Finans

Resultat 3. kvartal 2009

Totale inntekter for konsernet endte p? 41,2 mkr i tredje kvartal 2009. Dette er en ?kning p? 4,2 mkr, tilsvarende 11,3 %, i forhold til samme periode i fjor. Veksten kommer i hovedsak fra eksportmarkedene, som har en vekst p? 53,6 %, men ogs? salget p? det norske markedet kan for f?rste gang i ?r vise til vekst (1,0 %) i forhold til fjor?ret. De totale inntekter for de ni f?rste m?neder endte p? 126,1 mkr. Dette er en ?kning p? 0,3 mkr i forhold til samme periode i fjor. Salgsinntektene fra eksportmarkedene hadde en samlet ?kning p? 10,4 mkr, tilsvarende 41,5 %, mens salgsinntektene p? det norske markedet hadde en reduksjon p? 11,2 mkr.
Driftsresultatet i tredje kvartal 2009 endte p? 1,7 mkr mot -1,3 mkr samme periode i fjor. EBITDA for tredje kvartal 2009 endte p? 3,0 mkr mot 0,1 mkr samme periode i fjor. Resultatforbedringene stammer i hovedsak fra salgs?kningen, hvor dekningsbidraget har en ?kning p? 3,1 mkr, samt at fjor?rets driftsresultat er negativt p?virket med 2,5 mkr som f?lge av utgiftsf?rte b?rsnoteringskostnader.
Driftsresultatet f?rste ni m?neder endte p? 1,7 mkr mot 6,1 mkr i samme periode i fjor. Resultatnedgangen skyldes h?yere varekostnad, blant annet som en f?lge av ukuransavsetninger og vraking f?rste halv?r i ?r, samt h?yere personalkostnader. Andre driftskostnader er noe lavere enn fjor?ret som en f?lge av de utgiftsf?rte b?rsnoteringskostnadene i fjor.

Konsernets bokf?rte egenkapital pr 30. september 2009 var 47,6 mkr, tilsvarende en egenkapitalandel p? 56,4 %. Tilsvarende tall for 31. desember 2008 var henholdsvis 46,8 mkr og 53 %. ?kningen i egenkapitalandelen er blant annet positivt p?virket av at selskapet gjeld er redusert med 4,8 mkr i perioden, hvorav den langsiktige l?negjeld er redusert med 4,6 mkr.

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter var de f?rste ni m?neder av 2009 p? -1,6 mkr, mot 0,4 mkr i samme periode i fjor. Netto kontantstr?m fra driften var de f?rste ni m?neder p? 7,4 mkr mot 10,6 mkr i samme periode i fjor. Netto kontantstr?m fra investeringsaktiviteter er negativ med 3,4 mkr, og netto kontantstr?m fra finansieringsaktiviteter er negativ med 5,5 mkr.

Konsernet hadde en kundemasse pr 30. September 2009 p? ca 79.000 kunder. Dette er en reduksjon p? ca 16.000 kunder i forhold til utgangen av tredje kvartal i fjor. Kundemassen har i ?r en vesentlig h?yere verdi pr kunde enn den hadde i fjor. Dette kan gjenspeiles i kvartalets omsetningsvekst i forhold til samme periode i fjor. Selskapet kan etter avsluttet tredjekvartal vise til god kunderekruttering.

Ytterligere detaljer f?lger i vedlagt kvartalsrapport.

For n?rmere informasjon kontakt:
CFO – Morten Brennesvik-Jensen. Tlf: +47 67111254/+47
90042578.
E-mail:[email protected]

CEO – Frank Bjordal. Tlf: +47 67102197/+47 99517372.
E-mail:[email protected]

Source: Millistream

Similar Posts