ?Renteinntekter mv. (utl?n vurdert til virkelig verdi) hvor det er gjort nedskrivninger?
8.90.0.00 ?Andre resultatkomponenter (ekskl. skattekostnader)?
9.02.0.00 ?Effekt av endringar i regnskapsprinsipper og korrigering av feil i inng?ende balanse?
9.04.9.98 ?Mottatt/Avgitt konsernbidrag ekskl. fordeling til eierne, Annen opptjent egenkapital?
9.05.9.98 ?Fordeling til eierne (utbytte mv), Annen opptjent egenkapital?
9.60.9.96 ?Overf?ringer fra egenkapitalfond mv., Bundet opptjent egenkapital?
9.70.9.96 ?Disponering av ?rsoverskudd og overf?ringer, Bundet opptjent egenkapital?

Rapport 35 ?Endring i realkapital?
Denne rapporten er opph?rt fr? og med 2009.

Rapport 51 ?Tilleggsspesifikasjoner til ?rsrapporteringen?
Kodelista og rettleiinga for rapport 51 ?Tilleggsspesifikasjoner til ?rsrapporteringen? blei sist endra 30. november 2009. Fordi rapport 35 ?Endring i realkapital? er opph?rt som sj?lvstendig rapport fr? og med 2009, er nokre av postane som f?r blei rapporterte i rapport 35, no tekne inn i rapport 51 og skal rapporterast fr? og med desember 2009. Dette gjeld ny post 35 ?Kj?p/salg mv. av realkapital og immaterielle eiendeler?. Post 55 ?Markedsverdi/virkelig verdi av balansen? og post 56 ?P?lydende verdi av balanseposter? gjeld ikkje lenger.
Alle selskapa, ogs? dei som nyttar IFRS, skal rapportere post 91 som gjeld renteinntekter og rentekostnader.

Rapport 60 ?Avledet balanse med utvidete statistiske kjennetegn (?r)?
Kodelista for rapport 60 ?Avledet balanse med utvidete statistiske kjennetegn (?r)? blei sist endra 30. oktober 2009. Fr? og med 2009 er postane 1.89.00/4.89.00 ?Andre eiendeler? g?tt ut og erstatta av f?lgjande koder:
1.89.80 ?Finansielle derivater? og 1.89.90 ?Andre eiendeler?
4.89.80 ?Finansielle derivater? og 4.89.90 ?Andre eiendeler?
7.75.80 ?Annen gjeld, Finansielle derivater?
I tillegg til desse endringane minner vi om at rapport 60 etter innf?ringa av ny n?ringsstandard i mai 2009 har same n?ringsstandard som rapport 10 og 50.
Endringar i kodelistene er omtalte p? siste side i kodelistene under ?Oversikt over endringer i kodelisten?. Endringane i kodelistene og rettleiingane er tilpassa b?de rapport?rar som f?lgjer dei internasjonale rekneskapsstandarane, IFRS, og dei som f?lgjer dei ordin?re reglane i rekneskapslova og ?rsrekneskapsforskrifta.
Dersom selskapet i arbeidet med ?rsoppgjeret, etter at rapport 10 ?M?nedsbalansen? og rapport 21 ?Kvartalsresultatregnskapet? for fjerde kvartal er leverte, finn st?rre eller viktige endringar i forhold til kva som alt er levert i rapport 10 eller 21, m? det leverast korrigeringar av desse rapportane. Dette gjeld heilt til ?rsrapportane (rapport 20 ??rsresultatregnskapet? og rapport 50 ??rsbalanse?) er leverte og selskapet sin ?rsrekneskap er gjort offentleg. Det blir ?g gjort merksam p? kapittel 3 ?Rapport?renhetene og rapport?ransvar? i ?Generell veiledning?. Der er plikta til ? melde fr? til styresmaktene n?r det skjer store endringar av forskjellig art omtala.

Andre endringar
Sektorkode 391 ?Finansielle holdingselskaper? er teken ut av ORBOF-rapporteringa. F?retaka skal heretter nytte sektor 390 ?Andre finansielle foretak, ekskl. hjelpeforetak?, eventuelt sektor 398 eller 399 dersom det gjeld ?tilknyttede selskaper eller konsernselskaper?.
Det er innf?rt tre nye sektorgrupper som forel?pig berre skal brukast i rapport 11. Dei nye sektorgruppene er O1, O2 og O3 og omfattar desse sektorane:
O1 210, 218, 250, 258, 310, 318, 390, 398 og 399 (Andre sektorar kan vere mogelege, men skal ikkje rapporterast.)
O2 310, 318 og 319 (Andre sektorar kan vere mogelege, men skal ikkje rapporterast.)
O3 310 og 318 (Andre sektorar kan vere mogelege, men skal ikkje rapporterast.)

Anna rapporteringsmateriale
I ?Oversikt over sammenhengen mellom oppstillingsplanene i ?rsregnskapsforskriften og ORBOF-rapporteringen? (heretter kalla samanhengskatalogen) blir det gjort endringar i samsvar med innf?ringa av nye kodar. Institusjonar som ikkje nyttar IFRS, skal f?lgje tilvisingane i samanhengskatalogen n?r dei set opp ?rsrekneskapen sin, jf. ?rsrekneskapsforskrifta.
Ajourf?rte lister over klassifikasjonsvariablar i ORBOF finst p? nettstaden til Statistisk sentralbyr? p? denne adressa: http://www.ssb.no/skjema/finmark/rapport/orbof/kjennetegn.htm

Dei ulike delane er:
Statistiske kjenneteikn
?Institusjonelle sektorer med definisjon?
?N?ringsgrupperinger?
?Geografiske kjennetegn?
?Sektorlister med finansielle og offentlige foretak?
?Utenlandske selskaper notert p? Oslo B?rs?
?Oversikt over alle bokstavkombinasjoner for sektorer?
Det er ein f?resetnad at alle bankar, finansieringsselskap, kredittf?retak og andre aktuelle partar gjer seg kjende med innhaldet i dette rundskrivet, og at n?dvendige tiltak blir sette i verk for ? fylle dei krava til rapportering som er forklarte ovanfor.

Emil Steffensen
Anne Stine Aakvaag

Sp?rsm?l kan rettast til den aktuelle institusjonen ved kontaktpersonane under:
Fr? 21.12.2009 skiftar Kredittilsynet namn til Finanstilsynet. Telefonnummeret vil vere det same, og den ?vrige kontaktinformasjonen blir som f?lgjer:
Kredittilsynet/Finanstilsynet
Tlf.: 22 93 98 00
E-post: [email protected] (fram til 18.12.2009)
E-post: [email protected]
Seksjon for analyse og rapportering
Gunnar Almklov / Ivone Campos da Cruz
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo

Statistisk sentralbyr?
Tlf.: 21 09 00 00
E-post: [email protected]
Seksjon for finansielle foretak
Olav Stensrud / Nina Fagereng / Kaia Solli
Postboks 8131 Dep
0033 Oslo

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy