skattesp?rsm?l

Rentestatistikk for banker og andre finansforetak, 1. kvartal 2010

Rentestatistikk for banker og andre finansforetak, 1. kvartal

Rentene p? vei oppover

Renten p? utl?n fra finansinstitusjonene fortsatte ? ?ke i 1. kvartal 2010.
Bankenes rentemargin overfor husholdninger ?kte, mens rentemarginen overfor
ikke-finansielle foretak falt like mye.

[Figur: Bankenes rentemargin. Husholdninger og ikke-finansielle private
foretak 4. kvartal 2001-1. kvartal 2010. Prosent]

[Figur: Bankenes utl?nsrente, innskuddsrente og rentemargin. Total. 1.
kvartal 2009-1. kvartal 2010. Prosent]

Den gjennomsnittlige utl?nsrenten i bankene ?kte med 0,14 prosentpoeng til
4,42 prosent, mens innskuddsrenten ?kte med 0,13 prosentpoeng til 1,99
prosent i 1. kvartal 2010, slik at rentemarginen dermed var tiln?rmet
uendret p? 2,43 prosent. I den samme perioden ?kte utl?nsrenten i
kredittforetakene, Statens Pensjonskasse og livsforsikringsselskapene med
henholdsvis 0,17, 0,23 og 0,10 prosentpoeng, mens renten p? utl?n fra
statlige l?neinstitutter (eksklusive l?n med null i rente i Statens
l?nekasse) ?kte med 0,08 prosentpoeng.

Lavere utl?nsmargin og ?kt innskuddsmargin

Bankenes utl?nsmargin var tiln?rmet uendret p? 2,03 prosent, mens
innskuddsmarginen ?kte med 0,02 prosentpoeng til 0,40 prosent i 1. kvartal
2010. Rente?kningen i finansforetakene i 1. kvartal i ?r reflekterer
virkningen av ?kningen i styringsrenten p? 0,25 prosentpoeng, til 1,75
prosent, som kom 16. desember i fjor. Dessuten reflekterer
finansforetakenes rente?kning stigningen i NIBOR-renten i 1. kvartal i ?r
p? 0,15 prosentpoeng. Bankenes rentemargin overfor husholdninger ?kte med
0,07 prosentpoeng, mens rentemarginen overfor ikke-finansielle foretak falt
like mye i 1. kvartal 2010. Rentemarginen overfor ikke-finansielle foretak
som ?kte sterkt p? slutten av 2008, har senere falt, men er fortsatt
betydelig h?yere enn f?r finanskrisen. Utl?nsmarginene for boligl?n falt i
bankene og ?kte litt i kredittforetakene i 1. kvartal 2010.

[Figur: Utl?nsmarginer p? boligl?n. Banker og kredittforetak 1. kvartal
2009-1. kvartal 2010. Prosent]

[Tabell: Finansforetakenes renter. 1. kvartal 2009-1. kvartal 2010.
Prosent]

A to już wiesz?  30 personer anmeldt for unndragelser i skatteparadis

Begreper og annen viktig bakgrunnsinformasjon:

Rentemarginen: Differansen mellom gjennomsnittlige utl?ns- og
innskuddsrente. Overf?ring av l?n med pant i bolig fra banker til
kredittforetak bidrar til at rentene p? utl?n i alt i bankene og bankenes
rentemargin ?ker. ?rsaken til dette er at andelen l?n med pant i bolig av
bankenes totale l?n synker, mens kredittforetakene gir l?n med h?yere
sikkerhet og dermed bedre rentebetingelser.

Utl?nsmarginen: Forskjellen mellom utl?nsrente og NIBOR-renten

Innskuddsmarginen: Forskjellen mellom NIBOR-renten og bankenes
innskuddsrente.

Om statistikkgrunnlaget

Per 1. kvartal 2010 omfatter rentestatistikken 3 statlige
l?neinstitutter, 6 livsforsikringsselskaper, 28 kredittforetak, 147 banker
og Statens Pensjonskasse. Utl?n fra banker, kredittforetak, statlige
l?neinstitutter og livsforsikringsselskaper utgjorde henholdsvis 60, 30, 8
og 1 prosent av totale utl?n (eksklusive Statens Pensjonskasse).

Om rentene i statlige l?neinstitusjoner og Statens Pensjonskasse

De 3 statlige l?neinstituttene omfatter Husbanken, Statens l?nekasse og
Innovasjon Norge.

Den flytende renten p? l?n fra L?nekassen, Husbanken og Statens
Pensjonskasse fastsettes p? grunnlag av renter p? statspapirer
(statskasseveksler eller statsobligasjoner). Med den tidligere
rentemodellen, ble den flytende renten for disse institusjonene endret hver
tredje m?ned. Fra 1. januar 2010 blir den flytende renten endret annenhver
m?ned. Samtidig reduseres den s?kalte observasjonsperioden tilsvarende.

Utgangspunktet for beregning av renter p? l?n i Husbanken og L?nekassen
er statenes antatte l?nekostnader for tilsvarende rentebindingstid med et
p?slag p? henholdsvis 0,5 og 1 prosentpoeng. Til n? har fastrenten som
disse institusjonene tilbyr en gitt m?ned v?rt basert p? observasjoner av
renteniv?et to m?neder tidligere. Med det nye systemet kuttes
iverksettingsperioden med en m?ned.

http://www.husbanken.no/Venstremeny/Kunde%20i%20HB/Renteinformasjon/~/media/84B23A2F94D8407C98166D24C7E0D6E7.ashx

http://www.lanekassen.no/upload/PDF-annet/2010/?penhetsbrev%20til%20L?nekassen.pdf

Innovasjon Norge tilbyr lavrisikol?n og innovasjonsl?n/risikol?n.
Betingelsene for lavrisikol?n fastsettes individuelt, mens det er lik
rentesats for innovasjonsl?n/risikol?n. Rentetilbudet fastsettes normalt
med bakgrunn i en basisrente med et individuelt fastsatt marginp?slag.
Basisrenten fastsettes p? grunnlag av bidkursen p? statskasseveksler. For
st?rre l?ntakere kan Innovasjon Norge fastsette utl?nsrentene med basis i
NIBOR/statsrenter med et marginp?slag. Rentene p? innovasjonsl?n/risikol?n
fastsettes med utgangspunkt i at denne renten normalt skal ligge 2 – 3
prosentpoeng over gunstigste rente for lavrisikol?n. Normalt gis det bare
tilbud om flytende rente.

A to już wiesz?  ?RSRAPPORT FOR 2009

Boligl?nsrenten i Statens Pensjonskasse er en flytende rente som f?lger
normrenten. Metoden for fastsettting av normrenten er n?rmere omtalt i
Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 5.3.

http://www.spk.no/upload/L?n/aapenhetsbrev_til_spk_publisert.pdf

http://www.ssb.no/orbofrent/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy