Finans

Regulatory approval in EU achieved for the Kalundborg manufacturing plant

Forstanderskapet i Hol Sparebank har 13/10-2009
godkjent avtale med Statens Finansfond om tilf?rsel
av kjernekapital ved tegning av fondsobligasjoner med
kr 25.000.000,-.

Styret i Hol Sparebank har 25/11-2009 godkjent
avtalen med Statens Finansfond samt vilk?rene i
avtalen.

Fondsobligasjonene styrker Hol Sparebanks
kjernekapitaldekning pr. 30.09.2009 med 2,01 % til
14,03 % og bankens kapitaldekning til 18,56 %.

L?net er evigvarende. Rentemarginen p?
fondsobligasjonene er 6 prosent over norsk syntetisk
6 m?neders effektiv rente p? statskasseveksler.
Marginen ?ker med ett prosentpoeng etter fire ?r og
ytterligere ett prosentpoeng etter fem ?r. Banken kan
innfri l?net etter tillatelse fra Kredittilsynet.

Det vises for ?vrig til betingelsene(term sheet) for
fondsobligasjoner fra Statens Finansfond p? deres
hjemmeside www.finansfondet.no.

Geilo, 25.november 2009

Kontaktperson:
?yvind Strand, banksjef
Mob. +47 90182404

Similar Posts